Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 5 - No 20 (November 1966)
Bakır Matlarında Çözülen Oksijen Üzerine Son Çalışmalar
DOI 271-280 F. Y. Bor

ÖZET

Bu yazıda, kısa bir literatür incelemesinden sonra, Clausthal Maden Akademisi —TH— Maden izabe ve Elektrometalürji Enstitüsünde yapılan sentetik bakır matlarında çözülen oksijen hakkındaki en son iki ilmî araştırmanın neticeleri bildirilmektedir. Katı manyetit ve atmosfer basıncına eşit S0 2— gaz basıncı mevcudiyeti halinde matlar mühim miktarda oksijen çözebilmekte ve bu çözülen miktar mattaki Fe— miktarının artması (veya mattaki Cu miktarmm azalması) ile ve temperatürün yükselmesi ile büyümektedir. Buna karşılık, matlarda çözülen oksijen, (FeO—Fe 2 0 3—SK) 2 sistemi dahilindeki) Si0 2— doyurulmuş demir oksit cürufları ve 1 Atm. SO,— gaz basıncı altında temperatürün bir fonksiyonu değildir. Her iki çalışmada da oksijenin bu matlardaki bileşim şekli Fe 3 0 4 ve FeO olarak tesbit edilmiş olup, bu oksit bileşimlerinin miktarları mat bileşiminin ve temperatürün bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. Bu son incelemeler sonucu olarak laboratuvar çapında yapılan ilmi araştırmaların nasıl faydalı bir şekilde endüstriyel şartlara tatbik edilebileceği ve bu sorular kompleksinin incelenmesi için daha ne gibi imkânlar bulunduğu gösterilmiştir.

ZUSAMMENFASSUNG : in diesem Bericht werden, nach einer kurzen Literaturübersicht, die Ergebnisse von zvvei der jüngsten Forschungsarbeiten aus dem Institut für Metallhüttenwesen und Elektrometallurgie der Bergakademie Clausthal —TH— über die Löslichkeit von Saursloff in synthetischen Kupfersteinen mitgeteill. Bei Anwesenheit von festem Magnetit und SO,— Gas vom Athmosphaerendruck lösen die Steine erhebliche Mengen Sauersloff auf, desson Löslichkeit mit zunehmendem Fe—Gehalt (bzw. abnchmendem Cu—Gehalt) im Stein und steigender Temperatur ansteigt. Dagegen ist die Sauerstofflöslichkeit in Steinen unter SİO,— gesaettigten Eisenoxit — Schlacken (dcs Systems FeO—Fe,0 3— SİO,) und S0 2— Gas von 1 Atm. praklisch unabhaengig von der Temparatur. Auch die Bindungsform des Sauerstoffs in diesen Steinen wurde in beiden Arbeiten übereinstimmıenri als Fe3 04 und FeO fcstgestelit und die Anteile dieser Oxitverbindungen vvurden in Abhaengigkeit von der Steinzusammensetzung und der Temperatur bestimmt. An Hand der letzten Untersuchungen wird gezeigt, wie man diese Ergebnisse der im Laboratoriumsmasstab durchgeführten Forschungsarbeiten nutzbringend an die industriellen Verhaeltnisse amvenden kann und vvelche weiteren Möglicnkeiten zur Erforschung dieses Fragenkomplexes noch bestehen.

Değişken Frekanslı İ.P. Metodu Hakkında Kritik ve Yeni Bir Parametri Teklifi
DOI 281-296 A. Gökışık

ÖZET

Değişken frekanslı İP Metodunda kullanılan şarjıbilite ve metal faktör parametrileri laboratuar ve arazi çalışmaları ile etüd edilmiş, bu parametrilerin genel olarak bir kayma ve zahiri anomaliler verdiği görülmüş ve bu parametriler yerine yeni bir parametri olan (AE) delta empedans teklif olunmuştur.

ABSTRACT

Two parameters, namely chargeability and metalfactor of İP method have been studied both in tfcc field and in the labaratory and it was found that these parameters generally gave sise to a shift of the anomalies and also gave rise to apparent anomalies. Use of a better parameter namely Delta Empedance vvas also suggested.

Madencilik Tekniğinde Model Etüdleri
DOI 297-300 T. Ataman

ÖZET

Medencilik, arzın kabuğunda bulunan cevherlerin kazılıp alınması ve kıymetlendirilmesi olduğuna göre ve arzın kabuğunu ise kayaların teşkil ettiği düşünülürse, cevherin ve komşu kayaların fizikî özelliklerinin madencileri yakından ilgilendirdiği görülür. Kayalar ise özgül ağırlıkları elastik limitleri, elastik modülleri ve Poisson kat sayıları ile tanınırlar.

Demir Cevherlerimizin Zenginleştirilmesinin Türkiye İçin Önemi
DOI 301-306 T. Öncan

ÖZET 

Cevher hazırlamanın düşük tenörlü demir cevherlerine tatbiki ile, Türkiye‘de mevcut yüksek tenörlü demir cevherlerinin tüketim hızında yavaşlama ve pik maliyetinde önemli indirim sağlanacaktır.

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesinde Lağım ve Tabanların ilerlemesine Tesir Eden Faktörlere Umumi Bir Bakış
DOI 306-308 K. Toz

ÖZET

Memleketin gelişen endüstrisine temel teşkil eden kömür talebinin artması gelecek yıllarda istihsalin yükseltilmesini aniil kılmaktadır. Bunun için bugünden bu istihsal hazırlıklarının yapılmasına başlanılmalı­ dır. Buna mümasil olarak hazırlık lağımlarının ilerlemesi için gereken ihtimam gösterilmelidir.

Maden Kazalarını Önleyici Kontrol Teşkilatının Kurulması Hakkında Temennii
DOI 309-310 Y. Gürata

ÖZET

1 Aralık 1965 de Zonguldak Kömür Havzamızın Kireçlik Bölgesinde meydana gelen üzü­ cü grizo patlama kazasında dokuz madencimizin ölmesi ve dokuzunun da yaralanması üzerine Enerji ve Çalışma Bakanlarının Zonguldak‘a giderek kaza ile ilgilendiklerini gördük.