Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 45 - No 4 (December 2006)
Bitümlü Kömür Şlamının Mekanik, Kolon ve Jameson Hücresinde Flotasyonu - Flotation of Bituminous Coal Shale in Mechanical, Column and Jameson Cells
DOI 3-9 Hasan Hacıfazlıoğlu

ÖZET 

Bu çalışma, Zonguldak kömür havzasından elde edilen yüksek kül içerikli (%49.55) bitümlü kömür şlamının değişik tipteki flotasyon hücreleri ile temizlenmesini kapsamaktadır. Mekanik, kolon ve Jameson hücresi ile ayrı ayrı deneyler yapılarak flotasyon performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Buna göre; kolon flotasyonundaki yüksek köpük derinliği ve yıkama suyu ilavesi mekanik ve Jameson hücresine göre daha temiz kömürlerin elde edilmesini sağlamıştır. Ancak, yanabilir verim içeriği diğer hücre verilerine göre daha düşük bulunmuştur. Jameson ve mekanik hücre flotasyonunda süpürme kademesinin uygulanması  ile benzer yanabilir verimler elde edilmiş ancak kül giderme başarısının Jameson hücresinde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Mekanik Hücre, Kolon Hücresi, Jameson Hücresi, Flotasyon, Kömür Şlamı 

ABSTRACT 

This study involved cleaning of bituminous coal slime obtained from the Zonguldak coal basin having high ash content (%49.55) by using different type flotation machines. The experimental studies were conducted using mechanical, column and Jameson cell and then a comparative evaluation was performed. In column flotation, high froth thickness and wash water addition made it possible to obtain cleaner coals when compared to those of mechanical and Jameson cell. However, the value of combustible recovery obtained from column flotation was found lower than those of other cells. Although the identical combustible recoveries were obtained from mechanical and Jameson flotation cell by applying scavenger stage, the ash rejection efficiency of Jameson cell was determined to be higher.  

Keywords: Mechanical Cell, Column Cell, Jameson Cell, Flotation, Coal Slime

Jameson Flotasyon Hücresinde Önemli Çalışma Parametrelerinin Hava Tutunumu ve Giren Hava Miktarına Etkileri -Effects of Important Working Parameters on Air Holding and Incoming Air Quantity in Jameson Flotation Cell
DOI 11-18 Tuba Taşdemir, Bahri Öteyaka, Adem Taşdemir

ÖZET 

Bu çalışmada, Jameson flotasyon hücresinde önemli çalışma parametrelerinin (Jet uzunluğu, jet hızı, nozul çapı, düşeyboru çapı ve APR oranı:hava/besleme debisi oranı) ikili faz (hava/su) sisteminde, uygun köpürtücü dozajında, düşeyboru içindeki hava tutunumu (air hold-up) ve giren hava miktarı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, beş çalışma parametresinin farklı değer aralıkları kullanılarak hava tutunumu ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda jet uzunluğunun ve jet hızının artması ile hava tutunumu ve giren hava miktarının arttığı; nozul çapının artması ile hava tutunumunun azaldığı ancak giren hava miktarının arttığı; düşeyboru çapının artması ile hava tutunumunun arttığı, fakat giren hava miktarının değişmediği tespit edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Jameson flotasyon hücresi, Hava tutunumu, Giren hava miktarı. 

ABSTRACT 

In this study, the effects of important operating parameters (free jet length, jet velocity, nozzle diameter, downcomer diameter and APR:air/pulp ratio) on hold-up and air entrainment rate in downcomer with a suitable frother dosage (air/water system) in Jameson cell were investigated. Hold-up measurements were done with five operating parameters by using their different range values. The results of the experimental studies show that hold-up and air entrainment rate increase with increasing free jet length and jet velocity, increasing nozzle diameter increases the air quantity but decreases hold-up, increasing downcomer diameter increases hold-up but the air entrainment rate does not change. 

Keywords: Jameson flotation cell, Air Hold-up, Air entrainment rate. 

Metal Kazanımında Bakteriyel Liç Mekanizmaları - Bacterial leaching mechanisms in metal recovery
DOI 19-27 Ata Akçıl, Hasan Çiftçi

ÖZET 

Minerallerin bakteriyel liçi, sülfürlü cevherlerinin işlenmesinde basit, etkili ve çevresel açıdan uyumlu bir teknolojidir. Bu yöntem, bakır, altın ve uranyumun kazanımı için endüstriyel ölçekte son 25 yıldan bu yana başarıyla uygulanmaktadır. Bakteriyel liç prosesinin ekonomikliği ve etkinliği büyük ölçüde bakterilerin aktivitesine, cevherin mineralojik ve kimyasal bileşimine bağlıdır. Bakteriyel liç, özellikle Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans ve Acidithiobacillus thiooxidans türü bakterilerin faaliyetlerine dayanmaktadır. Bu tür bakteriler, liç ortamında gerçekleşen bir seri biyolojik ve kimyasal oksitleme tepkimeleri ile metal bileşiklerini suda çözünen metal sülfatlara dönüştürmektedirler. Bu bakterilerin asidik maden sularından izole edilmesinden bu yana, liç sistemlerinde sülfürlü minerallerin oksitlenmesi/liçi ile ilgili olarak iki çözünme mekanizması (doğrudan ve dolaylı bakteriyel liç mekanizması) tartışılmaktadır. Sülfürlü cevherlerin bakteriyel liç mekanizmalarının tam olarak anlaşılması, bakteriyel liç tesislerinin tasarımını ve işletilmesini önemli şekilde geliştirmektedir. Bu makalede, metallerin kazanımında farklı tipteki liç mekanizmalarının önemi ve uygulama hususları özellikle bakır, kurşun, çinko ve nikel mineralleri için incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Bakteriyel Liç, Sülfürlü Cevherler, Biyoteknoloji. 

ABSTRACT 

Bacterial leaching of minerals is a simple, effective and environmental by benign technology in the treatment of sulphidic ores. This method has been successfully applied for the recovery of copper, gold and uranium in commercial scale for the past 25 years. Efficiency and cost-effectiveness of the bacterial leaching process depend mainly on the activity of bacteria and mineralogical and chemical composition of the ores. Bacterial leaching is based on the activity of mesophilic iron- and/or sulphuroxidizing bacteria, notably Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans and Leptospirillum ferrooxidans. These bacteria oxidize metal compounds to water soluble metal sulphates by a series of biological and chemical oxidation reactions occurring in leaching medium. After the isolation of above bacteria from acidic mine drainage waters, two oxidation mechanisms (direct and indirect bacterial leaching) have been discussed as related to oxidation/leaching of sulphidic ores in leaching systems. Fully understanding the bacterial leaching mechanisms of sulphidic ores improves the design and operation of bacterial leaching plants. In this article, the importance of various leaching mechanisms employed for metal recovery and their application aspects are critically reviewed with emphasis on copper, lead, zinc and nickel minerals. 

Keywords: Bacterial Leaching, Sulphidic Ores, Biotechnology

Konut Sektörü İçin Linyit Kömürü `Tüketici Fazlası` - Lignite Coal for Housing Sector `Consumer Excess`
DOI 29-40 M. Alper Demirbugan

ÖZET 

Bu yazıda konut sektörü linyit kömürü tüketimi için oluşan ‘tüketici fazlası` araştırılmaktadır. Konut sektöründe oluşan tüketici fazlasının mutlak değerce çok yüksek düzeyde olmasına karşın fiyat değişmeleri karşısında çok düşük duyarlılık göstermesi çalışmada ortaya çıkan başlıca sonucu oluşturmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Tüketici fazlası, talep fonksiyonu, fiyat esnekliği  

ABSTRACT 

In this paper, ‘consumer surplus` occured for lignite consumption in housing sector is investigated. Main finding arose in this study is that consumer surplus reached to a very high level in terms of absulute value while it was showed very low sensitivity to price changes.    

Keywords: Consumer surplus, demand function, price elasticity