Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 52 - No 4 (December 2013)
Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’nün Eynez-12 Panosu Dekapaj Çalışmasında Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin - The Aegean Lignite Works Administration Directorate`s Eynez-12 Pallet Picking Study
DOI 3-12 Abdulkadir Karadoğan, Ülkü Kalaycı, Ümit Özer, Süleyman Kurt, Urungu Erdal Özer

ÖZET

Bu çalışmada, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi Müdürlüğü Eynez-12 Panosu Dekapaj İşi sırasında yapılan patlatmaların, söz konusu ocakta dekapaj işine yakın konumdaki ELİ`ye ait idare binaları ve tesislerde ve Eynez Köyü`ndeki binalarda hasarlara neden olabilecek seviyelerde olup olamayacağını belirlemek üzere, titreşim ölçümlerine dayalı risk analizi yapılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışması esnasında, söz konusu ocakta titreşim ölçümlerine esas olacak atımlarda, sadece gerekli kantitatif ölçüm ve gözlemler yapılmış, patlatma parametreleri de dikkatlice kaydedilmiştir. İzlenen 3 adet atıma ait toplam 33 adet olay 14 adet titreşim ölçer cihaz ile kaydedilmiş ve sahanın özgün titreşim yayılım formülünün bulunması için, gecikme başına düşen maksimum patlayıcı madde miktarı ve atım mesafesi dikkate alınarak türetilen ölçekli mesafe ile parçacık hızı verileri arasındaki ilişki incelenmiş ve istatiksel olarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: patlatma, titreşim, risk analizi

ABSTRACT

In this study, risk analysis based on vibration measurements was done to determine the endamagement possibility of the blasting operations in overburden removal excavation of Aegean Lignite Works (in Turkish abbreviation: ELI) Eynez-12 board to the mentioned pit, Aegean Lignite Enterprise plants and buildings near the blasting area and buildings in the Eynez Village.Within the scope of this study, only necessary quantitative measurements and observations has been done during the shots. The blasting parameters of these shots were also carefully recorded. In order to predict the equation of vibration propagation, 33 events belonged 3 shots were recorded with 14 vibration monitors, the relationship between scaled distance and peak particle velocity datas were investigated and statistically analyzed by considering charge per delay. Key Words: blasting, vibration, risk analysis

Mermer Parlatma Sürecinde Abrasiv Kafa Devrinin Yüzey Kalitesine Etkisinin Araştırılması - Investigation of Surface Quality of Abrasive Headquarters in Marble Polishing Process
DOI 13-26 Metin Ersoy, Mustafa Yavuz Çelik, Liyaddin Yeşilkaya, Gökhan Geçer

ÖZET

Bu çalışmada, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessesesi Müdürlüğü Eynez-12 Panosu Dekapaj İşi sırasında yapılan patlatmaların, söz konusu ocakta dekapaj işine yakın konumdaki ELİ`ye ait idare binaları ve tesislerde ve Eynez Köyü`ndeki binalarda hasarlara neden olabilecek seviyelerde olup olamayacağını belirlemek üzere, titreşim ölçümlerine dayalı risk analizi yapılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışması esnasında, söz konusu ocakta titreşim ölçümlerine esas olacak atımlarda, sadece gerekli kantitatif ölçüm ve gözlemler yapılmış, patlatma parametreleri de dikkatlice kaydedilmiştir. İzlenen 3 adet atıma ait toplam 33 adet olay 14 adet titreşim ölçer cihaz ile kaydedilmiş ve sahanın özgün titreşim yayılım formülünün bulunması için, gecikme başına düşen maksimum patlayıcı madde miktarı ve atım mesafesi dikkate alınarak türetilen ölçekli mesafe ile parçacık hızı verileri arasındaki ilişki incelenmiş ve istatiksel olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: patlatma, titreşim, risk analizi

ABSTRACT

In this study, risk analysis based on vibration measurements was done to determine the endamagement possibility of the blasting operations in overburden removal excavation of Aegean Lignite Works (in Turkish abbreviation: ELI) Eynez-12 board to the mentioned pit, Aegean Lignite Enterprise plants and buildings near the blasting area and buildings in the Eynez Village.Within the scope of this study, only necessary quantitative measurements and observations has been done during the shots. The blasting parameters of these shots were also carefully recorded. In order to predict the equation of vibration propagation, 33 events belonged 3 shots were recorded with 14 vibration monitors, the relationship between scaled distance and peak particle velocity datas were investigated and statistically analyzed by considering charge per delay.

Key Words: blasting, vibration, risk analysis

Mermerlerin Isıl Performansı ve Binalarda Enerji Verimliliğine Etkilerinin İncelenmesi - Investigation of the Effect of Marble on Thermal Performance and Energy Efficiency in Buildings
DOI 27-36 Lütfullah Gündüz, Nükhet Şapçı, Mehmet Karcı

ÖZET

İnşaat sektöründe ısısal konfor - ısı yalıtım hesaplamaları ve değerlendirmeleri, günümüzde enerji verimliliği bağlamında önemli bir gündemi oluşturmaktadır. Bina uygulamalarında ısı yalıtımını sağlayan başlıca faktör, kullanılan yapı malzemesi ve malzemenin ısısal özellikleridir. Son yıllarda inşaat sektöründeki uygulamalarda doğal kayaç malzeme kullanılmasının yaygınlaşması sebebiyle, mermer türevi plakalarının yapı ve kaplama taşı olarak kullanımı giderek artmaktadır. Bu makalede, farklı mermer türlerine ait levha ve plakaların, ısı iletkenlik ve özgül ısı kapasite değerleri deneysel analizlerle belirlenmiş olup, ısısal konfor parametreleri üzerine yapılmış detay irdeleme bulguları verilmiştir. Ayrıca, mermerlerin ısısal konfor parametreleri ile ısı yalıtım özelliği arasındaki ilişkiler detaylı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mermer, Isıl İletkenlik, Özgül Isı, Isısal Konfor, Isı Depolama.

ABSTRACT

Calculations of thermal comfort and thermal insulation and evaluations in civil engineering sector are currently very important subject based on energy savings. The basic important factor for heat insulation in buildings is the construction materials used and their thermal properties. Increasing utilization of natural rock materials in civil structuring applications is making marble materials a very popular tile material as a construction and facing stone. In this paper, thermal conductivity and specific heat values of different marble types were described in experimental analyses and the detailed research findings on the thermal comfort parameters for the marble types were presented. Furthermore, the relationship between the thermal comfort parameters and the heat insulation properties of the marble types were discussed in detail.

Keywords: Marble, Thermal Conductivity, Specific Heat, Thermal Comfort, Heat Storage.

Kariyer Kavramı ve Maden Mühendisleri İçin Kariyer Seçenekleri - Career Concept and Career Options for Mining Engineers
DOI 37-43 Yadigar V. Müftüoğlu, İlknur Erol

ÖZET

Bu makalede kariyer kavramı, kariyer yolu, kariyer gelişimi, kariyer planlama ve aşamaları ele alınmıştır. Günümüzde planlama ve yönetimde en popüler araçlardan biri de stratejik planlamadır. Stratejik planlamanın bireysel kariyer planlamaya dönüşümü ve uygulanması açıklanmıştır. Ayrıca maden mühendisleri için kariyer ve iş seçenekleri sunulmuştur. Son olarak, başarılı bir maden mühendisi olabilme açısından gerekli kişisel özellik ve beceriler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kariyer Kavramı, Kariyer Yolu, Kariyer Gelişimi, Kariyer Planlama, Maden Mühendisliği.

ABSTRACT

This article deals with career concept, career path, career development, career planning and the phases of career planning. One of the most popular tools in contemporary planning and management is strategic planning. Application and adaptation of strategic planning to individual career development is explained. Furthermore, career and job alternatives for mining engineers are presented. Finally, in terms of how to become a successful mining engineer, required personal features and skills are emphasized.

Key words: Career Concept, Career Path, Career Development, Career Planning, Mining Engineering