Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 44 - No 4 (December 2005)
Modelleme Yardımıyla Çimento Öğütme Devresi Tasarımında Morrell ve Man Yönteminin Sınanması - Test of Morrel and Man Method in Cement Grinding Circuit Design with Modeling Aid
DOI 3-17 A. Seyfi Erdem, Ş. Levent Ergün, Hakan Benzer

 ÖZET 

Bu çalışmada, çimento öğütmede kullanılan kuru kamaralı değirmenler için, Bond öğütülebilirlik testi sonuçlarını kullanan Morrell ve Man (1997) yaklaşımını temel alan bir ölçek büyütme yöntemi önerilmektedir. Yaklaşım, çalışmakta olan 5 farklı tesisteki sekiz öğütme devresinden alınan verilerle sınanmıştır. Morrell Man (1997) yaklaşımının yaş öğütme devreleri için doğrulanmış olmasına karşın çimento öğütme devrelerinde yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilyalı Değirmen, Öğütme, Ölçek Büyütme, Modelleme, Tasarım. 

ABSTRACT 

In this study, a scale-up method is proposed for dry multi-compartment ball mills used in cement industry.The method is based on Morrell and Man`s approach (1997) which uses the model parameters obtained from Bond grindability test. This approach was tested by using the data obtained from eight cement grinding circuits operating in five different plants. Although Morrell and Man`s approach has been verified for wet grinding circuits, it was concluded that it is insufficient for cement grinding circuits. 

Keywords: Ball Mill, Grinding, Scale-up, Modelling, Design. 

Farklı Kalsinasyon Ortamlarının Kireç Üretimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması - Investigation of the Effects of Different Calcination Environments on Lime Production
DOI 19-28 Özen Kılıç, Mesut Anıl

 ÖZET 

Yapılan çalışma ile kalsinasyon ortamları ve bu ortamlarda üretilen kireçlerin özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, geleneksel Eberhart fırınlarına hammadde temin edilen Ceyhan kireçtaşlarının ve çift şaftlı Maerz Fırınlarına hammadde temin edilen Karaisalı kireçtaşlarının kimyasal, mekanik, termal özellikleri belirlenmiş ve bulunan değerler SEM incelemeleri ile desteklenmiştir. İkinci aşamada ise, her iki tip kireç fırınında üretilen kireçlerin özellikleri (özgül yüzey alanı, toplam CaO, KK, T60) belirlenmiş ve örnekler SEM ile de analiz edilmiştir. Ayrıca her iki yöre kireçtaşlarından alınan örnekler geleneksel Eberhart fırınında pişirilmiş ve oluşan kireçlerin özellikleri belirlenerek fırın tipinin kalsinasyon üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kireç, Kireç Fırınları, Kalsinasyon, Kireç Reaktivitesi 

ABSTRACT 

In this study, the relations between lime calcination kilns and the properties of the limes produced there in were investigated. The study is realized in two steps. At the first step, the chemical, mechanical and the thermal properties of the limestones, fed to classic Eberhart kilns with Ceyhan limestone and parallel-flow regenerative Maerz kilns with Karaisalı limestones were determined. Also, SEM observations were also approved. At the second step, the properties of the each type product from each kiln (specific surface area, total CaO, loss on ignition, T60) were determined and the samples were also analyzed under SEM. Furthermore, samples taken from the localities were calcined in the classic Eberhart kiln and the effect of the properties of the lime products on calcination was emphasized.

Keywords: Lime, Lime Kilns, Calcination, Lime Reactivity  

Mühendislikte Etik Sorunların Ele verilmesi- Handling Ethical Problems in Engineering
DOI 29-38 Hasan Gerçek

ÖZET 

Mühendislikte etik sorunların ele verilmesi çeşitli yönleriyle tartışılmıştır. Öncelikle, konuyla ilgili terimler hakkında bilgi verilmiş ve ele verme eylemi için gerekli koşullar göz önünde bulundurulmuştur. Sonra, eleverenlerin genellikle karşılaştıkları sıkıntılar ve almaları gereken önlemler sunulmuştur. Son olarak da, etik sorunların ele verilmesiyle ilgili sıkıntıları gidermek için organizasyonların izleyebilecekleri yaklaşımlardan bahsedilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Mühendislik Etiği, Ele Verme, Eleveren.  

ABSTRACT 

Various aspects of whistle-blowing in engineering are discussed. Firstly, information is given on the terms related to the subject, and necessary conditions for whistle-blowing are considered. Then, the problems usually encountered by whistle-blowers and precautionary measures to be taken by them are presented. Finally, the approaches that can be followed by the organizations to remedy the difficulties caused by whistle-blowing are mentioned. 

Keywords: Engineering Ethics, Whistle-blowing, Whistle-blower. 

Yeraltı Ocaklarında Isı Stresinin Etkileri ve Analizi Üzerine Bir Paket Program - A Package on the Effects and Analysis of Heat Stress in Underground Mines
DOI 39-46 Mustafa Önder, Saim Saraç, Neşet Eren

ÖZET 

Yeraltı madenciliğinde havanın sıcaklık ve nemini kontrol etme gereksinimi, korumasız insan vücudunun etkin olarak çalışabileceği iklimsel koşulların dar sınırlar içerisinde kalmasından kaynaklanmaktadır. Ocaklardaki iklimsel koşulları kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmanın ana nedeni; verimliliği artırmak, kaza oranını azaltmaktır. Bu çalışmada; sıcaklık ve nemin insan vücudu üzerindeki etkisi araştırılarak, işçiler için uygun çalışma koşullarının belirlenmesi amacı ile kullanılan yaklaşımlar incelenmiştir. Ayrıca, ısı stresinin belirlenmesinde kullanılan yaklaşımları temel alan bir bilgisayar paket programı hazırlanmış ve bu programın özellikle derin yeraltı ocaklarında ısı stresi analizine getireceği avantajlar açıklanmıştır.    

Anahtar sözcükler: Isı Stresi, Isı Stres Göstergeleri, Yeraltı Madenciliği, Yeraltı İklimi.        

ABSTRACT 

The need to control air temperature and humidity in underground mining operations is due to the relatively narrow range of climatic conditions in which the unprotected human body can operate efficiently. The major reasons for ensuring climatic conditions within reasonable ranges in mines are to increase productivity and to reduce accident rates. In this study, the theories that have been used in the determination of suitable working conditions for workers were examined by investigating the effects of air temperature and humidity on human body. In addition, a computer program used in the determination of heat stress has been developed and the advantages of using this program in the analysis of heat stress in deep underground mines have been explained.      

Keywords: Heat Stress, Heat Stress Indices, Underground Mining, Underground Climate.