Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 5 - No 18-19 (December 1965)
Yüksek Genişlemeli Köpük ve Zonguldak Havzası
DOI 137-169 Mehmet Güney

ÖZET

7 Ocak yangınları, önlenmesi ve mücadele edilmesinde gerekli emniyet tedbirleri alındığı halde, maden endüstrisinde maden işçileriyle teçhizat için büyük bir tehlikedir. Genellikle ocak yangınlarının söndürülmesinde elde edilen başarı mevcut materyel ve eğitime tâbi tutulmuş personelle rabıtalı olan müdahale hızına dayanır. Tecrübe mahiyetindeki kömür ocaklarında teç­ hizatın geliştirilmesi yolunda yeni mücadele metodları etüd edilmektedir, böylece ocak yangınları kolaylıkla kontrol altına alınabileceklerdir. Sınıf A ve B yangınlarına yüksek-genişlemeli köpükle yapılan müdahalede nisbeten yeni bir tekniğin kullanılması ile bir gelişme kazanılmıştır. Bu işlemde, köpük-kütlesi yangınla temasa geçtiğinde buhar hâsıl olur. Bu ısıyı absorbe eder ve yangın sahasında oksijen miktarının azalmasına sebebiyet vererek yangının ortamla alâkasını keser. Bu yangını söndürecek ve tekrar alevlenmesini önliyecektir. Köpük-kütlesi zehirli ve tahriş edici olmadığından yangın söndürme personeli için daha emniyetli bir atmosfer yaratır. Yazının sonunda, iyüksek-genişlemeli köpüğün Zonguldak Kömür Havzasında mümkün olan tatbik imkânları etüd edilmiştir.

SYNOPSIS. — Mine fires are a hazard to miners and equipment in the mining industry, even though safety measures are taken to prevent and combat them. Generally, the success of mine fire extinguishers are dependent upon the. speed of attack, which is related with the availability of materials and trained personnel. At experimental coal mines, new,methods of fireextinguishers are being studied, in order to improve equipment, so that mine fires can be readily kept under control. Some progress has been achieved by using a relatively new technique of attacking Class A and B fires with high-expansion foam. In this process, steam is formed when the foam is in contact with the fire. This steam absorbs the heat and seals the fire from the surrounding air, with the heat and seals the fire from the oxygen is reduced in the region of the fire. This will extinguish the fire and prevent it rekindling. As the foam is non-toxic and non-irritating, it creates a safer atmosphere for the firefighting personnel. At the end of the paper, the possible applicability of the high-expansion foam to the Zonguldak Coal Basin has been studied.

Madencilik ve Jeolojide Jeofizik Çalışmalar
DOI 170-186 Dr. Emin İlhan

 Jeofizik araştırmalar, yani arz fizi­ ğinin yatakların aranmasına tatbiki, petrol, maden ve yeraltı su aramalarında gittikçe önem kazanmaktadırlar. Ancak, Jeofizik metotların faydası ve değeri hakkında birbirine zıt olan fikirlere raslanır. Bu metodu faydalı görmeyen bazı muhafazakâr meslekdaşlanmız yanında, jeofiziğin adeta yeraltı aramaların yerine geçebileceğini inananlarda vardır.

İran Gezi Notları
DOI 187-191 Dr. Emin İlhan

 1965 Ağustos ayında Kuzeybatı îran‘a yapılan bir seyahatta Kuzey İran Kıvrımlarının iki jeolojik kesidi gözden geçirilmiştir; Tahran‘da Millî Petrol Şirketi ve Devlet jeoloji Servisinin ileri gelenleri ile yapılmış olan görüşmelerde İran‘ın petrol., maden ve jeoloji çalışmaları hakkında bazı bilgiler sağlanmıştır. Gezi sü­ resince edinilen intibalar aşağıda topluca belirtilmiştir.

Aglomera Demir Cevherinin Önemi
DOI 192-195 Y. Oral Zengin

 H am maddelerle ileri teknik arasındaki Milletlerarası ilişkiler ve bunların bölgesel sosyal ve politikadaki etkileri şimdiki demir endüstrisininki kadar açı­ ğa çıkmamıştı. Bilinmeyen demir cevheri yataklarının keşfi ve daha mühimi Demir ve Çelik imâl tekniğindeki son geliş­ meler endüstriyel bir ihtilâle sebep oldu. Son birkaç yıl içinde A.B.D. Lake Superior havzasındaki demir madeni sahaları terkedilmiş saha olarak ilân edilirken Kanada milyonlarca doları uzak bölgelere tahsis ediyordu.

Amonyum Nitrat - Fuel Oil Karışımı Maddenin Tatbiki
DOI 196-204 Tacettin Ataman

 1963 yılında A.B.D. de toplanan «Emniyet» mevzulu millî kongrede Mr. Glenn H. Danon tarafından sunulan bu yazı bu gün memleketimizin ocak işletmelerinde kullanılmaya başlamış olup bu ucuz ve enteresan maddenin kullanılmasında gözetilmesi gereken hususları aydınlatmaktadır. Sayın meslekdaşlarıma sunmayı faydalı buldum.

Kimyasal İzabenin Sülfür Cevherlerine Tatbiki
DOI 205-211 Doğan Çeçen

 Kimyevi izabe ile düşük dereceli bulk konsantreden yüksek randıman sağ­ lanmakta ve «selektif» flotasyonunun problemleri de ortadan kaldırılmaktadır.

Mineral Piyasasında Satışları Etkileyen Faktörler
DOI 212-220 Mehmet Güney

 Konsantrelerin piyasalanması veya satışı her potansiyel müstahsil için önemle ele alınması gereken bir problemdir. Kompleks bir mahiyeti olan bu problem etraflı bir etüd ve araştırma ister. Satış­ lardan doğacak gelirler için yapılan dikkatsiz sayımlar birçok teşebbüsün büyük zararlarla sonuçlanmasına sebep olur.

Almanyanın Lengede Demir Ocağında Kurtarma Ameliyeleri
DOI 221-250 Yakup Hodancı

ÖZET 

24 Ekim 1963   perşembe   günü   saa20.00 sıralarında Almanya‘da Ilseder-Hüt- te‘ye ait olan Lengrede-Broisted demir ocağında yeryüzündeki 550 000 m3,  lük 12 No. lu dinlendirme havuzunun  (ocak ile irtibat temin  etmesi  sebebiyle)  sulan ve şlâmı ocağın kuyu ve galerilerini 8 saat içinde istilâ ederek ocak içini harabeye çevirmiştir. Hadisenin olduğu sırada ocak. ta 129 kişi bulunmakta idi. Birkaç saat sonra malzeme kuyusundan 79 kişi kendi kuvvet  ve  iradeleri  ile   kurtulmuşlardır24  saat  sonra  7  ve iki  hafta içinde de 14  kişi  kurtarılmıştır. 29  madenciyi ise maalesef  bu kazada kurtarmak mümkün olamamıştır.  Kurtarma ameliyesinin  iza hını  kolaylaştırmak  için  ocak  ve  cevher temizleme  hakkında   kısaca  açıklamada bulunmak  icap  eder.

 

Bakteriler Bakır Muhtevi Dağlar Vadediyorlar
DOI 256-259 Gültekin Güngör

 Dünyanın en garip bakır izabehanesi Bingham Ganyon‘da (U.S.A.) bulunuyor. Tavlama fırınlarının ateşi söndü, büyük tanklar içinde bakteriler üretilmekte. Bunlar değersiz addedilen cevher artıklarından tonlarca bakır istihsal etmekteler.