Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 48 - No 1 (March 2009)
Borik Asit Üretiminde Amonyum Tuzları, İnorganik ve Organik Asit Liç Sistemlerinin İncelenmesi - Investigation of Ammonium Salts, Inorganic and Organic Acid Leaching Systems in Boric Acid Production
DOI 3-16 Ata Akçıl, Ayşenur Tuncuk, Hacı Deveci

ÖZET 

Türkiye yaklaşık 800 milyon ton rezervi ile dünyanın en büyük bor kaynaklarına sahiptir. Kolemanit, üleksit ve tinkal Türkiye‘de en fazla çıkartılan bor mineralleridir. Bu mineraller rafine boraks, perborat, boraks dekahidrat ve borik asit gibi çeşitli bor bileşiklerinin üretiminde hammadde olarak kullanılırlar. Bu bor bileşikleri özellikle cam, seramik ve deterjan sanayileri gibi farklı endüstrilerde kullanılmaktadır. En önemli bor bileşiklerinden biri olan borik asit, hidrometalürjik bir yöntemlerle, genellikle kolemanit cevher ve konsantrelerinin yüksek sıcaklıklarda sülfürik asitle liçi ve yüklü/doygun liç çözeltilerinden borik asitin kristallendirilmesi ile elde edilmektedir. Ancak, özellikle son yıllarda, sülfürik asite alternatif olarak diğer inorganik asitler, organik asitler ve amonyum tuzları borik asit üretimi için geniş bir şekilde araştırılmıştır. Borik asit, bu reaktiflerle bor minerallerinin hidrometalurjik reaksiyonu sonucu elde edilmektedir. Bu makalede, bor bileşiklerinin endüstrideki kullanım alanları, borik asit üretimi, potansiyel reaktif sitemleri ve kimyasal esasları incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Borik asit, Liç, Asit, Amonyum tuzu 

ABSTRACT 

Turkey has the largest boron resources in the world with an estimated ore reserve of approximately 800 million tonnes. Colemanite, ulexite and tincal are the most important boron minerals that are mined in Turkey. These minerals are used as the raw materials in the production of various boron compounds such as refined borax, perborate, borax decahydrate and boric acid for use in different industries including glass, ceramic and detergent industries. One of the most significant boron compounds, the boric acid is produced by hydrometallurgical processes, which generally involve the sulphuric leaching of colemanite ores/concentrates at high temperatures followed by the crystallization of boric acid from loaded/saturated solutions at low temperatures. However, in recent years, potential reagent systems (other inorganic acids, organic acids and ammonium salts) have been extensively investigated as an alternative to sulphuric acid treatment for the extraction of boric acid. In this paper, the industrial use of boron compounds, production of boric acid, potential reagent systems and their chemical fundamentals were critically reviewed. 

Keywords: Boric acid, Leaching, Acid, Ammonium salt 

Refrakter Altın Cevherlerine Uygulanan Ön İşlemler - Preliminary Operations on Refractory Gold Ores
DOI 17-30 Hasan Çiftçi, Ata Akçıl

ÖZET 

Günümüzde doğrudan siyanür liçi ile düşük altın kazanımının elde edildiği refrakter özellikteki cevher yataklarına olan ilgi sürekli artmaktadır. Bu tür altın cevherlerinden siyanür liçi ile yüksek altın kazanımı (>%80) elde etmek için siyanür liçi öncesinde bir ön işlemin uygulanması gerekmektedir. Bu amaçla refrakter altın cevherlerinin oksidasyonu üzerine oldukça fazla çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda endüstriyel ölçekte bu tür cevherlerin oksidasyonu için kavurma, basınç oksidasyonu ve biyooksidasyon prosesleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır.Ayrıca bu proseslere alternatif olarak geliştirilmiş yöntemler de (aşırı ince öğütme ve kimyasal oksidasyon) bulunmaktadır. Bu makalede, siyanür liçi öncesi refrakter altın cevherlerine uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön işlemler incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Refrakter altın cevheri, Ön işlem, Oksidasyon, Siyanür liçi. 

ABSTRACT 

Today, there has been an increasingly great interest in refractory ore bodies from which low gold recoveries have been obtained by direct cyanide leaching. It is necessary to apply a pretreatment to obtain high gold recovery (>80%) from such refractory ores by cyanide leaching. There have been many studies on the oxidation of refractory gold ores for this purpose. Consequently, apart from alternative methods (ultra-fine grinding and chemical oxidation), some processes such as roasting, pressure oxidation, and bio-oxidation have been developed and applied for oxidation of these ores in industrial scale. In this study, physical, chemical and biological pretreatment methods applied to refractory gold ores before cyanide leaching were investigated. 

Keywords: Refractory gold ore, Pretreatment, Oxidation, Cyanide leaching. 

Maden Atık Yönetimi; Macun Teknolojisi Kullanımı - Mine Waste Management; Putty Technology Usage
DOI 31-42 Nuray Karapınar

ÖZET 

Madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi sonucu oluşan maden atıkları uygun şekilde bertaraf edilmediğinde, çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturabilmektedir. Bu nedenledir ki, maden atıkları, madencilik sektörü için kamuoyunun her zaman en fazla ilgisini çeken ve tartışma yaratan konulardan birisi olmuştur. Başlangıçta sadece zengin cevherlerin ekonomik olarak çıkarılabilmesinin bir sonucu olarak az miktarda olan cevher zenginleştirme artıkları, teknolojik gelişmelerle birlikte düşük tenörlü cevherlerin de ekonomik olarak işletilmeye başlanmasıyla hem miktar hem de nitelik olarak değişim göstermiş ve bu değişim cevher zenginleştirme artıklarının bertaraf edilmesini daha önemli bir konu haline getirmiştir. Bu durum artıkların kontrolsüz bertarafını dereceli olarak azaltarak sonlandırmış ve çökelme havuzları ve barajların kullanımını gündeme getirmiştir. Ancak, konvansiyonel yöntemleri içeren mevcut teknolojilerin güvenli olmayan birçok atık barajını miras bırakması, halkın artan ilgi ve baskısı ve global ve ulusal ölçekte artan sıkı yasal düzenlemeler, maden atıklarının yönetiminde yeni açılımları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla yürütülen yeni teknoloji geliştirme çalışmalarında, macun teknolojisi ve susuzlandırılmış atık teknolojisi, 1995‘den günümüze oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme, maden atıklarının bertarafı konusunda sektöre hem işletme hem çevresel, hem de yasal mevzuatın uygulanması açısından birçok faydalar sağlamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Maden Atıkları, Atık Bertarafı, Susuzlandırılmış Artıklar, Macun, Çevresel Fayda

ABSTRACT 

Mining waste resulting from the prospecting, extraction, and treatment of mineral resources might be potential threat to the environment and human health if it is not properly managed. For this reason, mining waste has been one of the issues getting ‘into the focus of public interest and leading an argument for mining sector. At the beginning, due to the economical mining of the richest ores, the amount of tailings was less and then with the development of technology, tailings have been changed both in quantity and quality, resulting in an increase in the importance of tailings disposal. This situation gradually brought an end to uncontrolled dumping and has brought about the usage of settling ponds and dams. However, since the conventional methods have left many unstable tailings dams, an increasing public concern and pressure and stringent legal regulation both in the World and national level, new approaches have become compulsory in mining waste management. Amongst the new technological developments that have been undertaken, paste technology and thickening tailings technology have made valuable progress since 1995. This new concept provides benefits related to the operational and environmental and regulatory aspect of mining waste management. 

Keywords: Mining Wastes, Waste Disposal, Thickened Tailings, Paste, Environmental Benefits

Proses Mineralojisi: Cevher Hazırlamadaki Önemi, Ölçüm Yöntem ve Araçları-Bölüm I - Process Mineralogy: Mineral Preparation, Measurement Methods and Tools-Part I
DOI 43-53 N. Metin Can, İlkay B. Çelik

ÖZET 

Proses mineralojisi, mineraloji bilgisinin uygulamalı olarak, cevher yatağının keşfinden tesis tasarımına kadar olan süreçte, tesis performansının değerlendirilmesinde ve üretim aşamasındaki problemlerin çözümünde kullanılmasıyla konvansiyonel mineralojiden farklılık gösterir. Bu yazıda, proses mineraloji bilgisinin madencilik ve cevher hazırlama süreçlerinde ne şekilde kullanılacağı ve cevher hazırlamadaki önemi örneklerle açıklanmıştır. Bir proses mineraloji çalışmasının yürütülmesinde izlenecek temel adımlar, analitik ekipmanlar ve bu ekipmanların günümüze kadar olan gelişimleri ile veri oluşturma yöntemleri tartışılmıştır. Ayrıca en modern ekipmanların uygulama alanlarına ilişkin 

Anahtar Sözcükler: Proses mineralojisi, görüntü analizi, serbestleşme, Clemex, QEM*SCAN, MLA 

ABSTRACT 

Process mineralogy differs from conventional mineralogy by using applied mineralogy knowledge in process of exploration of an ore deposit up to plant design, evaluation of plant performance and solving the problems in production stage. In this paper, it is elucidated that how process mineralogy knowledge can be used in mining and ore dressing stages and its importance in mineral processing by giving examples. The main steps which must be followed in a process mineralogy study, the analytical equipments and their development up to today and data processing methods are discussed. Also, some examples are presented relating to the application areas of the most modern equipments. 

Keywords: Process mineralogy, image analysis, liberation, Clemex, QEM*SCAN, MLA