Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 47 - No 2 (June 2008)
Ocak Tozlarının Su Spreyleri ile Bastırılmasının Modellenmesi - Modeling of the spraying of jet powders with water spray
DOI 3-14 Kutan Koruyan, Ercüment Yalçın, Mehmet Polat

ÖZET

Toz sorunu madencilikte çok önemli bir yere sahiptir. Toz sorunu, insan sağlığına etkilerinden dolayı yeraltı madenciliği çalışmalarında çözümlenmesi gereken bir sorundur. Tozu bastırmak için birçok yöntem bulunmasına karşın, yaygın olarak kullanılan metotlardan biri de tozların su ile spreylenmesidir. Bu çalışmada, toz tanesinin ve su damlasının kurulan bir matematiksel model ile bağıl hareketi incelenmiştir. Damla ve toz yörüngeleri bu model ile gösterilmeye çalışılmıştır. Yeraltı ortam koşulları, damla ve toz çapı, toz yoğunluğu ve toz ve damla yükleri gibi damla veya toz özellikleri değiştirilip incelenmiştir. Ek olarak, farklı koşullar için damlaların nasıl bir verimlilikte tozları bastırabildiği araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ocak Tozları, Su Spreyleri, Su Damlaları, Matematiksel Modelleme

ABSTRACT

Mine dust problem holds a very important place in mining. In underground mining operations, the mine dust problem needs to be solved for health reasons. Furthermore, there are lots of methods for suppressing dust; one of the widely used is spraying the mine dust with water. In this study, relative motion of a dust particle and a water droplet is examined with a projected mathematical model. With this model, the trajectory of the droplet and the dust particle can be observed. The underground mine conditions and dust or droplet characteristics such as droplet and dust diameter, dust density and, dust and droplet charges have been modifi ed and examined. In addition, for different conditions, how effi ciently the droplets can suppress the dust is observed.

Keywords: Mine Dust, Water Sprays, Water Droplets, Mathematical Modelling

Drenaj Kosullarının Macun Dolgu Dayanımına Etkisi - Impact of Drainage Conditions on Putty Strength
DOI 15-24 Bayram Erçıkdı, Ferdi Cihangir, Ayhan Kesimal, Hacı Deveci, İbrahim Alp

ÖZET

Yeraltı üretim boşluklarına yerleştirilen macun dolgunun dayanımı (in-situ) ile yeraltına benzer kür, sıcaklık ve nem koşulları altında laboratuvarda hazırlanan macun dolgu numunelerinin dayanımı çoğu kez farklılık arz etmektedir. Bu durum, muhtemelen dolgunun kendi ağırlığı ile oluşan konsolidasyon etkisi, drenaj koşulları ve sıkıştırma basıncından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, drenaj koşullarının macun dolgunun kısa ve uzun dönem dayanım ve durabilitesine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, sülfür içeriği yüksek maden atıklarından üretilen macun dolgu numuneleri drenajlı (delikli) ve drenajsız (deliksiz) silindir numune kalıplarına dökülerek 7-360 gün kür süreleri sonunda tek eksenli basınç testine tabi tutulmuştur. Elde edilen deney sonuçlarından drenajlı macun dolgu numunelerinin dayanımının drenajsız numunelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, atık, bağlayıcı (Portland Çimento, PC 42,5; ve Yüksek Fırın Cürufu, YFC) ve karışım suyunun fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Drenaj, Macun Dolgu, Puzolan, Basma Dayanımı

ABSTRACT

The mechanical strength of paste backfill placed in underground openings (i.e. mine stopes) is often different from the one predicted in laboratory studies even under similar curing conditions of temperature and humidity. This observation is probably due to the specific self weight-consolidation of backfill, drainage conditions and confinement pressure encountered in the backfilled stopes. In this study, the effect of drainage conditions on the short-and-long term strength and stability of paste backfill was investigated. For this reason, paste backfill samples produced from mine tailings with relatively high sulphide content were placed ‘into normal non-perforated cylinders and bottom perforated plastic cylinders providing drainage conditions and then unconfined compressive strength tests were performed on these samples after 7-to-360 days of curing periods. From the results of experiments, it has been observed that the unconfined compressive strength values of drained paste backfill samples are higher than normal ones. The physical, chemical and mineralogical characteristics of the tailings, binders (Portland Cement, PC 42,5 and Blast Furnace Slag, BFS) and mixing water used were also examined in detail.

Keywords: Drainage, Cemented Paste Backfi ll, Pozzolan, Compressive Strength 

Bazı Magmatik Kayaçların Kayaç Dayanım Katsayısı ve Schmıdt Sertliği Arasındaki İlişkiler - Relations Between Rock Strength Coefficient and Schmidt Hardness of Some Magmatic Rocks
DOI 25-36 Olgay Yaralı, Anıl Kandemir, Aykut Eren

ÖZET

Bu çalışmada, Zonguldak Bölgesi`nden alınan 10 farklı magmatik kökenli kayaç üzerinde yapılan kayaç dayanım katsayısı (KDK) deney sonuçları  ile arazide gerçekleştirilen Schmidt sertliği ölçüm sonuçları verilmiştir. Kayaçların dayanım katsayısının belirlenmesinde klasik ve otomatik olmak üzere iki farklı deney aleti kullanılmıştır. Her bir kayaç için iki deney aletinden alınan deney sonuçları karşılaştırılmış ve sonuçlar arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Klasik ve otomatik deney verilerindeki değişimler incelendiğinde veriler arasında doğrusal bir ilişki saptanmıştır. Arazide yapılan Schmidt sertliği ölçümleri ile KDK sonuçları arasındaki ilişki 2. derecen bir polinom olarak belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler :  Kayaç Dayanım Katsayısı, Schmidt Sertliği, Delinebilirlik

ABSTRACT

This study presents the results of the laboratory measurements of the rock strength coeffi cient and the fi eld measurements of the Schmidt rebound hardness conducted with 10 different igneous rocks from Zonguldak basin. Two different devices, classic and automatic, were used in the rock strength coeffi cient determinations. Test results from the two devices were compared and the differences were found to be linearly related. The fi eld-determined Schmidt hardness and the rock strength coeffi cient were correlated with a second-order polynomial function. 

Keywords : Coeffi cient  of Rock Strength, Schmidt Rebound Hardness, Drillability

Hava Süpürmeli Kuru Bilyalı Değirmen Kömür Öğütme Devresinin Performans Ölçümü, Modellenmesi ve Simülasyonu - Performance Measurement, Modeling and Simulation of Air Swept Dry Ball Mill Coal Grinding Circuit
DOI 37-47 Ömürden Genç, A.Hakan Benzer

ÖZET

Bu çalışmada hava-süpürmeli bilyalı değirmen kömür öğütme devresinin performans ölçümü, modellenmesi ve simülasyonu çalışmaları sunulmaktadır. Devrede yer alan bilyalı değirmen Whiten`ın (1972) mükemmel karışım modeli bazında taşınma hızı ve özgül kırılma hızı fonksiyonları ayrı ayrı hesaplanarak modellenmiştir. Statik havalı separatörün ayrım performansı Whiten‘ın performans eğrisi (Lynch,1977) yaklaşımına göre değerlendirilmiş ve modellenmiştir. Değirmen ve statik separatör için belirlenen model parametreleri kullanılarak simülasyon çalışmaları yürütülmüştür. Simülasyon çalışmaları devrede öğütme performansının besleme tane boyu ve bilya boyu optimizasyonu ile iyileştirilebileceğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Hava Süpürmeli Bilyalı değirmen, Modelleme, Simülasyon, Kömür 

ABSTRACT

In this study, performance evaluation, modelling and simulation of air-swept coal ball mill grinding circuit is presented. Ball mill in the circuit was modelled based on the Whiten`s (1972) perfect mixing model by calculating the discharge and specifi c breakage rate functions separately. Static separator was analysed and modelled based on the Whiten`s effi ciency curve model (Lynch,1977). By using the determined model parameters for the mill and the separator, simulation was carried out. Simulation studies indicated that, grinding performance of the circuit could be improved by fresh feed and ball size distribution optimization.

Keywords: Air-swept Ball Mill, Modelling, Simulation, Coal