Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 47 - No 4 (December 2008)
Azdavay Kömürünün Yağ Aglomerasyonu ve Bazı Önemli Çalışma Parametrelerinin Etkilerinin Belirlenmesi - Determination of the Effects of Oil Agglomeration and Some Important Working Parameters of Azdavay Cave
DOI 3-11 Hasan Hacıfazlıoğlu

ÖZET 

Bu çalışmada, Azdavay (Kastamonu) kömürünün yağ aglomerasyonu ve bazı çalışma parametrelerin aglomerasyon verimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneylerde kullanılan Azdavay bitümlü kömürünün ortalama kül, kükürt, uçucu madde ve sabit karbon içerikleri sırasıyla %29,40; %1,60; %26,40 ve %44,20‘dir. örnek kömürün tamamı kademeli olarak merdaneli değirmende öğütülerek -212 ı-.ım‘lik eleğin altına geçirilmiştir. Yapılan aglomerasyon çalışmalarında, bağlayıcı yağ olarak heptan, hegzan ve gazyağı olmak üzere 3 farklı tipte yağ kullanılmıştır. Aglomerasyonda etkili olan katı oranı, karıştırma hızı ve karıştırma süresinin kömür kazanımı ve aglomerat külü üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneyler sonucunda, yağ tipinin ve miktarının diğer parametrelere göre aglomerasyon verimi üzerinde daha etkili olduğu ve gazyağının en yüksek verimi sağladığı görülmüştür. Hafif yağlardan heptan ve hegzan ise güçlü aglomeratlar oluşturamamış ve bu yüzden düşük kömür kazanımiarına neden olmuştur. Katı oranının optimum değeri %20 iken, karıştırma hızı ve süresinin optimum değerleri sırasıyla 800 dev/ dak ve 1O dakika olarak bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Yağ Aglomerasyonu, Bitümlü Kömür, Heptan, Hegzan, Gazyağı 

ABSTRACT 

In this study, oil agglomeration of Azdavay (Kastamonu) coal and the effects of some operating parameters on agglomeration performance are investigated. The average amounts of ash, sulfur, volatile matter and fixed carbon contents of Azdavay bituminous coal used in the experiments are 29,40%; 1,60%; 26,40% and 44,20%, respectively. The whole sample coal was gradually ground in a roller-mill to pass through a 212-ı-.ım sieve. In the agglomeration studies, three different oil types, namely heptane, hexane and kerosene were used as bridging oils. The influences of the solids ratio, mixing speed and mixing duration on coal recovery and agglomerate ashes were investigated. The results of the experiments demonstrated that, compared to other parameters, oil type and amount were more effective on agglomeration performance; and among all oil types, kerosene gave the best performance results. Light oils, heptane and hexane, could not form strong agglomerates and, therefore, caused poor coal recoveries. The optimum ratio of solid was 20% and optimum mixing speed and mixing duration were 800 rpm and 1O minutes, respectively.

Keywords: Oil Agglomeration, Bituminous Coal, Heptane, Hexane, Kerosene

Adıyaman - Gölbaşı Linyitinin Yıkama Olanaklarının Araştırılması - Investigation of Washing Possibilities of Adıyaman - Gölbaşı Lignite
DOI 13-21 Halime Abakay Temel, Volkan Bozkurt

ÖZET 

Bu çalışmada, Adıyaman-Gölbaşı linyitinin yıkama olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla deneysel çalışmalar, kuru bazda %29,47 kül, %46,15 uçucu madde, %24,38 sabit karbon, %2,78 toplam kükürt ve 4271 kcal/kg üst ısı değerine sahip linyit numunesi üzerinde yapılmıştır. Öncelikle AdıyamanGölbaşı linyitinin yıkanabilme özellikleri incelenmiştir. Yüzdürme-batırma deneyleri sonucunda linyit numunesinin yıkanabilirliğinin iyi olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra flotasyon, aglomerasyon ve agloflotasyon yöntemleri ile Adıyaman-Gölbaşı linyitinin kül ve kükürt içeriklerinin düşürülmesi araştırılmış ve deneysel sonuçlar sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Adıyaman-Gölbaşı Linyiti, Yüzdürme-Batırma Testi, Flotasyon, Aglomerasyon, Agloflotasyon 

ABSTRACT 

In this study, the washing possibilities of Adıyaman-Gölbaşılignite were investigated. Forthis purpose, experimental studies were performed with the lignite sample having 29.47% ash, 46.15% volatile matter, 24.38% fixed carbon, 2.78% total sultur and 4271 kcal/kg gross calorific value, all on dry basis. First, the washability properties of Adıyaman-Gölbaşı lignite were examined. As a result of sink and float experiments, it was determined that the washability of lignite sample was not satisfactory. Then, the desulfurization and deashing of Adıyaman-Gölbaşı lignite were investigated and the experimental results were presented. 

Keywords: Adıyaman-Gölbaşı Lignite, Sink-Float Test, Flotation, Agglomeration, Aggloflotation

Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Kokaksu Boksitinin Öğütülmesinde Bazı Çalışma Parametrelerinin Öğütme verimine Etkisi ve Bond Değirmeni ile Öğütme verimliliklerinin Karşılaştırılması - Effect of Some Working Parameters on Grinding Efficiency and Bond
DOI 23-34 Hasan Hacıfazlıoğlu, Selçuk Samanlı, İhsan Toroğlu

ÖZET

Bu çalışmada, -3,35 mm‘nin altına kırılmış olan Kokaksu (Zonguldak) baksitinin karıştırmalı bir değirmende öğütülebilirliği araştırılmıştır. Karıştırmalı değirmende çalışma parametrelerinden; bilya boyutu, karıştırma süresi ve karıştırma hızının ürün inceliği üzerinde önemli etkiye sahip olduğu ve bu parametrelerin enerji tüketimi ile doğrudan ilişkili olduğu belirlenmiştir. Birim zamanda yapılan öğütme sonucunda, bilya boyutunun büyütülmesi ile hem daha ince boyutlu ürün elde edilmiş hem de enerji tüketimi artmıştır. Test edilen farklı çaptaki bilyalardan, besleme boyutu için optimum bilya boyutunun 6,5 mm olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, karıştırma süresi ve karıştırma hızının artırılmasıyla hem daha ince ürün elde edilmiş hem de enerji tüketimi artmıştır. Sonuç olarak, karıştırmalı değirmende ince ürün eldesinin daha çok birim zamanda tüketilen enerji ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Son aşamada, klasik Bond değirmeninde baksit örneği öğütülmüş ve öğütme verimlilikleri karıştırmalı değirmenle karşılaştırılmıştır. ince boyuttaki tanelerin (140 ı-.ım) öğütülmesinde ise Bond değirmeninin enerji tüketimi açısından daha avantajlı olduğu saptanmıştır. Ancak, her iki boyut grubunda da öğütme süresi bakımından karıştırmalı değirmenin daha avantajlı olduğu görülmüştür. Karıştırmalı değirmenle, birkaç dakikada birkaç mikranluk ürünler elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Karıştırmalı Bilyalı Değirmen, Bond Değirmeni, Boksit, ince Öğütme, HGI 

ABSTRACT 

This paper presents grindability of the Kokaksu (Zonguldak) bauxite crushed below -3.35 mm in a stirred mill. lt was established that the operating parameters of the stirred mill such as the bali size, stirring time and the stirring speed have a considerable effect on the fineness of the product and these parameters are directly related to energy consumption. For grinding in a unit time, increasing the bali size yielded finer products and also increased the energy consumption. lt was determined from the balls of various diameters tested that the optimal bali size for the feeding size was 6.5 mm. On the other hand, an increase in stirring time and stirring speed both yielded finer products and increased the energy consumption. To conclude, the yield of finer products by means of the stirred mill was established to be directly related to the energy consumed perunit time. In the last stage, the bauxite sample was ground in a conventional Bond mill and the grinding efficiency was compared with that of the stirred mill. lt was established that the stirred mill is more advantageous in grinding fine particles (140 ı-.ım) in terms of energy consumption. However, for both size groups, the stirred mill was established to be advantageous in terms of grinding time. The stirred mill yielded products of a few micrometers in a few minutes.

Keywords: Stirred Bali Mill, Bond Mill, Bauxite, Fine Grinding, HGI

Eskişehir - Mihalıççık Linyitinin Yıkanabilme Özelliklerinin Araştırılması - Investigation of Washability of Eskişehir - Mihalıççık Lignite
DOI 35-42 Fatma Deniz Ayhan, Halime Abakay Temel

ÖZET 

Bu çalışmada, Eskişehir-Mihalıççık linyitinin yıkanabilme özellikleri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar, Eskişehir-Mihalıççık‘da bulunan yer altı ve yerüstü linyit yataklarından alınan linyit örnekleri üzerinde yapılmıştır. Öncelikle -50+20 mm, -20+4,75 mm ve -4,75+0,5 mm boyutlarında yüzdürme-batırma deneyleri yapılmıştır. Daha sonra yıkanabilme özelliklerinin değerlendirilmesi "Yıkanabilirlik numarası" ve "Yakın yoğunluktaki malzeme indeksi" kullanılarak yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Linyit, Yüzdürme-Batırma, Yıkanabilme özellikleri 

ABSTRACT 

In this study, the washability characteristics ofEskişehir-Mihalıççık lignite was investigated. Experimental studies were performed with the lignite samples taken form underground lignite fields and surface lignite field in Eskişehir-Mihalıççık, Turkey. Firstly, float-sink tests were made on -50+20 mm, -20+4.75 mm ve -4.75+0.5 mm size fractions. After, evaluation of the washability properties was made by using "Washability number" and "Near gravity material index" and the obtained results were presented. 

Keywords: Lignite, Sink-Fioat, Washability Characteristics