Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 6 - No 4 (November 1967)
Türkiye`nin Maden Politikası Hakkında Görüşler, Temenniler
DOI 233-239 K. A. Beşikoğlu

Önsöz  

Memleketimizde madencilik tarihi binlerce yü geriye götürülebilir. Bir zamanlar Ueri bir istihsal tekniği ve izabe bilgisi mevcut olmakla beraber çalışmalar daha ziyade Kurgun, Bakır, Demir, Altın, Gümüg gibi belli madenlere inhisar etmiştir. Türkiye‘de Krom, Manganez ve Borasit madenciliği 100 yü evveline gider. Bu kadar eski madencilik gelenek ve bilgilerine sahip bir memlekette madenciliğin geri kalmış olmasının birçok nedenleri vardır. Bu meyanda teknik eleman yokluğu, sermaye kifayetsizliği, madenciliğin güç ve riskli oluşu, mevzuat yetersizliği gibi hususlar sayılabilirse de asıl sebep devletin izlediği politikadır denebilir. Filhakika, Osmanlı Devleti, madencilikten medet ummamış, sadece toplara gülle yapmak için bir kaç demir madenini ve Saraya sofra takımı ve sim elbiseler yapü- ması için de birkaç gümüş madenini çalış­ tırma yollarını aramaları için paşalara yetki ve imkân tanınmıştır. Bu arada birçok ecnebi şirket, değerli ve sahile yakın madenlerin imtiyazım padişahtan kolayca alarak çalıştırmıştır.

Küresel Grafitli Dökme Demir
DOI 240-245 T. Uzunova

ÖZET

Yeni tip bir dökme demir son senelerde dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli endüstri dallarında geniş bir kullanılma sahası bulmuştur. Bu yeni tip dökme demirinde grafit yaprak şeklinden çok küresel bir şekildedir. Grafitin bu şekli döküm demirine, bazı tatbikat sahalarında çeliğinkine yakın iyi kaliteler sağlar, imalâtındaki kolaylık ve ekonomik avantajları yüzünden bazı sahalarda çelik yerini yakında tutabilecektir. Türkiye‘de küresel grafitli dökme demir ne yazık ki, halen tatminkâr bir şekilde imâl edilmemektedir. Bu makalede bu malzemenin metalürjisi hakkında genel bilgiler verilmektedir.

ABSTRACT 

In recent years a new type of cast iron has been widely in use in various industrial plants in different parts of the world. In this new type of cast iron the graphite is in the form of spheroids rather than flakes. This shape of the graphites gives better qualities to cast irons which approach those of steel in some applications. Beceause of the ease in its production and economical advantages, it may soon replace steel in certain fields. Unfortunately spheroidal cast iron hast not yet been successfully produced in Turkey. In this article general information about the metallurgy of this material is presented.

Sismikte Dijital Santreller ve Bunlar Yardımıyla Yapılan Yeni Operasyonlar
DOI 246-253 F. Aksaray

ÖZET

Sismik propeksiyonda gittikçe gelişen interpretasyon tekniği ortaya yeni operasyonlar çıkarmıştır. Kaynağı arazide kaydedilmiş manyetik dokümanlar olan bu işlemlerin yapıldığı aletler gurubuna bir «Sismik Santral» denir. 1961 - 62 den bu yana sismik malûmat çeşitli tiplerde analog sistemli santrallarda muameleye tabi tutulmaktaydı. Fakat son zamanlarda sismik prospeksiyona yan müsait bölgelerdeki zayıf refleksiyonların gürültülerden ayrılması, birbirine çok yakın tabakaların dahi birbirinden ayrılabilecek şekilde kayıtların analizi, ve arzın daha derin tabakalarının etüdü problemlerinde analog sistemdeki santrallarm yetersizliği derhal kendini göstermiştir. Böylece bir iki senedir elektronik hesap makinelerinin dolayısiyle dijital sistemde santrallerin sismiğe girişi gelişen tekniğin bir sonucu olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri`nde Uzun Ayak Sistemine Geçiş
DOI 254-258 F. Aksaray

ÖZET

Amerika Birleşik Devletleri‘nin yeraltı kömür madenlerinde 1962 yılma kadar uygulanmakta olan sistem, herkesçe bilinen «Oda ve Topuk» metodu idi. Bazı raporlarda, daha ziyade bir merak konusu olarak bu memlekette, uzun ayakların mevcudiyetinden bahsedilirdi. Sonuçlan pek de parlak olmıyan bu ayakların ömrü de kısa idi. Fakat, 1962 yılından itibaren Amerikan teknik literatürü, baş­ langıçta randımanlan cesaret verici, daha sonra randımanlan oda ve topuk sistemindekine eşit olmıya başlıyan ve nihayet bunlan hissedilir şekilde geride bırakan uzun ayaklardan söz etmeye başlamıştır. Hâlen, madencilikle ilgili neşriyatta, ayak sistemli panolarda elde edilen ortalama ayak randımanları­ nın 50 - 100 ton/Adam - vardlye olduğundan bahsedilmektedir. Bu parlak sonuçlar, dünya madencilik nazarlannı Amerika üzerine çekmiş, basan nedenleri araştırma konusu olmuştur. Bu üstün hamleye acaba ne gibi fikirler, teknik ve materyal âmil olmuştur?

 

Jeolojinin Ana Prensipleri ve Temel Konuları
DOI 259-267 E. Demirtaşlı

ÖZET

Jeoloji ; yerin altında ve üstündeki madde, yapı ve şekillerle ve bunları meydana getiren tabiat kuvvetleriyle ilgilenen bir yer ilmidir. Yaşadığımız atomik çağda «ilim» sözcüğünün anlamı kişilere göre az çok değiş­ tiğinden ilmin de bir tarifini yapmak faydalı olacaktır.