Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 44 - No 3 (September 2005)
Farklı Yapıdaki Türk Kömürlerinin Kömür-Su Karışımları Teknolojisinde Atomizasyon Özellikleri - Atomization Properties of Coal-Water Mixtures Technology of Turkish Coals in Different Buildings
DOI 3-12 Feridun Boylu, Gündüz Ateşok

ÖZET 

Yapılan çalışma kapsamında; Zonguldak bitümlü kömürü, Soma yarıbitümlü kömürü ve İstanbulYeniköy linyit kömürleri ile hazırlanan kömür-su karışımlarının (KSK) atomizasyon özellikleri incelenmiştir. 

 Dispersan olarak %0.3 PSS (Sodyum polistiren sülfonat) ve stabilizör olarak da %0.01 CMC (Karboksimetil selüloz) kullanılarak hazırlanan kömür-su karışımlarının atomizasyon testlerinde; kömür cinsi, atomize edici hava basıncı, atomize edici hava miktarı/karışım miktarı ve kömür boyutunun atomizasyon kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Pilot ölçekte yapılan çalışmalar sonucunda; atomize edici hava basıncının, hava/yakıt oranının, kömür tane boyutunun kalitesi üzerinde önemli etkilerinin olduğu saptanmıştır. Kömür-su karışımı besleme miktarının ise, atomizasyon kalitesi üzerinde önemli etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kömür, kömür-su karışımı, yakma, atomizasyon. 

ABSTRACT 

In this study, atomization properties of coal-water slurries (CWS) prepared with Zonguldak bituminous coal, Soma sub-bituminous coal and Istanbul-Yeniköy brown coal were investigated. 

At the atomization tests of coal-water slurries prepared using 0.3% PSS (Sodium Polystyrene Sulphonate) as dispersant and 0.01% CMC (Carboxymethyl Cellulose) as stabilizer, coal type, atomized air pressure, atomized air volume/mixture amount and coal particle size were investigated on atomization quality. 

The results of pilot scale experiments showed that the important effects were determined on atomization quality by variation of atomized air pressure, atomized air volume/mixture amount, coal particle size and coal type effect to atomization quality. Although, atomization quality is not effected by feed amount of coal-water mixture.  

Keywords: Coal, coal-water slurry, combustion, atomization. 

Madencilik Yatırım Projelerinin Ekonomiklik Değerlendirmesinde Dinamik Yöntemler: Kaynak Kullanımı Açısından Yaklaşım -Dynamic Methods of Economic Assessment of Mining Investment Projects: Approach in Terms of Resource Usage
DOI 13-18 M. Alper Demirbugan

ÖZET 

Paranın zaman değerini göz önünde bulunduran dinamik karlılık değerlendirmesi yöntemleri madencilik yatırım projelerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak olarak kullanılmaktadır. Dinamik yöntemler arasındaki farklılık kaynak kısıtı altında optimum yatırım politikasının saptanması sürecinde belirgindir. Yatırım kararının net bugünkü değer( NBD) yöntemine dayalı olarak verilmesiyle, sınırlı kaynakların yatırım ve tüketim arasında optimum dağılımı sağlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Dinamik Karlılık Yöntemleri, Proje Değerlendirme, Optimum Kaynak Kullanımı 

ABSTRACT 

Dynamic profitability appraisal methods which takes account the time value of money  are commanly used in appraising of mine investment projects. Differiention among dynamic methods is clarified in process of determining optimum investment policy under resource constraint. Optimum allocation of scarce resources between investment and consumption can be achieved by taking investment decision on the base of net present value (NPV) method.  

Keywords: Dynamic Profitability Methods, Project Appraisal, Optimum Resource Usage. 

Cam Sanayi Atıklarının Uçucu Kül ile Koagülasyonu - Coagulation of Glass Industry Wastes with Fly Ash
DOI 19-24 Oktay Bayat, Belgin Bayat, Hüseyin Vapur, İ.Volkan Arslan, Metin Uçurum

ÖZET 

Bu çalışmada; Trakya Cam Sanayi (Mersin-Tarsus) flotasyon tesisinden alınan atık üzerinde koagülasyon/flokülasyon deneyleri yapılmıştır. Koagülant olarak Afşin-Elbistan uçucu külü ve alüm kullanılmış ve süspansiyon Jar-Test deney aletinde 30 dakika süreyle karıştırılmıştır. Daha sonra 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 dakikalık zaman aralıklarındaki çökme davranışları araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda koagülant olarak uçucu külün alümün yerine kullanılabileceği tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: atık, koagülasyon, uçucu kül, alüm, Jar-Testi. 

ABSTRACT 

In this study; coagulation/flocculation tests were carried out using solid tailings taken from flotation plant of Trakya Glass Industry (Mersin-Tarsus). Alum and fly ash were used as coagulants and the pulp was mixed in Jar-Test apparatus for 30 minutes. Then, sedimentation behavior of the particles was investigated at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes periods. After the experiments, it was determined that fly ash can be used instead of alum in the plant as a coagulant. 

Key Words: tailings, coagulation, fly ash, alum, Jar-Test.       

Taş Ocağı Yer Seçiminde Mühendislik Disiplininin Önemi: Gölbaşı Andezitlerinde Bir Uygulama- The Significance of Engineering Discipline in Stone Quarry Site Selection: An Application in Gölbaşı Andesites
DOI 25-33 Selma Kadıoğlu, Gülsev Uyar Aldaş, Celal Karpuz, Şebnem Başkan Düzgün, Yusuf Kağan Kadıoğlu

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Ankara ili Gölbaşı ilçesindeki andezitlerde açılmış ocak yerlerinin yerbilimleri açısından uygunluğunu araştırmak, mühendislik disiplini içinde çalışmanın taş ocakçılığı için önemini göstererek büyük maliyetleri ve emek kayıplarını engellemektir. Bu sebeple çalışma yeri olarak, çevresinde rastgele açılmış ve verim alınamadığı için terk edilmiş olduğu düşünülen ocaklar bulunan Hürmat Deresi bölgesi seçilmiştir. Bölgedeki jeolojik yapı ve süreksizlikler yer radarı (GPR) ve sismik kırılma yöntemleri ile incelenmiş, bozunmanın yüksek olduğu yerler ve kırıklar belirlenmiştir.   Bulgular, Hürmat deresinin bir fay zonu olduğunu, yüzeyde 10 metreyi bulan bozunmuş ve topraklanmış birim altında yaklaşık 10-11m kırıklı, çatlaklı, verimi düşük olan andezit birimi yer aldığını göstermektedir. Belirlenen en bozunmuş andezit alanında ise bir ocak açıldığı gözlemlenmiştir. Çalışmanın başlangıcında bu ocağın terk edildiği düşünülmüş ancak daha sonraki günlerde ocağın büyütüldüğü görülmüştür. Buradan da Gölbaşı andezit ocakları işletiminin tamamen yerbilimlerinden uzak çalışmalar ile yürütüldüğü, ekonomik kaybın önlenebilmesi için işletmelerin mühendislik disiplini ile çalışması gerekliliği tekrar vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler:  Andezit, sismik kırılma, süreksizlik, taş ocağı , yer radarı (GPR).  

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the suitability of the place of Ankara/ Golbasi andesite quarries as earth science`s point of view and to show the importance of engineering discipline which prevents the loss of money and work power in the quarries. For this reason, Hürmat Creek region is selected as the work place as there are quarries which are opened unexceptional and then abandoned because of unproductiveness in the region. The geological structure and the subsurface images of the discontinuities are investigated and the weathered and fractured zones are determined by using the ground penetrating radar (GPR) and seismic refraction method. It is found that, Hürmat creek is a fault zone. There is 6-7 meter weathered and unconsolidated unit. Under this unit, there are fractured, crushed, weathered and uneconomic andesites.  It is observed that a quarry was formed at this most weathered part of the region. At first, it was thought that the quarry was abandoned but it was seen later that it was enlarged. This fact highlights that quarrying facilities at the Golbasi andesites are far away from engineering disciplines which are necessary for both quarry owner`s and country`s economy.  

Keywords: Andesite, seismic refraction, discontinuity, quarry, ground penetrating radar (GPR)

Refrakter Altın Cevherlerinin/ Konsantrelerinin Ön İyileştirilmesinde Biyooksidasyon Yönteminin Kullanımı - Use of Biooxidation Method in Pre-Treatment of Refractory Gold Ores / Concentrates
DOI 35-46 Haluk Çelik

ÖZET 

Refrakter altın cevherleri veya konsantreleri altının liç aşamasına uygun hale getirilmesi için kavurma, basınç altında oksidasyon ve bakteriyel oksidasyon gibi oksitleyici ön hazırlama işlemlerine ihtiyaç duyarlar. Çoğunlukla uygulanan diğer oksidasyon teknikleri ile karşılaştırıldığında, biyooksidasyon yöntemi ekonomik ve çevresel açıdan açık üstünlüğe sahiptir. Bu derlemede, biyooksidasyonun ana prensipleri anlatılmış, önemli mikroorganizmalar ve onların performanslarını etkileyen faktörler açıklanmıştır. Ayrıca ticari olarak uygulanan patentli biyooksidasyon teknolojileri ve dünya çapındaki ticari tesisler tanıtılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Biyooksidasyon, refrakter altın cevherleri, biyooksidasyonun ticari uygulamaları  

ABSTRACT 

Refractory gold ores or concentrates require an oxidation pre-treatment step such as roasting, pressure oxidation and bacterial oxidation to allow the contained gold to be amenable to the subsequent leaching step. When compared to other commonly applied oxidation techniques, biooxidation method has the obvious advantage of both economical and environmental points of view. In this review, the fundamental principles of biooxidation were described as well as an explanation of the important microorganisms and factors that affect their performance. For addition, the proprietary biooxidation technologies that have been commercially applied and commercial plants around the world were introduced.  

Keywords: Biooxidation, refractory gold ores, commercial applications of biooxidation