Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 41 - No 4 (December 2002)
Elektrikli Yerkazı Makinalarının Kazı Gücü Etkileyicileri ve Karşılaştırma Ölçütleri Excavating Power Parameters Of Electrical Earthmoving Equipment And Comparison Criteria
DOI 3-10 Metin Özdoğan

ÖZET

Bu yazıda açık maden işletmesi elektrikli yerkazı makinaları için makina ve kazı yeteneği etkileyicileri tanımlanmış ve açıklanmıştır. Eşdeğer kapasiteli yerkazarlar için karşılaştırma ölçütleri ve bunların seçiminde gözönünde bulundurulması gereken hususlar tartışılmıştır. Türk açık kömür işletmelerinde çalışan bazı elektrikli yerkazar ve dragline‘ların kazı yetenek etkileyicileri sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler : Elektrikli Yerkazar, Dragline, Kazış Yeteneği Etkileyicileri, Karşılaştırma Ölçütleri

ABSTRACT

in this paper, equipment and digging capability parameters of electrical öpen cast mining excavating equipment are defıned and given. Criteria for comparison of the equipment of the same capacity and the points to be considered in the selection of these equipment are discussed. Equipment and digging capability parameters of some electrical excavators and draglines operating at some Turkish öpen cast mines are presented.

Key Words : Electrical Excavator, Dragline, Digging Capability Parameters, Comparison Criteria

Çimentolu Macun Dolgunun Laboratuvar Testi- Laboratory Testing Of Cemented Paste Backfill
DOI 11-20 Ayhan Kesimal, Erol Yılmaz, Bayram Erçıkdı, İbrahim Alp, Mehmet Yumlu, Berkant Özdemir

ÖZET

Madencilik endüstrisinde macun dolgu sistemi oldukça yeni bir teknolojidir. Aynı zamanda yeraltı madenciliğinde tahkimat teknolojisinin önemli bir parçası olmuştur. En büyük avantajı, cevher kazanımmda artış ve yeryüzünde uzaklaştırılma gerektiren atıkların hacminde bir azalma sağlamasıdır.

Bu yazı, çimentolu macun dolgunun davranışındaki yeni çalışmaları, yani, dolgunun mekanik dayanımını etkileyen zamana bağlı mineralojik ve kimyasal değişiklikleri ortaya koymaktadır. Kür süresi esnasında hızla oluşabilen ve kullanılan bağlayıcı ürüne bağlı olan bu değişiklikler çimento bağlayıcıları üzerindeki sülfat ataklarını içermektedir. Uçucu kül ve yüksek fırın cürufu gibi puzzolanik ürünleri içeren bağlayıcıların kullanımı sülfat ataklarına karşı dirençli olup, genellikle dayanımdaki düşüşleri azaltırlar. Bu olaylar, laboratuvar da çimentolu macun dolgu örneklerinin mekanik özellikleri üzerindeki bu değişikliklerin etkisini ortaya koyan bir çalışma ile açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Macun Dolgu, Reolojik İndeks, Sülfat Atağı, Bağlayıcı, Basma Dayanımı

ABSTRACT

Paste backfill is a relatively new technology in the mining industry. Meanvvhile it is an important piece of support technology that has been introduced ‘into the underground mining industry. The majör economical benefits include increased recovery of ore and a reduction in the volume of waste requiring surface disposal. This paper presents new studies ‘into the behaviour of cemented backfill, namely, the chemical and mineralogical changes with time that affect the mechanical strength of the fiil. These changes which can occur rapidly during curing and depend on the binding agents used consist of sulfate attacks on the cement bonds. The use of pozzolanic products (fly ash and blast furnace slags) based binders are resistant to sulphate attack, generaly reduces any strength deterioration. These are illustrated with a case study that demonstrates the influence of these alterations on mechanical properties of a cemented paste backfill sampled in laboratory.

Keywords: Paste Backfill, Rheological Index, Sulphate Attack, Binder, Compressive Strength 

 

Demir Çelik Kullanım Amaçlı Kireçtaşları İçin Yeni Bir Tanımlama Önerisi - A Proposal Of A New Limestone Description For Iron & Steel Industry
DOI 21-36 A. Ekrem Yüce, Vecihi Gürkan, Mustafa Erdoğan, H. Mustafa Tarkan, Şeref Girgin, M. Olgaç Kangal

ÖZET

Kireçtaşı, temel bir endüstriyel hammadde olup, kullanımının % 84‘ü kimyasal ve endüstriyel amaçlı, %12‘si refrakter ve yol yapımında; %4‘ü yapılarda ve tarımsal faaliyetlerdedir. Bunlara ek olarak, demir çelik üretiminde, yüksek fırınlarda kireç olarak önemli miktarlarda kullanıldığı da bilinmektedir.

Kaliteli bir kireç üretiminde, kireçtaşmın belirli fiziksel, ve kimyasal özelliklere sahip olması gerekir. Aynca kireç üretiminde kullanılan teknolojiler de önemli olmaktadır. Bu araştırmada; demir çelik kullanım amaçlı kireçtaşlarımn özelliklerini belirlemeye yönelik 12 farklı numune üzerinde çalışılmıştır. Çalışma sonuçlanna göre, nitelikli kireç üretimi için kireçtaşlan sınıflandırılmış, Maerz tipi düşey şaftlı fırınlarda kullanılabilecek kireçtaşlanna ilişkin bir üçgen diyagram geliştirilerek yeni bir "Metalurjik kireçtaşı" tanımlaması önerilmiştir.

Anahtar sözcükler: Kireçtaşı, Kalsinasyon, Basma Dayanımı, Metalurjik Kireçtaşı, Maerz Şaft Fırını

ABSTRACT

Limestone is a basic industrial raw material. it is consumed by 84% in chemical and several industrial purposes, 12% in refractory and road construction and 4% in civil engineering and agricultural aaplications. Additionally, it is used in substential quantity as lime in iron and steel industry.

Limestone as a source of lime should have some specific physical and chemical properties. Furthermore, technological processes for high quality lime production is also very important. in this investigation, pyhsical, chemical and mineralogical properties of 12 different limestone samples were determined. Calcination tests were carried out to produce high quality lime suitable for the iron and steel industry. As a result of this study, a new description namely "Metallurgical Limestones" is proposed for the limestone uses of parallel flow regenerative shaft kilns and a triangle diagram is developed to pre-selection of raw material.

Keyword: Limestone, Calcination, Compressive Strength, Metallurgical Limestone, Maerz Shaft Kiln

Zonguldak Kömürlerinde Kendiliğinden Yanmanın Erken Saptanması Amacıyla Yanma Ürünü Gazların İncelenmesi The Investigation of Gaseous Combustion Products Aiming at the Early Detection of Spontaneous
DOI 37-51 Nergiz ŞAHİN, Vedat DİDARİ

ÖZET

Bu çalışma yanma ürünü gazların incelenmesini kapsamaktadır. Laboratuvar çalışmaları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)‘mm Karadon (Çay, Sulu, Acılık damarlarından) , Kozlu (Büyük, Acılık, Çay damarlarından) ve Amasra (Çınarlı damarından) Müesseselerinden alınan örnekler üzerinde " tutuşma sıcaklığı tekniği" esas alınarak yapılmıştır. Kendiliğinden yanma deneyleri devam ederken gaz analizleri de gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarından elde edilen gaz analizi verilerinin sıcaklıkla değişimleri istatistiksel olarak incelenmiştir. Bütün bu çalışmaların ışığında elde edilen sonuçlara göre; karbonmonoksit gazı ile CrC6 alkan grubu gazların, 2,2 di metil propan ve 1-penten gazlarının değerlendirilmeye alınmasının erken tespit çalışmalarında yarar sağlayacağı söylenebilir. Gaz oranlarının da değerlendirilmesi sürekli gözlemleme çalışmalarında yararlı olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kömür, Kendiliğinden Yanma, Tutuşma Sıcaklığı, Yanma Ürünü Gazlar, Gaz kromatografisi 

ABSTRACT

in this study gaseous combustion products have been investigated. Laboratory studies, based on "crossing point" technique have been carried out on the coal samples taken from Karadon (Çay, Sulu and Acılık seams), Kozlu (Büyük, Acılık and Çay seams) and Amasra CoUieries (Çınarlı seam) of Turkish Hardcoal Enterprises (TTK). Combustion gases have been analysed during the spontaneous combustion tests. The relations between the combustion gases and temperature have been investigated in a statistical manner. The results obtained in these studies show that the evaluation of the CrC6 alcane groups gases, 2,2 dimethyl propane and 1-pentene gases together with carbon monoxide will be useful for early detection. Evaluation of gas ratios will also be useful in continuous observations.

Key Words: Coal, Spontaneous Combustion, Ignition Temperature, Gases of Combustion, Gas Chromatography