Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 46 - No 2 (June 2007)
Madencilik Yatırım Projelerinin Ekonomik Karlılık Analiziyle Değerlendirilmesi - Evaluation of Mining Investment Projects by Economic Profitability Analysis
DOI 3-11 M.Alper Demirbugan

ÖZET

Bu çalışmada yatırım projelerinin ‘kaynakların etkin dağılımı‘ açısından değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen ekonomik karlılık analizi yöntemleri incelenmekte ve konu bir madencilik projesine uygulanmaktdır. Ekonomik karlılık analizinde karlılık düzeyi fırsat maliyetlerini yansıtan gölge fiyatlar kullanılarak belirlenir. ‘Adna-Ceyhan‘ projesi için yapılan değerlendirme ticari ve ekonomik karlılık düzeyleri arasındaki farklılık için bir örnek oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Ekonomik Karlılık Analizi, Gölge Fiyat, Fırsat Maliyeti, Madencilik Yatırımları.

ABSTRACT

In this study, economic profitability analysis methods which are used for evaluation of investment projects with the point of ‘allocative efficiency‘ are investigated with an application to a mining project. At economic profitability analysis, profitability level is determined by using shadow prices based on opportunity cost. The appraisal done for Adana-Ceyhan Project is an example for differientiation between levels of commercial and economic profitability.

Keywords: Economic Profitability Analysis, Shadow Price, Opportunity Cost, Mining Investments. 

Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik Sınıflama Sistemlerinin İncelenmesi ve Yeni Bir Sınıflama Sisteminin Önerilmesi - Investigation of Excavability and Ripability Classification Systems and Proposal of a New Classification System
DOI 13-26 Atilla Ceylanoğlu, Yavuz Gül, Ayda Akın

ÖZET

Bu çalışma kapsamında, öncelikle kazı tasarımı üzerinde etkili olan parametreler açıklanmış ve kazılabilirlik/riperlenebilirlik sınıflama sistemleri ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Bu sınıflama sistemlerinde kullanılan parametreler, parametrelerin kullanım sıklıkları ve ağırlıkları incelenmiştir. Daha sonra, mevcut sınıflama sistemleri değişik kaya birimlerine ait kütle ve malzeme özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu inceleme ve değerlendirmeler ışığında, yeni bir sınıflama sistemi önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kaya Kütle ve Malzeme Özellikleri, Kazılabilirlik ve Riperlenebilirlik Sınıflama Sistemleri. 

ABSTRACT 

Within the scope of this study, initially the parametes effect the digging design had been explained and a literature survey had been conducted on diggability and rippability classification systems. The parameters used in these classification systems and their usage frequencies and weights had been investigated. Then, these classification systems had been evaluated by considering the mass and material properties of different rock units. In the light of this investigation and evaluations, a new classification system was proposed.

Key Words: Rock Mass and Material Properties, Diggability and Rippability Classification Systems. 

Madencilik Yatırım Projelerinin Gelir Etkisi Açısından Değerlendirilmesi -Evaluation of Mining Investment Projects in Terms of Income Effect
DOI 27-34 M.Alper Demirbugan

ÖZET

Yatırım projelerinin karlılık analizi, ticari ve ekonomik karlılık analizi olmak üzere iki biçimde farklılık gösterir. Ticari karlılık analizi piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilirken ekonomik karlılık analizinde gölge fiyatlar kullanılır. Piyasa fiyatları ve gölge fiyatlar arasındaki farklılık projeden etkilenen farklı grupların gelir düzeylerindeki değişime ilişkin bilgi sağlar. Bu çalışmada, yatırım projelerinin gelir etkisi açısından değerlendirilmesi incelenmekte ve konu bir madencilik projesine uygulanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Piyasa fiyatı, Gölge Fiyat, Gelir Grupları 

ABSTRACT 

Profitability analysis of investment projects is differentiated in two forms as commertial and economic profitability analysis. Commercial profitability analysis is done with market prices while economic profitability analysis uses shadow prices. Divergence between financial and economic prices convey information about changes in incomes of different groups effected from the Project. In this study, evaluation of investment projects with point of income effect is investigated with particular reference to a mining project.

Key Words: Market Price, Shadow Price, Income Groups 

Madencilik Yatırımları Risk Değerlendirmesi İçin Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi - Development of a Computer Software for Risk Assessment of Mining Investments
DOI 35-43 Özgür Akkoyun, Erhan Çetin

ÖZET

Bu çalışmada, madencilik yatırımları ile ilgili olarak yatırım riski değerlendirmesine yardımcı olabilecek bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. Yazılım, riskli yatırımlar olarak değerlendirilen madencilik yatırımları için, geçmiş yıllarda gerçekleşen bilgileri girdi olarak alıp bir benzetim uygulamaktadır. Bu benzetim sonucunda yazılım, madencilik yatırımının ömrü boyunca ortaya çıkması muhtemel sonuçları belirleyerek yatırımcıya yardımcı olmaktadır. Çalışma sonunda, iki maden yatağı için bilgiler yazılıma yüklenip denenmiştir. Denemede her iki maden yatağının sabit bilgileri eşit alınmış, değişken bilgiler ise iki farklı dağılım şeklinde girilmiştir. Yazılıma birinci yatak için düşük varyanslı, ikinci yatak için yüksek varyanslı bir maliyet ve satış fiyatı dağılımı ve tenör-tonaj dağılımı girilmiştir. Bu sayede, fiyat ve maliyetlerdeki istikrarın ya da dalgalanmaların ve tenör-tonaj dağılımın homojenitesinin yatırım kararları açısından ne derece önemli olduğu gerçeği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Madencilik Yatırımı, Risk Analizi, Yazılım, Monte Carlo 

ABSTRACT 

In this study, a computer program that can be used for evaluation of investment risks for minerals industry is developed. The program applies a simulation for mine investments which are considered as risky, by using values of recent years as input data. At the end of this simukation, program helps investors by showing  possible results of a mining project for the life of the mine. Finally, data about two mineral deposits are searched by means of the program. For the case study, fixed values are chosen as the same for both of the deposits, variables are chosen as two different distributions. Costs and prices data and grade-tonnage data eith a lower variance entered for the first deposit and that with a higher variance entered for the second deposit. Thus, it is aimed to show how important the stability or fluctuations of prices and costs and the homogeneity of grade-tonnage distributions are for investment decisions.

Keywords: Mine Investment, Risk Analysis, Software, Monte Carlo