Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 7 - No 2 (May 1968)
Yumuşak Çeliklerde Akma ve Yaşlanma Olayı
DOI 63-68 V. Aytekin

ÖZET

 

Yumuşak çeliklerde eskiden beri bilinen akma ve yaşlanma olayları, Karabük ve Ereğli menşeli çelikler üzerinde yapılan çekme ve Erichsen deneyleri ile incelenmiştir. 20-500 °C aralığında yapılan çekme deneyleri ile evvelâ sıcaklığın akma ve kopma dayanımları ile kopma uzaması üzerine etkisi araştırılmış, sonra da belirli ön - deformasyonlar uygulamak suretiyle bilhassa deformasyon yaşlanması üzerinde durulmuştur. Akma ve deformasyon yaslanması özelliklerinin sıcaklık ve diğer bazı faktörlere göre nasıl değişebileceği, özel deneylerle tesh i l edildikten sonra sonuçların, dislokasyon teorisi ile basit bir izahı yapılmıştır.

Demir Cevherlerinin Flotasyon Metodu ile Zenginleştirilmesi
DOI 69-77 G. Özbayoğlu

ÖZET

Bu yazının gayesi, henüz memleketimizde tatbik edilmemekte olan, demir cevherlerinin flotasyon metodu U« zenginleştirilmesi hakkında genel malûmat vermektir. Demir cevherlerinin flotasyonunda dört usul bilinmektedir : 1-2) Demir cevherlerinin anyonik ve katyonik yolla toplanması (direkt metod.) 3-4 ) Silisli gangın anyonik ve ka^tyonik yolla toplanması (indirekt metod). Kullanılan reaktifler ve bu metodlara tesir eden diğer faktörler izah edilmişlerdir.

ABSTRACT 

The purpose of this papar is to give general information about the treatment of iron ores by flotation which is not applied yet ‘m our country. Four processes are known for the flotation of iron ores : 1-2) Anionic and cationic collection of iron ores (direct method). 3-4 ) Anionic and cationic collection of siliceous gangue (indirect method). The reagents used and the other factors which effect on these methods, are explained.

Feldgraben Bölgesindeki Eski Maden Galerilerinin Jeomonyetik Etüdü
DOI 78-83 E. Temiz

ÖZET 

Hanz‘da Clausthal - Zellerfeld şehrinin Feldgraben - Federal Almanya - bölgesinde, eskiden işletilmiş ve ter kedikniş maden galerilerinin yerlerini tesbit etmek gayesi ile jeomanyetik etUdler yapılmıştır. Yapılan etüd, eski maden yerlerini vermediği gibi ayrıca etüd bölgesindeki jeolojik strüktürünü de izah edici olamamıştır. Bununla beraber Harz‘daki Varistik (Erzgebirge), Hersiniyen ve Ren kıvrılmalarının ana tektonik yönleri yapılan jeomanyetik etüd île mükemmel bir surette korele edilmiştir.

Kömür Ocaklarının Grizu ve Kömür Tozları Bakımından Sınıflandırılmaları ve Nötralizasyon
DOI 84-90 S. Yurdakoş

ÖZET

Zonguldak Taşkömür Havzası ocaklarında galeriler açmak için halen kullanılmakta olan tek cins patlayıcı madde yerine daha kuvvetli patlayıcı maddeler kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde ocakların grizu ve kömür tozları bakımından sınıflandırılması İcabedeoeğinden, memleketimiz için yeni olan bu konular hakkında bir fikir verebilmek amacı île bu yazıda Fransa‘nın kömür havaslarımda uygulanan usuller açıklanmıştır.

RESUME

A fin d‘ameiiorer l‘avancement au creusement des galeries des mines, des travaux d‘etudes ont âte commence sur 1‘emploİ des explosives plus fortes que ceux presentement en usage dans les collieries du Bassin de Zonguldak. Le r^sultat de ces dtudes conduira nature! lement au elassement des mines de oharbon au point de vue ete grizou et des poussieeres charbonneuses. Nous traitons ici, pour donner une idee generale, les proceeds appliques pour la classification des mines des Charbonnages de France.

Ocak Şistlerinin Kıymetlendirilmesi
DOI 91-96 Çeviren : Tahir Parlak

ÖZET

Bilhassa yeraltı maden ocaklarından tuvonan olarak çıkarılan kömürler içinde mü­ him miktarda marn, kalker, şist v.s. gibi yabancı unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar, önce lavvar tesislerinde kömürden ayrılarak, nakliyat masraflarım düşük seviyede tutabilmek için genellikle hemen lavvar civarındaki bir yere atılmaktadır.

Ana Hatlarıyla Bilim ve Teknik Olarak «Metalurji» Üzerine Bazı Düşünceler
DOI 97-107 F. Y. Bor

ÖZET

Bu yazıda, metalürji branşı dışında çalışanlara, bi lim ve teknik olarak «Metalürji» hakkında tanıtıcı mahiyette ana bilgiler verilmektedir. Metalurji‘nin çok eski devirlere kadar dayanan tarihçesinden kısaca bahsedilmekte ve müteakiben metalürjinin kapsamına giren teknik bakımdan önemli metaller periyodik sistem yardımıyla gösterilmektedir. «Metalürji genel olarak «Kimyasal ve Fiziksel Metalürji» olarak ikiye ayrılmakta, metal işleme bu kapsamın dışında mütalâa edilmektedir. Özellikle «Kimyasal Metalürji» konusu işlenmekte ve «Konsantrasyon - Redüksiyon - Rafinasyon» kademelerini kapsayan genel bir çalışma şeması üzerinde durulmaktadır. Metalürji Tekniği «Hazırlayıcı Çalışmalar ile Pir o-, Hidro-, Elektrometalurjik ve Pür Kimyasal Çalışmalar» bölümleri halinde işlenmektedir. Metalürjinin Tü>!kiye İçin olan büyük önemine kısaca değinilerek, Türkiye‘nin cevher ihraç-mamul ithal eden bir görünüş arzeden durumunun en kısa zamanda ana metalürji tesislerimin kurulmasıyla yan veya tam mamul İhraç eden bir hale gelmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

ZUSAMMENFASSUNG 

İn diesem Beitrag we-riden, als kurze Einführung für Nichtmetallurgen, die Gılundzüge der Metallurgie als Wissenschaft und Technik behandelt. Nach einem kurzen Uberblick über cllie Geschichte der Metallurgie werden an Hand des Periodischen Systems der Elemente die Met3İle aufgezeigt, die im Rahmen der Metallurgie eine technische Bedeutung haben. Metallurgie wird aufgeteilt în «Chemische - und Physikalische Metallurgie» und in diesem -Zusammenhang die Waitervera>rbeitung ausserhalb des Arbeitsgebiets der Metallurgie betrachtet. Es wird speziell die «Chemische Metallurgie» erörtert und ein allgemeines Arbeitjsschema, bestehend aus den drei Stufen «Konzentration - Reduktion - Raffination» beschrieben. Metallurgîsche Verfahrenstechnik wird in der Reihenfolge «Vorbereitende Arbeiten, Pyro-, Hydro- und Elektrometallurgische, sowie rein chemische Arbeiten» în ihren Grundzügen erörtert. Schliesslich wird die grosse Wichtigkeit der Metallurgie für die Türkei aufgezeigt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass durch die Errichtung neuer metallurgiıscher Anglagen der augenblicklich unwirtschaftliche Zustand der Erz - Ausfuhr und der Ferttgprodukt - Einfuhr în deri Grundkonzeption geaendert werden soil.