Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 46 - No 4 (December 2007)
Kuvarsın Saflaştırılmasında Kullanılan Kimyasal Yöntemlerin İncelenmesi - Investigation of Chemical Methods Used in the Purification of Quartz
DOI 3-10 Ata Akçıl, Ayşenur Tuncuk, Hacı Deveci

 ÖZET

Kuvarsın kimyasal yöntemlerle saflaştırılması, (özellikle demir) elektronik, deterjan, seramik, boya, refrakter ve metalürji sanayileri için son derece önemlidir. Kuvarsın endüstriyel işlemlerde kullanılabilmesi için demir içeriğinin %0,01-0,1 aralığında olması gerekmektedir. Ülkemizdeki kuvars rezervleri hem kalite hem de miktar açısından yetersiz olduğundan cam ve elektronik sanayinde etkin olarak kullanılamamaktadır. Kuvarsın demir içeriğini istenilen sınır değerlere azaltmak için çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemlerin endüstriyel ölçekte uygulandığı bilinmektedir. Yaygın olarak uygulanmasına rağmen fiziksel yöntemlerin (klasik manyetik ayırma, yeni ve daha pahalı olan süper iletken manyetik ayırma ve flotasyon gibi) etkinliğinin düşük olması, kimyasal demir uzaklaştırma yöntemlerinin önemini artırmaktadır. Organik ve inorganik asitlerin kullanıldığı kimyasal yöntemlerle, kuvars cevherlerindeki en önemli safsızlık olan demiri büyük ölçüde uzaklaştırmak mümkündür. Bu amaçla, oksalik asit en önemli reaktiflerden biri olarak görülmektedir. Bu makalede, kuvarsın endüstrideki kullanım alanları, ürün nitelikleri ve kuvarsın saflaştırılmasında uygulanan kimyasal yöntemler (özellikle oksalik asit sistemleri) incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kuvars, Saflaştırma, Demir Uzaklaştırma, Liç, Organik ve İnorganik Asitler

ABSTRACT

Purification of quartz (iron in particular) with chemical prosesses is extremely important for many industries including glass, electronic, detergent, ceramics, paint, refractory and metallurgy. The iron content of quartz is required to be in the range of 0.01-0.1% for its industrial use. Turkish quartz reserves have not been exploited effectively in the glass and electronical industries mainly due to the limitations in the quality and quantity of these resources. There appears to be different physical and chemical methods in industrial scale available for the beneficiation of quartz to reduce its iron content down to the desired levels. Although the physical methods including conventional magnetic separation, new and more expensive super conductive magnetic separation and flotation are commonly employed, the chemical methods have been gaining importance particularly due to the low efficiency of physical methods for iron removal. Iron as the most significant impurity present in quartz ores can be substantially removed by aqueous chemical processes using organic and inorganic acids. In this respect, oxalic acid appears to be one of the most significant leaching reagents for the removal of iron. In this article, the industrial use of quartz, area specific requirements for product quality and chemical methods (with particular reference to oxalic acid systems) used in the purification of quartz are critically reviewed.

Keywords: Quartz, Purification, Iron Removal, Leaching, Acid

 

Kömür Madenciliğinde Metan Drenajının Uygulanabilirliğinin Araştırılması- Investigation of the Feasibility of Methane Drainage in Coal Mining
DOI 11-20 Gökhan Aydın, Ayhan Kesimal

ÖZET

Geçtiğimiz yıllarda, madencilik sektöründeki ilerlemelere bağlı olarak verimliliğin artması ve daha derin damarlara ulaşılmasıyla açığa çıkan metan miktarında da önemli bir artış gözlenmiştir. Artan kömür üretimi ve derinlikle birlikte, geleneksel havalandırma sistemleri metanla başa çıkmakta ekonomik olmamaktadır. Drenaj sistemleriyle eş zamanlı olarak yürütülen maden havalandırma çalışmaları, çoğu madende metan konsantrasyonunu düşük tutmanın en ekonomik yöntemi olabilmektedir. Bu makalede, metan drenajı yöntemleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve drenaj kararı aşamasında neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Metan Drenajı

ABSTRACT

Over the past few decades, emissions of methane from coal mines have increased significantly because of higher productivity and the trend towards recovery from deeper coal seams. With increasing coal production and depth of coal mines, traditional ventilation methods are not always the most economical methods of handling methane in the coal seam. The degasification methods, coupled with mine ventilation, may be the most economical method of keeping methane concentrations low in many mines. In this article, methane drainage methods are examined in detail and it is emphasized what should be done at methane drainage decision phase. 

Keywords: Methane Drainage

Modelleme ve Simülasyon Yardımıyla Çimento Öğütme Devresi Tasarımı ve Kamaralı Bilyalı Değirmen Seçimi - Designing Cement Grinding Circuit with Modeling and Simulation and Choosing a Cavalry Ball Mill
DOI 21-30 A. Seyfi Erdem, Ş. Levent Ergun, A. Hakan Benzer

ÖZET

Bu çalışmada, çimento öğütmede kullanılan kamaralı bilyalı değirmenlerin seçimi ve devre tasarımı için, Bond bilyalı değirmen öğütülebilirlik testinin modellenmesine dayanan modelleme destekli bir ölçek büyütme yaklaşımı kullanılmıştır. Yaklaşımın başarısı, halen üretim yapmakta olan sekiz farklı çimento öğütme devresinden alınan verilerle değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımla, öğütme devrelerindeki malzeme, tüm akışlardaki tonaj ve tane boyu dağılımları başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Öğütme, Çimento, Kamaralı Bilyalı Değirmen, Ölçek Büyütme, Modelleme ve Simülasyon.

ABSTRACT

In this paper, based on the modelling of Bond ball mill grindability test, a scale up approach which can be used for selection of multi-compartment ball mills and cement grinding circuit design is used. The success of the approach was evaluated by the data taken from eight different operating cement grinding circuits. The flow rates and size distributions of the streams in the circuits were successfully predicted by this method.

Keywords: Grinding, Cement, Multi-Compartment Ball Mill, Scale-up, Modelling and Simulation.

Altın Kazanımında Tiyosülfat Liçi Uygulaması - Application of Thiosulfate Leaching in Gold Recovery
DOI 31-45 Ata Akçıl, Hasan Çiftçi, Tuba Öztürk

ÖZET

Altın kazanımında tiyosülfat liçi; daha ucuz ve zararsız olması, siyanüre göre liç işleminin hızlı gerçekleşmesi, altın kazanımında daha etkili ve altınla bakır katalizörünün etkisiyle kolayca tepkimeye girebilmesi gibi çeşitli avantajları ile alternatif bir kimyasal yöntemdir. Özellikle karbonatlı ve bakır içerikli cevherler için daha ekonomik ve avantajlıdır. Ancak diğer cevherlerde uygulanabilmesi ve yatırımının mümkün olması için geçmişte bu konuda yapılan araştırmalar ile araştırmacıların karşılaştığı sorunlar ve engellerin iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada tiyosülfat kimyası, tiyosülfat liçi yönteminin uygulanabileceği cevher türleri, çevresel etkileri ve ekonomikliği dikkate alınmış, yöntemin avantaj ve dezavantajları ile uygulanması sırasında günümüze değin karşılaşılan sorunlar ve sınırlamalar değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tiyosülfat, Altın, Liç.

ABSTRACT

Thiosulphate leaching in gold recovery is an alternative chemical process with several advantages such as, lower cost and relatively harmless nature, faster leaching kinetics compared to cyanide effectiveness in gold recovery, and easy reaction with gold due to the presence of copper catalyst. It is economical and advantageous especially for ores with carbonate and copper content. However, the literature information, previous experiences and the problems encountered in existing applications should be well understood in order to employ this leaching process for other types of ores and full-scale applications. Therefore, in this study, thiosulphate chemistry, the ore types for which the thiosulphate leaching can be employed, economical aspects, environment impacts, advantages and disadvantages, the practical experiences are considered and critically evaluated.

Keywords: Thiosulphate, Gold, Leaching.