Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 47 - No 3 (September 2008)
Uçucu Küllerin Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılması: Örnek Bir Uygulama ( Çayırhan ) - The Use of Fly Ashes as Filling Material: A Case Study (Çayırhan)
DOI 3-13 İbrahim Çavuşoğlu

ÖZET

Genellikle yeraltı madenciliği uygulamalarında, cevherin çıkarılmasıyla oluşan boşlukların çeşitli zemin stabilite problemlerine yol açtığı bilinmektedir. Bunun giderilmesi için genellikle açılan boşlukların tamamı ya da bir kısmı dolgu malzemeleriyle doldurulur. Boşluklara doldurulan dolgu malzemesi aynı zamanda yeryüzü tasman oluşumunu azaltmakta ve yeraltı tahkimat ünitelerine de yardımcı olmaktadır.

Dolgu malzemesi olarak genellikle atık kayaç, zenginleştirme atıkları, taş ocağı malzemesi, kum, çakıl ve bağlayıcı gibi malzemeler kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda birçok araştırmaya da konu olan uçucu külün dolgu malzemesi olarak kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Santral atığı olan uçucu küller, pulverize kömürün yakılmasından sonra santral baca filtrelerinde kalan ve genellikle çok ince boyutlu (1μm–200μm) malzemelerdir. Çayırhan yeraltı işletmelerinde uçucu küller yeraltı dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır ve bu çalışmada bu dolgunun uygulanışı gösterilmektedir. Ayrıca laboratuar ortamında, uçucu kül ve çimento kullanılan dolgu karışımına değişik oranlarda priz hızlandırıcı ve süperakışkanlaştırıcı (SA) ilave ederek priz başlangıç-bitiş sürelerine ve dayanıma olan etkileri araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Yeraltı Dolgu, Uçucu Kül, Priz Süresi, Mekanize Uzunayak.

ABSTRACT

It is known that cavities created by extracting ore generally cause various ground stability problems during underground mining operations. In order to avoid these problems, whole or some part of these created cavities is generally filled with backfill materials. Materials used for backfilling of cavities reduce the ground subsidence and also sustain the underground support systems.

Types of materials such as waste rock, mill tailings, quarried rock, sand, gravel and binder are generally used as backfill materials. Particularly in recent years, utilization of fly ash as a backfill material, which has examined by many researchers, has become widespread. The fly ashes which are waste materials of power plants are fine materials (1μm–200 μm) remaining in the power plants` filter after the combustion of pulverized coal. For the years, fly ashes have been used as backfill materials in Çayırhan underground operations and this way of backfilling is being studied in this paper. In addition to this, in the laboratory, the effects on initial set time-last set time and strength were investigated by adding different ratios of set-accelerator and superplasticizers to this backfill mixture with cement and fly ash.

Keywords: Underground Backfill, Fly Ash, Setting Time, Mechanized Longwall.

Karıştırmalı Değirmenler ile İnce Öğütmenin Refrakter Altın Cevherlerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi - Investigation of Applicability of Mixed Mills and Fine Mills to Refractory Gold Ores
DOI 15-26 Oktay Celep, İbrahim Alp

ÖZET

Karıştırmalı ortam değirmenleri minerallerin ve diğer materyallerin birkaç mikron tane boyutuna öğütmeleri için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu değirmenler hız, geometri ve ortam karıştırma ya da karıştırıcı şekillerine göre tanımlanan farklı türlerde sınıflandırılmaktadırlar. Refrakter altın cevherleri geleneksel öğütme ve siyanür liçiyle zenginleştirildiğinde altın kazanımlarının düşük olduğu cevherler olarak sınıflandırılırlar. Refrakter cevherlerde altın, arsenopirit ve pirit gibi sülfürlü minerallerin içerisinde kapanım halinde bulunmaktadır. Kapanım halindeki altın 1–20mm boyutlarında ise aşırı ince öğütme ile serbestleşmesi sağlanabilmektedir. Bunun yanında aşırı ince öğütme ile oluşan mekanik aktivasyon sonucunda minerallerin yeni yüzey alanları artar ve kristal yapılarında düzensizlikler oluşur. Böylece minerallerin çözünebilirliğinin artması refrakter altın cevherlerinden değerli metal kazanımını da artırmaktadır. Bu çalışmada aşırı ince öğütme ve kullanılan ekipmanlar tanıtılarak refrakter altın cevherlerinin zenginleştirilmesinde alternatif bir metot olarak kullanımı sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Karıştırmalı Değirmenler, Aşırı İnce Öğütme, Refrakter Altın, Mekanik Aktivasyon

ABSTRACT

Stirred media mills are used widely for ultra fine grinding of minerals and other materials to particles size below a few micrometers. These mills can be classified ‘into a number of different subcategories predominantly defined by the speed, geometry, and orientation of the media agitator or stirrer. Two basic types of UFG mill are available, the vertical stirred mill and the horizontal stirred mill. The refractory gold ores can be classified as those which yield low recoveries of gold when treated by the conventional grinding and cyanidation. The common cause of refractoriness is capsulation of fine gold within the matrix of sulphide minerals such as arsenopyrite and pyrite. If the encapsulated gold is in size from 1 to 20mm, then liberation can be achieved by ultra fine grinding (UFG). Furthermore, the mechanical activation occurred by UFG cause to formation of crystalline disorder and new surface area in minerals. Thus, the precious metals recovery from refractory gold ores is enhanced by increasing of solubility of minerals. In this article, ultra fine grinding as a alternative method for precious metals recovery from refractory gold ores are presented by description ultra fine grinding and used equipments.

Keywords: Stirred Mills, Ultra Fine Grinding, Refractory Gold, Mechanical Activation

Siyanür ve Toplum: Kritik Bir İnceleme - Cyanide and Society: A Critical Review
DOI 27-42 T. I. Mudder ve M.M. Botz - Çeviren: Ata Akçıl

ÖZET

Siyanürün yerine kullanılabilecek başka bir kimyasal yıllardır araştırılmaktadır; ancak, siyanürün elde edilebilirliği, etkinliği, ekonomisi, insan ve çevre üzerinde kabul edilebilir risk ile kullanılabilirliğinden dolayı maden endüstrisinde özel ayrıştırıcı olarak kullanımı sürmektedir. Altın ve gümüş kazanımı için halen dünyada altın üretiminin yaklaşık % 90`ınında siyanür kullanılmaktadır. Otuz yıldır madencilikle ilgili çevre kazalarında doğrudan siyanür yüzünden sonuçlanan insan ölümleriyle ilgili belgelenmiş bir çalışma mevcut değildir. Madencilikle ilgili çevre kazaları herhangi bir coğrafik konumda yoğunlaşmamış olup, şirketin büyüklüğüne bağlı olmaksızın ortaya çıkabilir ve belli bir madencilik faaliyetiyle daha sık oluşmaz. Siyanür yönetiminin ana bakış açısı; siyanürün bölgeye taşınmasını içeren madencilik işlemleri, proses çözeltisinin taşınması, işçi sağlığı ve güvenlik eğitimleri, su yönetimi ve arıtımı, acil durum yönetimi ve hazırlığı, iş yeri ve çevre denetimi ve toplum ilişkilerine yönelik olmalıdır. Eğer siyanür yönetiminin bu bakış açısı genel siyanür yönetim planına katılırsa maden sahalarında riskli ve potansiyel olaylarda önemli düşüşler gerçekleşecektir.

Anahtar Sözcükler: Siyanür, Altın, Madencilik, Arıtım, Çevresel Yönetim.

ABSTRACT

Chemical replacements for cyanide have been investigated for decades; however, cyanide remains the exclusive lixiviant of choice in the mining industry due to a combination of its availability, effectiveness, economics and ability to use it with acceptable risk to humans and the environment. About 90% of the significant gold producing operations worldwide currently utilize cyanide for gold and silver extraction. Despite the number of cyanide-related mining operations, there have been no documented accounts during the previous three decades of the death of humans due to cyanide as a direct consequence of major mining-related environmental incidents. Major mining-related environmental incidents have not been concentrated in any geographic location, may occur regardless of the size of the company and do not occur more frequently with a specific type of mining activity. The main aspects of cyanide management that should be addressed at mining operations include transportation of cyanide to site, process solution conveyance, worker health and safety training, water management and treatment, emergency response and preparedness, workplace and environmental monitoring, and community relations. If these aspects of cyanide management are integrated ‘into an overall cyanide management plan, dramatic reductions in risk and potential incidents at mine sites will be realized.

Keywords: Cyanide, Gold, Mining, Treatment, Environmental Management.

Lavvar Tesisi Besleme Malı, Ara Ürün ve Atığının Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Adsorbent Olarak Kullanımı - Usage of Lavvar Plant as an Adsorbent for the Removal of Heavy Metals from Feedstuff, Intermediate and Waste
DOI 43-48 Metin Uçurum

ÖZET

Bu çalışmada, G.L.İ. Ömerler lavvarına ait besleme malı, ara ürün ve atık kullanılarak Pb ve Cu ağır metal adsorpsiyonuna tane irilik dağılımının etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, besleme malı ve ara ürün azot ortamında beş farklı boyuta öğütülmüş (d80=0,600, 0,355, 0,250, 0,106 ve 0,063 mm), atık ise orijinal formu ile birlikte yedi farklı tane boyu aralığına (d60=0,063 mm orijinal form, -1+0,600, -0,600+0,355, -0,355+0,250, -0,250+0,106, -0,106+0,063 ve -0,063 mm) ayrılmıştır. Bu numuneler aynı deney koşullarında adsorpsiyon deneylerine tabi tutulmuşlardır. Deney sonuçları; her iki metalin de adsorplanmaları için en uygun tane iriliğinin besleme malı için d80=0,063 mm, ara ürün için d80=0,106 mm, atık numunesi için ise orijinal tane dağılımının (d60=0,063 mm) olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, atık numunesinin Pb için 9,30 mg/g, Cu için 7,69 mg/g metal iyon adsorplama değerleri ile öne çıktığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağır Metaller, Adsorpsiyon, Linyit Lavvar Atığı

ABSTRACT

In this study, the effect of particle size distribution on the adsorption of Pb and Cu heavy metals was investigated by using G.L.İ. Ömerler Coal Washing Plant`s feed material, intermediate product and tailings. For this purpose, feed material and intermediate product were ground down to five different finenesses (d80=0,600, 0,355, 0,250, 0,106 and 0,063 mm) in nitrogen environment, and the tailings having the original d80 of 0,063 mm was separated ‘into seven size fractions (-1+0,600, -0,600+0,355, -0,355+0,250, -0,250+0,106, -0,106+0,063 and -0,063 mm). Then, the samples were subjected to adsorption tests under the same experimental conditions. The test results showed that the optimum size for the adsorption of the two heavy metals was d80=0,063 mm for the feed sample, d80=0,106 mm for the intermediate product and its original size (d60=0.063 mm) for the tailings. Furthermore, It was determined that the tailings sample took priority with 9,30 mg/g and 7,69 mg/g metal adsorption capacity for Pb and Cu, respectively.

Key Words: Heavy Metals, Adsorption; Lignite, Coal Washing Plant`s Tailings