Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 43 - No 4 (December 2004)
Karıştırmalı Bilyalı Değirmenler Stirred Ball Mills
DOI 3-16 Serkan Dikmen, Ş. Levent Ergün

ÖZET

Son yıllarda karıştırmalı bilyalı değirmenlerin çeşitli sanayi kollarındaki kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Madencilik sektöründe ise ince öğütmeye olan ihtiyacın artmasına ve ekipman boyutlarının büyümesine paralel olarak karıştırmalı bilyalı değirmenler tesislerde kullanılan geleneksel boyut küçültme ekipmanlarına bir alternatif oluşturmaktadırlar. Bu durumun en önemli nedeni; ekipman içerisinde birim hacimde açığa çıkan enerji miktarının geleneksel boyut küçültme ekipmanları ile karşılaştırıldığında çok yüksek olması ve ince boyutlara öğütmenin ekonomik olarak gerçekleştirilebilmesidir. Değirmen içinde gerçekleşen öğütme, stres yoğunluğu ve stres sayısı olarak adlandırılan iki parametre ile tanımlanmaktadır. Her stres yoğunluğu için ürün inceliği ile özgül enerji tüketimi arasında belirli bir ilişki bulunmaktadır. Karıştırmalı bilyalı değirmenlerde öğütme performansını etkileyen değişkenler, geometrik ve işlem değişkenleri olarak iki ana grup altında toplanmaktadır.

Bunlara ek olarak yazıda ekipmanın modellenmesine yönelik değerlendirmeler de tartışılmaktadır.

ABSTRACT

İn recent years, the importance of stirred ball mills which have applications in various industries, is steadily increasing. With a growing demand for fine grinding and increases in equipment dimensions, stirred ball mills are becoming an attractive alternative for conventional size reduction equipments in the mining industry. Stirred ball mills make fine grinding economically possible because of their high energy distributed per unit volume in the grinding chamber when compared to available grinding equipment. The comminution process in these mills is determined by the stress intensity and the stress number. 

Bursa-Orhaneli Siyenitlerinden Feldispat Üretimi Feldspar Production from Bursa-Orhaneli Syenites
DOI 17-28 Özcan Y. Gülsoy, E. Caner Orhan, N. Metin Can

ÖZET

Bu çalışmada, Bursa-Orhaneli bölgesinden alınan siyenit numunelerinden kaliteli feldispat konsantresi elde edilebilirliği araştırılmıştır. Numunenin mineralojik karakterizasyonunun ardından, renk verici safsızlıkların ayrılması amacıyla, -300^m tane boyutunda yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırma; - 212, -106 ve -74p,m tane boyutlarında yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma; -106 ve -74(xm tane boyutlarında flotasyon; -106 ve -74 um tane boyutlarında flotasyon + yaş manyetik ayırma testleri uygulanmıştır. En iyi sonuçlar -106 |im tane boyutunda flotasyon ve flotasyon konsantresinin yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcıdan geçirilmesi ile elde edilmektedir. Elde edilen konsantrenin beyaz pişme rengi vermesine karşın, malzemenin toplam %43,37‘sinin atılması ve elde edilen konsantre K20:Na20 oranının 1,77 gibi görece düşük değerlerde kalması nedenleriyle söz konusu cevherin zenginleştirilmesi amacıyla kurulacak bir tesisin günümüz pazar koşullarında "riskli" sayılabilecek bir yatırım olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Siyenit, Feldispat, Manyetik Ayırma, Flotasyon, Mineraloji, Endüstriyel Hammadde

ABSTRACT

In this study, the possibility of obtaining high quality feldspar concentrate from syenite samples of Bursa-Orhaneli district is investigated. Following the mineralogical characterization, the sample is subjected to high intensity dry magnetic separation at -300|j.m; high intensity wet magnetic separation at -212, -106 and -74jim; flotation at -106 and -74)o,m; flotation+wet magnetic separation at -106 and - 74(j,m for the removal of coloring impurities. The best results are obtained by flotation followed by high intensity wet magnetic separation of -106 (im size fraction. Although the concentrate provides white firing color, due to the removal of 43.37% of the feed as tails and K20:Na20 ratio being low (i.e., 1.77), an investment on a beneficiation plant for Bursa-Orhaneli syenites can be stated as "risky" in terms of today‘s market conditions.

Keywords: Syenite, Feldspar, Magnetic Separation, Flotation, Mineralogy, Industrial Mineral

Kömür Karışımlarının Koklaştırılmasında Bileşenler Arası Etkileşimler - Interactions Between Components in Coking of Coal Blends
DOI 29-40 Mevlüt Kemal, Vedat Arslan, Hakan Cengizler

ÖZET 

Bu çalışma koklaşma işleminde, kömür karışımlarını oluşturan bileşenler arasındaki etkileşimin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, koklaşma özelliği olan Zonguldak taşkömürüne (ZK) havada kurutulmuş (TK), 550°C‘de (TK550) ve 900°C‘de (TK900) karbonize edilmiş sert Tunçbiiek kömürleri karıştırılarak karışımlar hazırlanmıştır. Bu karışımların plastikleşme, dilatasyon, büzülme özellikleri ve bu karışımlardan üretilen kokların sağlamlıkları belirlenmiştir. 

Elde edilen deneysel veriler değerlendirilmiş ve linyit kömürü 500 °C civarında karbonize edildiğinde, kimyasal parçalanmasını tamamlayarak gaz çıkışını ve büzülmesini kaybettiği, yüzey ıslanma özelliğinin arttığı ve dolayısıyla da koklaşan kömüre karıştırmak için en uygun özelliği kazandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Koklaşma, Koklaşmada Bağlanma Mekanizması, Plastometre, Dilatometre 

ABSTRACT 

This study has been carried out for the purpose of determination of interactions among the components in coal blends during the coking process. For this purpose, the blends of cokable Zonguldak coal (ZK) with air-dried (TK), semicoked both at 550°C (TK550) and 900°C (TK900) Tunçbiiek lignite were prepared. The plasticity, dilatation, contraction of these blends and the strength of the cokes produced from these blends were determined. 

The experimental data obtained were evaluated and it was determined that the lignite, when carbonised at about 500 °C, completes its chemical breakdown, terminates the evolution of its volatile matter and contraction process, improves its surface wetting behavior and thus exhibits the most favorable properties as far as the cokability of coal blend is concerned. 

Keywords: Coking, Bonding Mechanism in Coking, Plastometer, Dilatometer 

Teknik Not / Technical Note Türkiye Taşkömürü Kurumunda Uygulanan Kömür Kazısı Prim Hesabına Alternatif Bir Yaklaşım An Alternative Approach to the Existing Bonus System for Coal Production Applied
DOI 41-45 Yılmaz OKTAY

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye Taşkömürü Kurumu‘nda (TTK) uygulanan kömür kazısı prim sistemine alternatif

bir yaklaşım olarak yeni bir prim sistemi önerilmiştir. Yeni sistemde üretime etki eden faktörler

değerlendirilerek kömür üretiminin artışı hedeflenmiş, havzada beş üretim müessesesinde aynı

ölçütlerin kullanılması planlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kömür Damar Kalınlığı, Yevmiye, Zorluk Katsayısı

ABSTRACT

In this study, a new bonus system is suggested as an alternative to the existing system for coal

production applied in Turkish Hardcoal Enterprise (TTK) , assessing the factors affecting the coal

production and aiming to use the same measures in the five production units in the basin.

Keywords: Coal Seam Thickness, Manshift, Difficulty Coefficient