Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 43 - No 3 (September 2004)
Bitlis-Bayramalan Disten Mineralinin Zenginleştirilmesi - Concentration of Kyanite Ore From Bayramalan (Bitlis) Region
DOI 3-12 Fatma Deniz Ayhan, Oktay Bayat, Ali Akar

ÖZET 

Bu çalışmada, Bitlis Bayramalan distenlerinin sarsıntılı masa ve flotasyon ile zenginleştirilebilirlik çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle karakterizasyon çalışması yapılmış ve -0,3+0,1 mm tane aralığındaki cevherin sarsıntılı masa ile zenginleştirilmesinde masa eğimi, genlik ve hız parametrelerinin ayırıma etkisi incelenmiştir. Elde edilen en iyi koşullar -0,5+0,3, -0,3+0,2, -0,2+0,1 mm tane aralıklarında sınıflandırılan örneklere de uygulanmıştır. 0,1 mm tane boyutunun altındaki örnek ise sadece flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmiştir. En iyi koşullarda elde edilen konsantreler >%54 Al203 tenörü ve >%70 verimlere sahiptir. 

Anahtar Sözcükler: Mavi Dişten, Beyaz Dişten, Sarsıntılı Masa, Flotasyon 

ABSTRACT 

In this study, the upgrading studies of Bayramalan (Bitlis) kyanites were carried out using shaking table and flotation methods. First, the ore characteristics of the kyanite were determined and then the effects of operating parameters of shaking table such as tilt angle, stroke and speed on the separation were investigated for -0.3+0.1 mm size fraction. Shaking table tests were also applied to -0.5+0.3, -0.3+0.2 and -0.2+0.1 mm size fractions at the best operating conditions obtained for -0.3+0.1 mm size fraction. The minus 0.1 mm size fraction was processed only by flotation. The concentrates obtained at best conditions contain Al203 higher than 54% and the recovery of Al203 is higher than 70%. 

Keywords: Blue Kyanite, White Kyanite, Shaking Table, Flotation 

Kbi Samsun Bakır İzabe Tesisleri Cüruf Öğütme Devresinin Modellemesi ve Simülasyonu -Modelling and Simulation of the Slag Grinding Circuit at KBİ Samsun Copper Smelter
DOI 13-26 Tarık Doğru, Levent Ergün

ÖZET 

Bu çalışmada, KBİ Samsun İzabe Tesisleri cüruf zenginleştirme tesisi öğütme devresinde yürütülen modelleme ve simülasyon çalışmaları sunulmaktadır. Öğütme ve flotasyon devresinde örnekleme çalışmaları yürütülmüş, tüm örneklerin tane boyut dağılımları ve katı içerikleri, flotasyon devresinden alınan örneklerin bakır içerikleri belirlenmiştir. Madde denkliği hesaplamaları sonunda akışların katı ve su tonajları hesaplandıktan sonra, öğütme devresinde bulunan otojen ve çakıllı değirmen, elek ve hidrosiklonların matematiksel modelleri oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller devre performansını başarıyla tahmin etmiştir. Daha sonra, cürufun soğutma süresinin öğütme devresi performansı üzerinde etkisi simülasyon yoluyla incelenmiştir. Şok soğutulan cürufla daha ince flotasyon beslemesi elde edilirken, diğer numuneler benzer tane boyut dağılımı vermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Otojen Öğütme, Bakır İzabe Cürufu, Modelleme, Simülasyon 

ABSTRACT 

In this study, modelling and simulation studies performed in the grinding circuit of slag concentration plant at KBİ Samsun Smelter are presented. An elaborate sampling survey was performed in grinding and flotation circuits and size distributions and solid contents of the all samples and copper content of the samples taken from flotation circuits were determined. After calculation of solid and water flow rates by mass balancing, models for the autogenous and pebble mills, screen and hydocyclones were developed. Models predicted the circuit performance successfully. Then, the effect of cooling duration of slag on the performance of the grinding circuit was investigated by simulation. Shock cooled slags gave finer flotation feed while the other samples provided similar size distributions. 

Keywords: Autogenous Grinding, Copper Smelter Slag, Modelling, Simulation 

Yüksek Basınçlı Merdaneli Değirmenler - High Pressure Grinding Rolls
DOI 27-38 Namık A. Aydoğan, Levent Ergün

ÖZET 

Yüksek basınçlı merdaneli değirmenlerin (YBMD) çimento öğütme devrelerinde kullanılmasıyla özgül enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılmaktadır. Çimento endüstrisindeki başarı ekipmanın mineral endüstrisinde de kullanımını gündeme getirmiştir. Bu yazıda, YBMD‘ler hakkında temel bilgiler verilerek avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır. Ayrıca, çimento endüstrisinde kullanılan devre türleri sunulmakta ve ekipmanın mineral endüstrisindeki uygulamaları konusunda da bilgiler verilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Öğütme, Çimento Öğütme.Yüksek Basınçlı Merdaneli Değirmen, Enerji Tasarrufu 

ABSTRACT 

With the introduction of high pressure grinding rolls (HPGR) in cement grinding circuits, energy consumption has been reduced significantly. The successful applications in cement industry led to promising applications of HPGR in mineral industry. In this paper, principles, adventages and disadventages of HPGR operation are discussed. Circuit configurations in cement grinding as well as mineral industry applications are also described. 

Keywords: Grinding, Cement Grinding, High Pressure Grinding Rolls, Energy Saving 

Etibank 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Nem Kontrolü ve Cevher Stoklaması - Moisture Control and Stockpiling in Etibank 100. Yıl Silver Mine
DOI 39-46 Hamdi Akçakoca, Hürriyet Akdaş, Önder Uysal

ÖZET 

Bu çalışmada, Eti Gümüş A.Ş. Gümüş Madeninde tesise beslenen cevherin, nem oranının yüksek olmasından dolayı ortaya çıkan problemler incelenerek problemlerin çözümüne yönelik öneriler sunulmuş ve bu önerilerin uygulamadaki sonuçları incelenmiştir. Tesisin kuruluş aşamasında cevherin nem oranı %6,5-7‘ ye göre planlanmışken uygulamada %15-30 seviyelerine yükselmiş özellikle kırıcıların verimliliğinin önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur. Bu amaçla çalışmada ocakta üretilen farklı nem oranlarına sahip tüvenan cevherlerin tesise beslenmeden önce nem oranının düşürülmesine yönelik olarak uygulanan kurutma ve stoklama işlemleri irdelenmiştir. Kurutma işleminde oluşturulan stoklar ve bu stoklardan tesisin beslenmesi ile ilgili detay bilgiler verilmiştir. Bu uygulamalara bağlı olarak tesiste sağlanan verimlilik artışları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Tüvenan Cevher Nem Oranı, Tüvenan Cevher Kurutma, Stok Kalite Kontrolü, Gümüş. 

ABSTRACT 

İn this study, the problems in the Eti Gümüş Co. Silver Mine due to high moisture content of feed ore to the plant are studied..The plant was designed for 6.5-7 %. moisture content However in practice the moisture content of run of mine ore is around 15-30 % leading to considerable decrease in performance and efficiency of crusher. For solving these problems, drying and stockpiling applied in reducing the moisture content before feeding the high moisture run of mine ore to the plant are investigated. The stockpiles constructed during drying and feeding them to the plant are explained in detail. Increases in recovery depending on these applications are assessed. 

Keywords: The Humidity Ratio of Ore, The Drying of Ore, Stock Quality Control, Silver.