Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 50 - No 3 (September 2011)
Sonlu Elemanlar Analizi İle Çekme Kepçeli Yerkazarın Kepçesi Üzerindeki Gerilmelerin İncelenmesi - Investigation of Stresses on the Shank of a Pulling Grave with a Finite Element Analysis
DOI 3-9 Nuray Demirel, Onur Gölbaşı

ÖZET

Püskürtülen ince kaplama olarak bilinen PİK, kaya tahkimat sistemi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kaplamaların yapışma, çekme, makaslama dayanımı gibi özelliklerine dair farklı deney düzenekleri ve deney sonuçları mevcuttur. Son yıllarda araştırmacılar tarafından PİK`lerin tahkimat mekanizmasını anlamaya yönelik analitik ve sayısal çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda PİK`ler elastisite modülü ve Poisson oranları farklı elastik malzemeler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, bu alanda literatürde ilk kez labaratuvar ortamında hazırlanan Tekflex ve Castonite adındaki PİK`lerin elastik malzeme parametreleri belirlenmiştir. Buna göre, Tekflex`in elastik modülü 13 MPa ve Poisson oranı 0,25 iken Castonite`in elastik modülü 55 MPa ve Poisson Oranı 0,2 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Püskürtülen İnce Kaplama, PİK, Tahkimat, Elastisite Modülü, Poisson Oranı, Tekflex, Castonite

ABSTRACT

Thin spray-on liners (TSL) have been used extensively as a rock support system. There are different testing set-ups and test results on TSL`s adhesion, tensile and shear strengths. Lately, researchers have been studying TSL`s support mechanism analytically and numerically. In these studies, TSL`s are assumed to be elastic, and different Young`s Modulus and Poisson`s Ratios are assumed. In this study, for the first time in the literature, elastic material properties of TSL products called Tekflex and Castonite which was prepared in the laboratory were determined. It was found that Tekflex has a Young`s Modulus of 13MPa and Poisson`s Ratio of 0.25 while Castonite has a Young`s Modulus of 55 MPa and Poisson`s Ratio of 0.2.

Keywords: Thin Spray-on liner, TSL, Support, Young`s Modulus, Poisson`s Ratio, Tekflex, Castonite

Bir Açık Ocak Kömür Madeninde Kamyon ve Bantlı Konveyörün Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu İle Karşılaştırılması - Comparison of Life Cycle Assessment Method of Truck and Belt Conveyor in an Open Coal Coal Mine
DOI 25-34 Mustafa Erkayaoğlu, Nuray Demirel

ÖZET

Günümüzde yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının üretiminin ve kullanımının çevreye olan etkileri kritik bir rol oynamaktadır. Madencilik endüstrisi, son yıllarda artan sınırlandırmalar ile birlikte, çevreye olan etkilerini etkin şekilde yönetmeye ve azaltmaya çalışmaktadır. Yaygınlaşmaya başlayan bu eğilim maden mühendisleri ve yöneticileri karar verme aşamasında Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) gibi sistematik yöntemlerden faydalanmaya yöneltmiştir. Bu çalışma, açık ocak madenciliğinde kullanılan kamyonları ve bantlı konveyörleri YDD yöntemini kullanarak karşılaştırmaktadır. Asıl amaç, bu iki taşıma sistemini çevresel açıdan değerlendirerek karşılaştırma için YDD yönteminin kullanabilirliğini göstermektir. Bu çalışma kapsamında, i) YDD ve aşamalarının belirlenmesi, ii) kamyon ve bantlı konveyörün YDD karşılaştırması için fonksiyonel birimin tanımlanması, iii) SimaPro programı ile kamyon ve bantlı konveyörün parça üretim ve işletme aşamalarının modellenmesi konuları ele alınmaktadır. Sonuçlar değerlendirildiğinde taşıma ekipmanı seçimi sırasında çevresel etkilerin kullanımı amacıyla YDD‘nin etkin bir yöntem olabileceği ortaya konmuştur.

Anahtar sözcükler: Yaşam Döngüsü Değerlendirme, Açık Ocak Madenciliği, Kamyon, Bantlı Konveyör, SimaPro 

ABSTRACT

Enviromental impacts of extraction and utilization of non-renewable resources are crucial more than ever. In recent years, mining industry has been faced with increasing constraints and forced to manage and mitigate the enviromental impacts associated with mining. Mining professionals and practitioners have become obliged to make decisions in accordance with certain systematic standards like Life Cycle Assessment (LCA). This study compares off-highway trucks and belt conveyors in a surface mine using LCA. Main objective of this study is to use LCA as a tool by using it as a comparison tool for these material handling systems. The research study involves: i) determination of LCA and its stages, ii) unit function definition for LCA comparison of off-highway trucks and belt conveyors, iii) modeling of manufacture and usage phases for off-highway trucks and belt conveyors with SimaPro software. The results of the study showed that LCA has a potential to become and efficient methodology aiming the utilization of enviromental burden in material haulage machinery selection.

Keywords: Life Cycle Assessment; Surface Mining, Off-highway Truck, Belt Conveyor, SimaPro 

Silis Kumunun Zenginleştirilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Flotasyon İle Manyetik Ayırma Yöntemlerinin Demir Giderimi Bakımından Karşılaştırılması - Comparison of Methods Used in Enrichment of Silica Sand and Methods of Flotation and Magnetic Separa
DOI 35-48 Hasan Hacıfazlıoğlu

ÖZET

Silis kumu, ana bileşen olarak başlıca kuvarstan (SiO2) ve az miktarda kil, demir oksit ve kireçten oluşur. Genellikle cam kumu üretiminde kullanılan silis kumunun kil ve demir içeriğinin belli bir değerin altında olması istenir. Bu bakımdan silis kumundan demirli bileşiklerin ve diğer safsızlıkların giderilmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada, silis kumunun zenginleştirilmesi için kullanılabilecek alternatif yöntemler sunulmuş ve endüstriyel uygulamalarından bahsedilmiştir. Ayrıca, deneysel çalışmalarda Çatalca yöresi silis kumları flotasyon ve manyetik ayırma yöntemleri ile ayrı ayrı zenginleştirilmiş ve her iki yöntemin verimlilikleri analiz edilmiştir. Deney sonuçlarından, manyetik ayırmanın flotasyona alternatif olarak kullanılabileceği görülmüştür. Manyetik ayırıcı, silis kumundaki demir içeriğini %0.41‘den %0.06‘a düşürmüşken, flotasyon yöntemi demir içerğini %0.08‘e düşürmüştür. Bu bağlamda, silis kumunun saflaştırılmasında hem literatür hem de deney verileri dikkate alındığında alternatif yöntemlerin uygulanabileceği açıkça ortaya konmuştur. Özellikle çevresel hassasiyetlerin artmasıyla birlikte kimyasal kullanımını gerektiren proseslerin (liç ve flotasyon gibi) kısıtlanması alternatif zenginleştirme yöntemlerinin önemini daha da arttırmaktadır.

Anahtar sözcükler: Silis kumu, kuvars, zenginleştirme, demir giderimi, flotasyon, manyetik ayırma

ABSTRACT

Silica sand consists of mainly quartz (SiO2) as the main constituent and low amount of clay, iron oxide and lime. Clay and iron content of the silica sand which is generally used in glass production is desired to be under a certain value. In this respect, there are various methods to remove iron compounds and other impurities from silica sand. This study presents alternative methods for silica sand beneficiation and explains industrial applications. In addition, silica sand of Çatalca locality was individually beneficiated using flotation and magnetic separation methods and the efficiency of two methods were analyzed. Experiment results revealed iron content of silica sand from 0.41% to 0.06 while flotation method reduced iron content to 0.08%. In this respect, based on literature data and experimental data on silica sand purification, the applicability of alternative methods was indicated. Particularly, the processes which require the use of chemicals due to increased environmental sensitivity (such as leaching and flotation) increase the importance of alternative beneficiation methods.

Keywords: Silica sand, quartz, beneficiation, iron removel, flotation, magnetic seperation