Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 42 - No 1 (March 2003)
Dekoratif Doğal Yapı Taşlarının Kullanım Alanları ve Çeşitleri - Types And Usage Areas Of The Decorative Natural Building Stones
DOI 3-15 Mustafa Yavuz Çelik

  ÖZET

Yapıların döşeme ve kaplamalarında genellikle mermer, traverten, granit, andezit, bazalt ve tüf gibi doğal taş ürünleri kullanılmaktadır. Doğal taşların bunların dışındaki kullanım alanları, binaların iç ve dış mekanları, çevre düzenlemeleri, yaya yolu ve kaldırımlardır. Bunların kullanımı parlatılarak, parlatılmadan ya da özel işlemlerle yüzeylerin pürüzlü hale getirilmesi şeklinde olabilmektedir. Dekoratif yapı taşları; kullanım alanlarına göre blok taşlar, çakıl taşlar, kesilmiş ve işlenmiş taşlar ve doğal yarılmış taşlar olarak dört gruba ayrılabilir. Blok taşlar parke taşı, bordur taşı ve kesme taş olarak yapılarda ve dış mekanlarda kullanılmaktadır. Çakıl taşları genellikle peyzaj amacıyla kullanılmakta olup kullanımı renk homojenliğine ve taşın bol olarak bulunmasına bağlıdır. Kesilmiş ve işlenmiş taşlar ise yapılarda en çok kullanılanlardır. Bunlar belirli boyutlarda kesilerek ebatlandırılmaktadır. Kullanım amacına ve yerine göre yüzeyleri honlu, cilalı veya pürüzlü olabilmektedir. Anahtar Sözcükler: Doğal Taş, Yapı Taşı, Dekoratif Taş, Mermer

ABSTRACT

The natural stone products such as marble, travertine, granite, andésite, basalt and tuff have often used in buildings. They have been used successfully in both interior and exterior works in flooring, veneering, landscaping and walkway laying. The natural stone products can be used as sawed, polished, unpolished, honed and roughened by special treatment processes. The decorative building stones are classified ‘into four groups according to their area of usage; block stones, pebbles (river stones), cut and finished stones and natural cleft stones. Block stones have been used in buildings and exterior areas as paving stone, border stone and cut and finished stone. Pebble stones are generally used for landscaping purposes. However, its usage depends on the homogeneity of colours and availability of these stones in large amounts. Cut and finished stones, on the other hand, are the most used stones in buildings. These types of stones are cut to required sizes and in different shapes. They are used as honed, polished and roughened. Keywords: Natural Stone, Building Stone, Decorative Stone, Marble 

Dragline Yerkazarlarda Kepçe Saplanış Mekanizması ve Kuvveti - Bucket Penetration Mechanism And Force Of Dragline Excavators
DOI 17-26 Metin Özdoğan

ÖZET

Bu yazıda dragline yerkazarı kepçesinin kazı basamağındaki kayaca saplanış mekanizması incelenmiştir. Dragline yerkazarında , kepçe kendi ağırlığı ile malzemeye saplanmaktadır. Kepçe saplanış açısı, kepçe ağırlığı, kepçe dişleri, kazı basamağı eğim açısı gibi kepçe saplanışına etki eden değiştirgenler tartışılmıştır. Örnek olarak, bazı TKİ dragline yerkazarlarının saplanış kuvvetleri, kepçe ağzı ve kepçe dişine göre hesaplanan özgül kepçe saplanış kuvvetleri verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Dragline Yerkazarı, Dragline Kepçesi, Kepçe Saplanış Açısı, Kazı Basamağı Açısı, Özgül Kepçe Saplanış Kuvveti

ABSTRACT

In this paper bucket penetration mechanism of dragline excavator at the excavation bench was investigated. In dragline excavators, penetration is achieved by the tare weight of the bucket. Some factors effecting bucket penetration like bucket penetration angle, bucket weight, bucket teeth, excavation bench slope angle were discussed. Bucket penetration forces, specific bucket penetration forces based on length of bucket lip, and on total length of teeth lip are given for some TKİ draglines as examples.

Keywords: Dragline Excavator, Dragline Bucket, Bucket Penetration Angle, Excavation Bench Slope Angle, Specific Bucket Penetration Force

Şırnak Asfaltitlerinden Külün Flotasyon Yöntemi ile Uzaklaştırılması Deashing Of Sirnak Asphaltites By Froth Flotation Method
DOI 27-34 Fatma Deniz Ayhan, Halime Abakay, Fikri Kahraman

ÖZET

Bu çalışmada, flotasyon yöntemi ile Sımak asfaltitlerinin külünün düşürülebilirle olasılığı araştırılmıştır. Bu amaçla, öğütme süresinin, katı oranının, pH‘ nın, toplayıcı miktarının, bastırıcı miktarının ve köpürtücü miktarının flotasyon üzerindeki etkileri araştırılmıştır. En iyi koşullar, katı oranı % 5, pH 8, toplayıcı miktarı 0 g/t, bastına miktarı 150 g/t ve köpürtücü miktarı 100 g/t olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, Şırnak asfaltitlerine flotasyon yönteminin uygulanması ile % 76,61 yanabilir verimle, % 32,95 kül içerikli temiz asfaltit elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler : Asfaltit, Flotasyon, Kül, Külün Uzaklaştırılması.

ABSTRACT

In this study, the possibility of cleaning Sirnak asphaltite by froth flotation was investigated. For this purpose, laboratory tests were carried out in order to investigate the effects of grinding time, pulp density, pH, collector amount, depressant amount, frother amount on the overall performance of the flotation process. The best conditions determined were as follows: pulp density: 5 %, pH: 8, collector amount: 0 g/t, depressant amount: 150 g/t and frother amount: 100 g/t. As a result, applying flotation method to Sirnak asphaltite; a clean asphaltite assaying 32,95 % ash with 76,61 % combustible yield was obtained.

Keywords : Asphaltite, Flotation, Ash, Ash Removal.

Doğal Ortamda Bozuşmanın Kayaç Rengine Etkisi - Influence Of Natural Weathering On Rock Mass Colour
DOI 35-41 M. Kemal Gökay

ÖZET

Kayaların önemli fiziksel özelliklerinden birisi de renkleridir. Kayaçlar içerdikleri minerallere bozunma tip ve derecelerine göre dış kaynaklı ışıkları farklı yansıtacağından görünüşleri de farklı olacaktır. Kayaçlar in renkleri konusunda daha önce verilen renk ayrım tablolarına ilave olarak, bunların renklerini bilgisayar teknolojisi kullanarak tanımlamak ve elde edilen sayısal değerlere göre sınıflandırmalarının daha pratik olacağı düşünülmüştür. Benzer konuda mermerler ve kömürler üzerinde yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınması nedeniyle aynı çalışmanın diğer kayaçlar üzerinde de yoğunlaştırılması düşünülmüştür. Bu çalışma kapsamında bazı kayaç numunelerinin birbirinden, sayısallaştırılmış üç ana renk (kırmızı, yeşil, mavi) aracılığıyla ayırt edilebileceği gösterilmiştir. Daha sonra çalışma özellikle, aynı tür kayaçlar in yeni kırılmış yüzey renkleri ile bozuşmuş veya farklı minerallerle yüzey renk farklılığına uğramış kireçtaşı ve serpantinit örneklerine yönlendirilerek, kayaç yüzeylerinin farklı renkleri sayısal olarak ifade edilmiş ve farklılıkların nedeni araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kayaç Yüzey Rengi, Renk Analizi, Kayaçlarda Bozuşma.

ABSTRACT

One of the physical properties of the rocks is their colour. Rock colours depend on the mineralogical, the type and degree of the alteration. In this study, in addition to rock colour charts which have been used to identify rock masses in the fields and laboratories, digitising and classification of rock colours have been researched by using the computer colour technology. Since similar works were already reported for the identification of different marble and coal colours, colour differences have also been examined to identify rocks. In this research, colours of certain rock samples have been digitised and identified on the bases of three main colours, (Red, Green, Blue). The research were then concentrated on the colours of fresh, weathered and surface coloured rock surfaces of the same rock masses. The colour differences between the tested limestone and serperrtinite surfaces were then identified digitally and the reasons of these changes were evaluated.

Keywords: Rock Surface Colour, Colour Analyses, Rock Weathering.