Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 7 - No 1 (February 1968)
Çeşitli Sondaj Çamurlarının Tiksotropi Özelliğinde Sıcaklık, Basınç ve Zamanın Etkileri
DOI 1-8 R. Ovalıoğlu

ÖZET

Derin sondaj* tekniği son 25 sene içinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ilerlemeye paralel olarak sondaj çamurları üzerinde çeşitli deneyler yapılmakta ve çamurla sağlanması gereken bütün müşkülleri karşılayacak «İdeal bir sondaj çamuru» elde etmeye uğraşılmaktadır. Sondaj derinlkilerînin gittikçe artması, delik içinde sıcaklık ve basıncın yükselmesi neticesini doğurduğundan bu güne kadar kullanılan çamurların bu yeni şartlar altında gayeyi karşılayamadığı ve yenilerinin tertiplenmesi gerektiğini göstermiştir. Bu problemin nedenlerini açığa çıkarmak, sondaj çamurlarını yüksek sıcaklık ve basınç altında deneye tâbi tutmak ve özelliklerindeki değişikliği tesbİt etmekle mümkündür. İşte bu gaye ile halihazırda kullanılan çeşitli terkipteki sondaj çamuHarı bir «Autoklav» içinde değişik sıcaklık ve basınç altında deneye tâbi tutularak «Tiksotropi» özelliğindeki deği­ şimi İncelenmiştir.

Avrupa Maden Araştırma Laboratuvarları
DOI 9-18 C. Birön

ÖZET

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden işletmesi ve Makinalan Kürsüsü Laboratuvarlanm kurmak amacı ile 1965 yılı yazmda yapılan tetkik seyahati ile, 1966 yılı Leipzig Anî Gaz İntişarı Kongresi ve 1967 Moskova 5. Milletlerarası Madencilik Kongresi hasebile Donets Havzasındaki gezilerden derlenen bilgi aşağıda özetlenmiştir. Kürsü için «Arazi Mekaniği, Havalandırma, Maden Emniyeti Maden Makinalan, Yeraltı Topografyası» laboratuvarlarının kurulması ön görüldüğünden tetkikatda bu yön üzerinde durulmuş, başka konulara temas edilmemiştir.

Uzun Ayaklarda Tavan İnmesi ve Taban Kabarması (Konverjans)
DOI 19-22 T. Ataman

ÖZET

Uzun ayaklarda kazının ve kömürün konveyöre yüklenmesi ile konveyörle ayak dibine iletilmesinin makineleşmesi bir tüm olarak ele alındığı zaman uzun ayak tahkimatının eski usûl ağaç direklerle değil de çelik ile yapılması kaçınılmaz bir zorunluk olarak gö­ rünür. Eski usûl ağaç direklerle tavan ve tabanın tahkimindeki sakıncaları inceler isek, bu sakıncaları hemen hemen gideren çeşitli çelik tahkimatın faydalarını endirekt dahi olsa ortaya çıkarmış oluruz. Eski usûl ağaç direklerle ayak tahkimatında kullanılan çeşitli ağaç parçaları ve bu parçaların tutumları sı­ rası ile aşağıda incelenmiştir.

Jeoşimik Yolla Maden Prospeksiyonu
DOI 23-28 M. Köksoy

ÖZET

Yeni cevher yataklarının aranıp bulunması oldukça güç bir problemdir. Bir bölgede mostra vermiş büyük maden yatakları, tarih boyunca bu bölgede yerleşmiş çeşitli insan toplulukları tarafından bulunmuş ve büyük bir kısmı işletilmiştir. Bugün bile Türkiye‘­ mizde maden arama faaliyetlerinin çoğu eskiden beri bilinen yataklar üzerine veya civarına teksif edilmiş durumdadır. Gizli kalmış veya mostra vermemiş cevher yatakları­ nın bulunması için yapılan araştırmalar tam mânâsiyle tatmin edici değildir. Bununla beraber ileri memleketlerde geliştirilen yeni maden arama tekniklerine ayak uydurmağa çalışılmaktadır.

Alüminyumoksit Elde Etme Metodları
DOI 29-34 S. Özdemir

ÖZET 

İlk metalik alüminyum 1825 yılında elde edilmiştir. Modern alüminyum endüstrisinin doğuşu ise 1886 yılında baslar. Alüminyum izabesi esas itibarıyla 2 safhada olur :

1. Alüminyum cevherlerinden alüminyomoksidin elde edilmesi.

2. Alüminyumoksitten metalik alüminyumun elde edilmesi. Alüminyumun en önemli cevheri boksittir. Boksit mineralleri üçe ayrılır. 1. Hidrargi‘llit (Jipsit) : y — Al (OH), 2. Böhmit : Y — Al °- 0H

3. Diyasporît :

Boksit mineralleri alüminyumdan başka Demir, Silis, Titan, Berilyum, Kalsiyum, Krom, Fluor, Galyum, Magnezyum, Mangan, Vanadyum, Çinko, Nikel, Bakır, Fosfor, Arsenik, Kükürt, Potasyum ve organik bileşikler ihtiva ederler. Çeşitli metodlar,la bu yabancı maddelerin bir kısmı atılır, bir kısmı da yan ürün olarak istihsal edilir.

Madencilik Bilim, Sanayii ve Mesleği Üzerine Düşünceler
DOI 35-40 G. Güngör

ÖZET 

Aşağıdaki yazıda, toplumlarda ekonominin önemli bir bölümü olan ve yeraltı servetlerinden hammadde teminini kendisine konu edinmiş madenciliğin bütün yönleriyle özet olarak tanıtılmasına çalışılmıştır.