Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 43 - No 2 (June 2004)
Kömürlerin Elektriksel Direnç ve Kapasitelerinin Ölçümü - Measurements of Electrical Resistances and Capacities of Coals
DOI 3-10 Ö. Serdar Yıldırım, M. Saim Saraç

ÖZET 

Bu çalışmada kömürün direnç ve kapasite özellikleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı Türkiye kömürlerinin bir kısmının direnç ve kapasite değerlerini belirlemektir. Bu amaçla ülke içi ve dışından 37 adet farklı kömür örneği kullanılmıştır. Ölçümler için bir deney seti oluşturulmuştur. Ölçümlerden direnç ve kapasite değerlerinin basınca bağlı olarak değişimleri belirlenmiştir. Bu değişimden faydalanarak her bir örnek kömürü temsil edecek medyan değerler elde edilmiştir. Medyan değerler ile kömürün tane boyutu arasındaki ilişkisi de ayrıca araştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kömür, Direnç, Kapasite 

ABSTRACT 

In this study, resistance and capacity properties of the coal are investigated. The aim of this study is to determine resistance and capacity values of Turkish coal samples. For this purpose 37 coal samples taken from Turkey and abroad, were used. For testing purposes an experimental set-up was settled. The resistance and capacity variations with the pressure were determined. The median values that represent each coal sample are obtained. The relationship between the particle size and median values are also examined. y 

Keywords: Coal, Resistance, Capacity 

Kalsit Mineralinin Şekil, Pürüzlülük ve Islanabilirliğinin Karakterizasyonu - Characterization of Shape, Roughness and Wettability of Caicite Mineral
DOI 11-24 Uğur Ulusoy, Meftuni Yekeler, Cahit Hiçyılmaz

ÖZET 

Bu çalışmada; bilyalı, çubuklu ve otojen değirmenlerde öğütülmüş kalsit tanelerinin şekil özellikleri taramalı elektron mikroskobu kullanılarak araştırılmış ve iki boyutlu olarak tane izdüşümlerinin ana eksenleri ölçülerek uzama ve yuvarlaklık gibi şekil tanımlayıcılarıyla ifade edilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü değerleri iki farklı ölçüm tekniği ile tayin edilmiştir. Tanelerin Branauer-Emmet-Teller yüzey alanına dayanan ilk ölçüm hesaplanmış yüzey pürüzlülüğü, RBET ile ifade edilmiştir. İkinci ölçüm ise Surtronic 3+ enstrümanı kullanarak pelet formuna getirilmiş tanelerin yüzey pürüzlülüğü, Ra parametresi ile ifade edilmiştir. Öğütülmüş kalsit ürünlerinin ıslanabilirlik karakteristikleri (yc) sırasıyla EMDEE MicroFLOT Agitator ve Rame-Hart goniometer kullanarak mikroflotasyon ve temas açısı ölçüm teknikleriyle belirlenmiştir. Son olarak, kalsit numunesinin şekil, pürüzlülük ve ıslanabilirlik özellikleri arasında bazı korelasyonlar bulunmuştur. Sonuçlar, çalışılan kalsit minerali için, uzamanın ıslanabilirliği azalttığını, yuvarlaklık ve pürüzlülüğü ise artırdığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Uzama, Yuvarlaklık, Pürüzlülük, Islanabilirlik, Öğütme, Kalsit. 

ABSTRACT 

In this study, shape characteristics of caicite particles ground by ball, rod and autogenous mills were investigated using SEM and expressed by the shape descriptors such as elongation and roundness by measuring major and minor axes of the silhouette of the particle in two dimensions. Surface roughness values were determined by two measurement techniques. The first measurement, which was based on BET surface area of particles, was stated in terms of the calculated surface roughness (RBET) values. The second measurement was stated as the parameters of Ra values on the pelleted surfaces of the particles by using Surtronic 3+ instrument. The wettability characteristics (yc) of ground caicite products were determined by microflotation and contact angle measurement techniques using the EMDEE MicroFLOT Agitator and Rame-Hart goniometer, respectively. Finally, some correlations were established between the shape properties, surface roughness values and the wettability characteristics of the caicite samples. The results revealed that elongation and smoothness decreased the wettability, while roundness and roughness caused an increase in wettability for caicite mineral. 

Keywords: Elongation, Roundness, Roughness, Wettability, Grinding, Caicite. 

Soğutma suresinin KB1 samsun bakır izabe cüruflarının Kırılma karakteristiklerine etkisinin incelenmesi - Investigation of the Effect of Cooling Duration on the Breakage Characteristics of Copper Smelter Slags of KBİ Samsun Smelter
DOI 25-36 Tarık DOĞRU, Levent ERGÜN

ÖZET

Bu çalışmada, farklı koşullarda soğutulmuş cürufların otojen öğütme özelliklerinin karşılaştırılabileceği bir deneysel yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, flaş fırın cüruflarından şok soğutma, 24 saat ve 36 saat soğutma sonrası, konverter cürufundan ise 36 saat sonra soğutma sonrası örnekler hazırlanmıştır. Darbe ve aşınma etkisiyle kırılma karakteristiklerinin belirlenmesi için, sırasıyla ikiz sarkaç ve tambur düzenekleri geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda, 24 saat ve 36 saat sonra soğutmanın benzer öğütme davramına sahip olduğu, şok soğutmanın öğütülebilirliği önemli ölçüde arttırdığı bulunmuştur. Konverter cürufu ise darbe ile en zor öğütülen örnek olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Otojen Öğütme, Bakır İzabe Cürufu, Kırılma Dağılım Fonksiyonu. 

ABSTRACT

The aim of the study is to develop an experimental method for comparing autogenous grinding characteristics of differently cooled slag samples. For this purpose, water quenched samples for immediate and after 24 and 36 hours cooling duration from flash smelter slags and after 36 hours cooling from converter slag were prepared. For the determination of impact and abrasion breakage characteristics, twin pendulum and tumbling drum setups were developed and used, respectively. It was found that quenching after 24 and 36 hours gave similar grindabilities whereas shock cooling increased the grindability significantly. Converter slag was the most difficult sample to grind by impact breaking. 

Keywords: Autogenous Grinding, Copper Smelter Slag, Breakage Function.

CE İşareti ve ISO-14000; Çimento Sektörü Açısından Önemi - CE Mark and İSO-14000; Their Importance for the Cement Sector
DOI 37-44 Hamdi AKÇAKOCA Oktay ŞAHBAZ İsmail TOPAL

ÖZET

Bu çalışmada öncelikle Avrupa Birliği‘nin olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği mamulün "Yeni Yaklaşım Direktifleri" ne uygunluğunu simgeleyen ve insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren "CE" işareti incelenmiştir. Ayrıca insanlarda çevre bilincinin giderek artması sonucu ortaya çıkan ve gerek ürün, gerek faaliyet, gerekse hizmetlerin çevreye olan etkilerini sistemli bir yöntemle en aza indirmeyi hatta ortadan kaldırmayı amaçlayan, ISO 14000 - Çevre Yönetim Sistemi standartları hakkında çimento sektörü ile bağlantılı olarak bilgi verilmiştir. "CE" işareti ve ISO 14000‘in çimento sektörü açısından önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: "CE" işareti, ISO-14000, Çimento Sektörü

ABSTRACT

In this study, the "CE" mark, which is considered as indispensable by the European Union and symbolizes product‘s conformity to the "New Approach Directives" and indicates that it is healthy and safe with respect to humans, animals and environment, was initially examined. Information was also provided in connection with the cement sector on ISO-14000 - Environmental Management System standards, which have emerged due to the gradual increase of environmental consciousness in people and which aim to systematically minimize and even eliminate the environmental impacts of products, activities and services. The importance of the "CE" mark and ISO 14000 with respect to the cement sector was highlighted.

Keywords: "CE" Mark! ISO-14000, Cement Sector

(