Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 46 - No 3 (September 2007)
Gli Yeraltı Ocaklarında Mekanize ve Klasik Ayaklarda Toz Koşullarının İstatistiksel Analizi - Statistical Analysis of Powder Conditions in Mechanized and Classic Feet in Gli Underground Stoves
DOI 3-8 Mustafa Önder, Seyhan Önder, Tuncay Akdağ

ÖZET 

Tozluluk, yeraltı işletmelerinde üzerinde önemle durulması gereken çevresel bir problemdir. Bu çalışmada, GLİ Tunçbilek-Ömerler bölgesi yeraltı ocağında mekanize ve klasik ayaklarda yapılan toz ölçüm çalışmalarından    elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılmış ve ayaklardaki tozluluğun dağılım  modelleri belirlenmiştir. Ayrıca ayaklardaki toz koşulları hipotez testleri kullanılarak karşılaştırılmış ve sonuç olarak, tozluluk koşulları yorumlanmıştır.              

Anahtar Sözcükler:Toz, Yer altı Madenciliği.

ABSTRACT

Dustiness is an important environmental  problem that has to be considered in underground mines. In this paper, the data obtained from the dust measurements carried out at mechanized and conventional longwall faces in GLI Tuncbilek-Omerler underground mines have been evaluated by using statistical analysis and the distribution models of the dust data have been determined.In  addition,the dustiness of the longwall faces have been compared by using the statistical hypothesis test and

Finally, the dust conditions have been interpreted.

 

Key Words: Dust, Underground Mining.

 

Mermer Blok Kesim Yöntemlerinin Bulanık Topsıs Yöntemiyle Değerlendirilmesi - Evaluation of Marble Block Cutting Methods by Fuzzy Topsıs Method
DOI 9-22 Ali Eleren, Metin Ersoy

ÖZET

Mermer kullanımı antik çağlardan günümüze kadar artarak gelmiş ve çeşitli taşlardan birçok mimari yapı ve sanat eseri yapılmıştır. Buna paralel olarak ocaklardaki blok üretim yöntemleri de her dönem gelişerek değişmiştir. Bu yöntemler ana hatlarıyla eski yöntemler, günümüzde uygulanan yöntemler ve deneme aşamasındaki yöntemler olmak üzere üç ana gurupta değerlendirilebilir.

Mermer ve doğaltaş işletmeciliğinde belli kriterlere dayalı olarak hangi yöntemlerin daha önemli olduğunu belirlemek üzere başta çok kriterli karar verme yöntemleri olmak üzere birçok yöntem kullanılabilir.

Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin uygulanmasıyla alternatif kesme yöntemleri belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilmiş ve önem düzeylerine göre sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mermer işletmesi, Kesme yöntemi, Bulanık karar verme, TOPSIS.

ABSTRACT

The use of marble has increased since the ancient times and many architectural buildings and work of arts were built. In parallel with this, block producing methods in quarries have also changed with improvements in all ages. These methods can be classified ‘into three major groups as ancient methods, current methods and experimental methods.

Several methods, such as multi criteria deciding making, can be used to find out which methods based on certain criteria are the most important in natural stone business.

A multi-criteria, decision-making method, namely, the Fuzzy TOPSIS method was used in this study. By applying this method, alternative cutting methods were evaluated by taking certain criteria ‘into consideration and ranked according to their degree of importance.

Key Words: Marble Management, Cutting Method, Multi-Criteria Decision Mahing (MCDM)., TOPSIS.

 

Alternatif Flotasyon Yöntemlerinin Tanıtılması - Promotion of Alternative Flotation Methods
DOI 23-41 Hasan Hacıfazlıoğlu

ÖZET

Köpük Flotasyonu, 1920`li yıllardan beri ince taneli kömür ve cevherlerin zenginleştirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir fizikokimyasal ayırma yöntemidir. Flotasyon prosesi temelde pülp içerisinde gaz kabarcıklarının oluşturulması ve hidrofob tanelerin yükselen gaz kabarcıklarına yapışarak yüzeye taşınması esasına dayanır. Günümüzde, flotasyon teknolojisi yalnızca cevher hazırlama alanında kullanılmamakta keza; suların ve lağımların arıtılması, geri dönüşümlü kağıttan mürekkebin uzaklaştırılması, kirli toprakların iyileştirilmesi, boya, plastik ve besin gibi sektörlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, cevher hazırlamada ve cevher hazırlama dışında kullanılan alternatif flotasyon yöntemleri irdelenmiş ve çalışma ilkeleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Jet Flotasyonu, Kolon Flotasyonu, Mekanik Flotasyon, Pnömatik Flotasyon, Santrifüj Flotasyonu, Çözünmüş Hava Flotasyonu

ABSTRACT

Froth flotation is a widely used physicochemical separation method for the benefication of fine coals and ores since 1920s. The process of flotation is based on the generation of gas bubbles in the pulp and subsequent attachment and removal of hydrophobic particles from the pulp by the rising gas bubbles. At present, the flotation technology has been commonly used not only in the mineral industry but also the non-mineral industries, including water and sewage purification, recycled paper de-inking, contamined solid remediation, dye, plastic and food industries.

In this study, the alternative flotation methods, which are used in mineral industry and non-mineral industries, are described and their operating principles are explained in detail.

Key Words: Jet Flotation, Column Flotation, Mechanical Flotation, Pneumatic Flotation, Centrifugal Flotation

Kömürde Mikrodalga ile Önişlem Uygulamaları - Microwave Preliminary Applications in Coal
DOI 43-53 Öner Yusuf Toraman, Tolga Depçi

ÖZET

Mikrodalgalar, elektrik ve manyetik alandan oluşan elektromanyetik enerjinin bir formudur. Mikrodalga enerji, kömür endüstrisinde özellikle öğütme, kükürt giderimi ve susuzlaştırma gibi uygulamalarla önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

Bu çalışmada; kömürün mikrodalga ile muamelesindeki son gelişmeler sunulmakta, ısınma özellikleri, öğütülebilirlik, kükürt uzaklaştırma ve susuzlaştırma gibi farklı uygulamalarına yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mikrodalga, Kömür, Isıtma, Öğütülebilirlik, Kükürt Uzaklaştırma, Susuzlaştırma

ABSTRACT

Microwaves are a form of electromagnetic energy associated with electric and magnetic fields. Microwave energy has a great potential in coal industry in comminution, desulphurisation and drying processes.

This paper presents a review of the advances in the microwave treatment of coal and many different applications are considered, including the heating rate investigations, grindability, desulphurisation and dewatering studies.

Key Words: Microwave, Coal, Heating, Grindability, Desulphurisation, Dewatering