Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 48 - No 2 (June 2009)
Altın Madenciliğinde Biyooksidasyon Uygulamaları ve Gelişmeler - Biooxidation Practices and Developments in Gold Mining
DOI 3-10 Hasan Çiftçi, Ata Akçıl

ÖZET

Biyooksidasyon, guniimuzde refrakteraltin cevherleri ve konsantrelerinin siyanur ligi oncesi oksidasyonu icin bilimsel olarak kanitlanmış endüstriyel bir. yontemdir. Biyooksidasyon prosesi, gelişimleri icin enerji kaynaklı olarak ferros demiri ve/veya sulfuru kullanan kemolitotrofik mikroorganizmalarin faaliyetine dayanmaktadir. Guniimuzde, piritik/arsenopiritik refrakter altin cevherleri ve konsantrelerinin biyooksidasyonu icin yığın ve surekli kanştirmali tank reaktorlerin kullanıldığı endustriyel prosesler geliştirilmiştir. Bu makalede, refrakter altin cevherleri ve konsantrelerinin ön işlemi için geliştirilmiş biyooksidasyon uygulamalari ve endustriyel gelişmeler incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Altin, Biyooksidasyon, Mikroorganizma, Refrakter altin cevheri/konsantresi, Ön işlem 

ABSTRACT

Biooxidation is now a scientifically proven commercial technique for the oxidation of refractory sulphide gold ores and concentrates ahead of cyanide leaching. The process is based on the activity of chemolithoautotrophic microorganisms which are able to use ferrous iron and/or sulphur as their energy source. Currently, there are commercial processes that are carried on using heaps and continuous stirred tank reactors for the biooxidation of pyritic/arsenopyritic refractory gold ores and concentrates. In this article, commercial developments and biooxidation applications which developed for the pretreatment of refractory gold ores and concentrates were investigated.

Keywords: Gold, Biooxidation, Microorganism, Refractory gold ore/concentrate, Pretreatment  

Proses Mineralojisi: Veri Değerlendirme ve Uygulama Örnekleri-Bölüm II - Process Mineralogy: Data Evaluation and Application Examples-Part II
DOI 11-20 İlkay B. Çelik, N. Metin Can

ÖZET 

Bir proses mineralojisi gali§masinda, cevheri karakterize eden mineral bile§imi, tane boyu, serbestle§mesi ve elementel dagilim gibi veriler Bo I‘de anlatilan modern teknoloji ekipmanlari ile kolaylikla elde edilebilmektedir. Bu veriler, karot incelemesiyle cevher yataklarindaki minerallerin karakterizasyonu ya da tesis performansinin optimize edilmesi gibi turn madencilik a§amalanndan toplanabilir. Ancak bu verilerin, anlam ifade edecek §ekilde bir araya getirilip sunulmasi prosesin dogru tanimlanabilmesi agisindan gok onemlidir. Bu bolumde, elde edilen verilerin degerlendirilmesi ve yorumlanmasi Olkemizden ve danyadan uygulamali orneklerle anlatilmaktadir. 

Anahtar Sözcükler: Proses Mineralojisi, Serbestle§me, Modal Analiz, Verim, Tenor 

ABSTRACT

In a process mineralogy study, the ore characteristics such as mineral composition, grain size, liberation and elemental distribution can be easily obtained by the modern technology equipment that were mentioned in Part I. These data can be gathered from the steps of all mining processes such as characterization of minerals in an ore deposit by examining the drilling cores or optimization of a plant performance. The presentation of these data which are meaningful in terms of the examined process is, however, very important for correct description of the process. In this part, the evaluation of obtained data and its interpretation are elucidated with the case studies from our country and the world.

Keywords: Process Mineralogy, Liberation, Modal Analysis, Recovery, Grade  

Yeni İtalyan Tünel Açma Yöntemi’nin Gelişim Süreci ve İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön Destek Tasarımında Uygulanması - Development of the New Italian Tunneling Method and Its Application to İzmir Metro Bornova Tunnel Construction Design
DOI 21-34 Turgay Onargan, Mete Kun, Çağatay Pamukçu, C.Okay Aksoy

ÖZET

Bu makalede, geçtigimiz yuzyil boyunca ve girdigimiz 21. yüzyılın başlannda tune durayliliği ve tahkimatinda uygulanan Yeni Italyan Yontemi esas alinarak, TBM (Tunnel Boring Machine) kullanilarak agilan tunellerden daha ziyade, geleneksel yontem olarak isimlendirdiğimiz delme-patlatma veya kollu kazi makinasi ile agilan tunellerin tahkimatinda yaşanan yenilikler ele alinmiştır. Yeni Italyan Yontemi‘ nin geli§im stireci ve Izmir Metrosu Bornova tuneli orneği Ozerinde uygulanmasi makalenin ozunu oluşturmaktadir. Ilk kisimda, yeralti boşluklarinda kayacin kendini ta§ima prensibinden bahsedilmiş ve daha sonra 19. yüzyilin sonlari ve 20. yüzyilin ba§inda kullanilan pasif tahkimat surecinden bu yana Yeni Italyan Yontemilne gelininceye kadar gegilen sureg kisaca ozetlenmiştir. Son kisimda ise, Yeni Italyan Yonteminin Izmir Metrosunda uygulanışı Ozerinde durulmuştur. 

Anahtar Staciikler: Yeni Italyan Yontemi, NATM, Izmir Metrosu, SiO Tunel 

ABSTRACT: In this paper, innovations encountered in the tunnel support driven by conventional methods rather than using TBM‘s have been discussed on the basis of the New Italian Tunnelling Method which has been applied in tunnel support during the past century and at the beginning of the 21st century. The development procedure of the New Italian Method and its application in Izmir metro-Bornova tunnel construction forms the main theme of the paper. In the first part, the self support of rocks in underground openings has been mentioned, and then the progress towards the New Italian Method since the use of passive support in the late years of the 19th century and in the early years of the 20th century has been summarized. In the final part, the application of the New Italian Method in Izmir metro has been explained profoundly. 

Keywords: New Italian Tunnelling Method, NATM, Izmir Metro, Shallow Tunnel 

Çimentoda Özgül Yüzey Alanı ile Tane Boyu Dağılımı İlişkisinin İstatistiksel Değerlendirmesi -Statistical Evaluation of the Relationship Between Particle Size Distribution and Specific Surface Area of Cement
DOI 35-45 Aylin Gültepe, Gül Ergün

ÖZET 

Bu calışmada, Blaine yontemiyle belirlenen yüzey alani ve tane boyu dagilimi arasındaki ilişki araştıılmıştır. Çimento fabrikalarindan alinan 196 orneğin boyut dagilimları lazer kirinimi yontemiyle, ozgul yüzey alanlari ise, Blaine yontemiyle belirlenmiştir. Boyut dağilimini ifade etmek üzere belirli bir boydan ince malzeme miktari ve belirli bir miktarda malzemenin ince olduğu tane boyu kullanilmiş ve bunlarin ozgul yüzey alani ile ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Boyut dagiliminin d20 degeri ve 3pm den ince malzeme miktari, verilen bir boyut dagilimindan Blaine ozgul yüzey alaninin tahmininde uygun bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler:Çimento, Özgul yüzey alanı, Tane boyut dağılımı, Lazer kırınımı yöntemi, Blaine yontemi 

ABSTRACT 

This study investigated the relationship between the specific surface area and particle size distribution of cement. 196 samples from cement plants were collected and specific surface area and particle size distribution were determined by Blaine and laser diffraction methods, respectively. The relationship between specific surface area determined by Blaine method and size distribution descriptors such as % passing from certain size and particle size which certain amount of material passes were statistically evaluated. It was found that d20 of the size distribution and the amount of material passing from 3pm are suitable parameters for estimating Blaine specific surface area of the cement from its size distribution. 

Keywords:Cement, Specific surface area, Particle size distribution, Laser diffraction method, Blaine method.