Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 43 - No 1 (March 2004)
Çekme Kepçeli Yürüyen Yerkazarlarda Kepçe Koparış Kuvveti ve Makinanın Dengesini Etkileyen Kuvvetler Breakout Force of Walking Draglines and Forces Effecting the Stability of Equipment
DOI 3-14 Metin ÖZDOĞAN

ÖZET

Bu yazıda çekme kepçeli yürüyen yerkazar kepçesinin koparış geometrisi ve kepçeye etki eden kuvvetler, koparış kuvveti, ve doluş mekanizması incelenmiştir. Kepçenin içindeki malzemenin doluş eğrisi ve ağırlığının hesaplanışı araştırılmış ve tartışılmıştır. Makinanın kepçeye uyguladığı çektiriş kuvveti ile makina sürtünme kuvveti arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ayrıca bazı çekme kepçeli yerkazarların yere düşen basınçları verilmiştir. Makinanın yatay, dikey kuvvetler ve momentler dengesi, kaymazlık ve devrilmezlik koşulları verilmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca bazı çekme kepçeli yerkazarlar için ölçülmüş koparış enerjileri verilmiştir.

Anahtar Sözcükler : Kepçe Koparış Kuvveti, Kepçe Yükü, Makina Kayma Kuvveti, Devrilme Kuvveti,

ABSTRACT

In this paper breakout geometry and forces effecting walking dragline bucket, break-out force, and bucket fill mechanism are investigated. Material fill-in curve and calculation of load in the bucket are searched and discussed. The relationship between the drag-in force applied to the bucket and machine‘s friction force with the ground surface is analyzed. In addition, ground bearing pressures of some draglines are given. Equilibrium of machine‘s horizontal forces, vertical forces and moments, and conditions of not being dragged and toppled are given and discussed. Additionally, measured breakout energies of some draglines are presented.

Keywords : Breakout Force, Bucket Load, Equipment Sliding Force, Toppling Force

Geleneksel ve Uma (Unique Molecular Architecture) Teknolojisi Polimerlerin Flokülasyon Performansları Üzerine Bir Araştırma A Study on the Flocculation Performance of Conventional and UMA (Unique Mol
DOI 15-24 İsmail CENGİZ, Eyüb SABAH, Z.Ebru ERKAN

ÖZET

Bu çalışmada, kömür hazırlama tesisi atıksuyunun katı-sıvı ayırımı işlemine tabî tutulmasında, yeni nesil UMA (Unique Molecular Architecture) teknolojisi bir flokülant ile geleneksel bir flokülantın flokülasyon performansları araştırılmış, performans kriterleri olarak çökelme hızı ve bulanıklık (türbidite) değerleri esas alınmıştır. Hem Hydrofloc 7170 hem de Magnafloc 4240 için en yüksek çökelme hızı ve en kötü bulanıklık değerleri süspansiyonun doğal pH‘sı civarında elde edilmiştir. Her iki flokülantla 30 sn‘nin altındaki karıştırma sürelerinde yüksek çökelme hızları elde edilmiş, buna karşın bulanıklık değerleri yükselmiştir. 100 dev/dak üzerindeki karıştırma hızlarında çökelme hızı azalırken bulanıklık değerlerinde belirgin bir iyileşme meydana gelmiştir. 300 mm/dak optimum çökelme hızına ulaşmak için ton başına tüketilen Hydrofloc 7170 miktarı 42,74 g/ton-katı, bulanıklık değerlerinde az bir kötüleşmeyle harcanan Magnafloc 4240 miktarı ise 34,2 g/ton-katı ‘d ir. Laboratuvar ölçekte yapılan çalışmalar, Hydrofloc 7170 yerine UMA teknolojisi Magnafloc 4240 kullanıldığında yıllık flokülant tüketiminde %54 oranında bir azalmanın ve 24000 €‘luk bir kazancın olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Kömür Atık Suyu, Flokülasyon, Fayda-Maliyet, Çökelme Hızı, Bulanıklık.

ABSTRACT

In this study, flocculation performance of a new generation UMA (Unique Molecular Architecture) flocculant and a conventional flocculant has been investigated in dewatering of coal preparation plant tailings. Settling rate and turbidity values have been considered as the performance criterions. The highest settling rate and the lowest turbidity values for both Hydrofloc 7170 and Magnafloc 4240 were obtained at natural pH of the suspension. At mixing times less than 30 seconds, for both flocculants high settling rates have been obtained at the expense of increased turbidity values. At mixing rates above 100 rpm, while the settling rates increased, the turbidity values decreased. An optimum settling rate of 300 mm/min was attained at 42.74 g/ton-solid Hydrofloc 7170, despite a little increase in turbidity value, the same rate was achieved at 34.2 g/ton-solid Magnafloc 4240. By using this technology the annual flocculant consumption cost was decreased by 54% with annual savings of approximately 24,000 €.

Keywords: Coal Slurry, Flocculation, Cost-Benefit, Settling Rate, Turbidity.

Polietilenoksit/Polipropilenoksit (PEO/PPO) Blok Ko-Polimerlerin Linyit Flotasyonunda Kullanımı Using Polyethyleneoxide/Polypropyleneoxide (PEO/PPO) Block Co-Polymers in Lignite Flotation
DOI 25-36 Haluk ÇELİK

ÖZET

Bu çalışmada, Tunçbilek Lavvan‘ndan alınan numuneler üzerinde öncelikle toplayıcı ve köpürtücü kullanarak flotasyon deneyleri yapılmıştır. Sonrasında kömürün sellektif yüzdürülebilirliğinin arttırılması amacıyla toplayıcı ve köpürtücüye ilave olarak blok ko-polimerler kullanılmıştır. Çalışmada pluronik L- 64, P-104 ve 10R-8 olmak üzere üç tip polimer linyit flotasyonunda denenmiştir. Sonuç olarak linyitin polimersiz olarak 4 dakika flotasyon sonucunda %67,19 yanıcı madde ve %17,65 kül oranı ile yüzdürülebildiği tespit edilmiştir. L-64 polimerinin ilavesi ile yapılan deneylerde %73,25 yanıcı madde verimi değerleri elde edilirken, P-104 polimerinin flotasyon verimine bir katkısı olmadığı belirlenmiştir. 10R-8 polimeri ile yaklaşık olarak %80 yanıcı madde verimi değerlerine ulaşılmış olmasına rağmen paralelinde konsantrenin kül oranında da artış gerçekleşmiştir.

Anahtar Sözcükler: Linyit Flotasyonu, Blok Ko-Polimerler, İnce Kömürün Zenginleştirilmesi

ABSTRACT

In this study, flotation tests on samples obtained from Tunçbilek Coal Preparation Plant were done firstly, using an oily collector and frother. Afterwards, block co-polymers were used in addition to collector and frother to improve floatability of coal selectively. Three different polymers, pluronic L-64, P-104 and 10R-8, were tested in lignite flotation in this study. At the end of the study, lignite was floated with 67,19% combustible matter recoveries and 17,65% ash content in 4 minutes flotation without polymers. 73,25% combustible matter recoveries were obtained with‘L-64 polymer addition; while it is determined that flotation recoveries were not improved with P-104 polymer addition. Although about 80% combustible matter recovery values were attained with 10R-8 polymer, ash contents of clean coal products were also increased.

Keywords: Lignite Flotation, Block Co-Polymers, Fine Coal Cleaning

Maden Mühendisliği Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi: OPENPIT V0.3 Development of a Computer Program for Mining Engineering Education
DOI 37-44 Özgür AKKOYUN, Mustafa AYHAN

ÖZET

Bu çalışmada maden mühendisliği öğrenimine destek amaçlı geliştirilen, bir bilgisayar programı tanıtılmaktadır. OPENPIT V0.3 adı verilen bu program, etkileşimli bir arayüze sahip olabilmesi için görsel dillerden olan Visual Basic 6 kullanılarak geliştirilip derlenmiştir. Yazılım üzerinde bulunan bir pencerede bir kömür ya da maden yatağının kesit görüntüsü (2D) oluşturulmaktadır. Kullanıcı bu görüntü üzerinde kazı işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanıcının, olabildiğince fazla sayıda işletme parametresini değiştirmesi sağlanmıştır. Bu sayede bu parametrelerin açık işletme işleyiş ve ekonomisi üzerindeki etkisi gözlenebilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Görsel Programlama, Etkileşimli Madencilik Eğitimi, Açık İşletme

ABSTRACT

In this study, a computer program for mining engineering education is introduced. The program, which is called as OPENPIT V0.3, is compiled by using Visual Basic 6 in order to get an interactive interface. In the software, cross section of an orebody or a coal seam is shown at a window where user can excavate the orebody. The software covers all the mining and economical parameters as much as possible. These parameters can be changed easily by the user in order to see the effects of these parameters on the operation and costs.

Keywords: Visual Programming, Interactive Mining Education, Open Pit Mining