Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 7 - No 3 (August 1968)
Üçüncü Demir Çelik Sanayii
DOI 133-140 M. H. Erten

ÖZET

Türkiyenin 1972 yılından sonraki demir ve çelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir milyon ton nominal kapasiteli entegre bir Demir - Çelik Sanayiinin İskenderun bölgesinde kuruUması kararlaştırılmış olup takriben 3,5 milyar liralık bir iç ve dış yatırımı gerektirecektir. Piyasanın yuvarlak, hafif profil ve kütük ihtiyacını kar. şılayacak olan bu tesis, ilerde iki milyon ton kapasiteye ulaşabilecek şekilde planlanmıştır.

SYNOPSİS 

It has been decided to establish a nominal 1 million ton capacity Integrated Iron and Steel Works «t İskenderun region in order to meet Turkey‘s need of iron and steel after 1972. The plant wil l require a total of 3,5 billion T.L. internal and external expediture. It wil l meet the demand of the market in rounds, light sections and billets. The plans are made in suoh a way that the nominal capacity of the plant can be doubled İn future.

Gilindire (Aydıncık) Civarının Jeolojisi (İçel İli, Gülnar İlçesi)
DOI 141-146 Y. Arıkan

ÖZET

Bu yazının konusu Gilindire bucağı civarında 1966 senesinde bulunan Orendüzü sedimanter pizolitik demir zuhurunu çevreleyen formasyonların jeolojik etüdüdür. Detay et ödler sayesinde Mezozoİk‘i katlara ayırmak mümkün olmuştur. Aynî zamanda prealpin orojenez fazlarının varlığı da tespit edilmiştir, RESUME : Cet article a pour objet l‘etude geologique des tarrains environnant ie gisement sedimentaire de minerais de fer pisolitique d‘Örendizi, decouvert en 1966 pres de Gilindire. Les etudes detaillees nous permirent de determiner et separer aver certitude les etages du Mesosoîc. On put 6galement mettre en evidence I‘existence des phases orog^niques prealpines.

Halıköy İşletmesine Ait Düşük Tenörlü Civa Cevherinin Zenginleştirilmesi ve Değerlendirilmesi Etüdü
DOI 147-157 S. Özbayoğlu

ÖZET 

Bu yazıda, Halı köy Civa İşletmesine ait düşük tenor I ü cevherlerin ne şekilde değerlendirilebileceği araştırılmıştır. Lâboratuvar çalışmalarını ihtiva eden bu araştırma sırasında, cevherin elek analizleri yapılmış, gravimetrik zenginleştirme metodları tatbik edilmiş, flotasyonla zenginleştirme denenmiş, kimyasal yollardan civa istihsalinin İmkânları araştırılmıştır. Gravimetrik zenginleştirme tecrübeleri cevherin çok düşük olan liberasyon noktası yüzünden başarılı olamamıştır. Flotasyon neticeleri ise başarılı olup % 0,24 Hg. İhtiva eden cevher, % 5 Hg. e kadar konsantre edilmiş ve flotasyon randımanı % 96 olmuştur. Tesislerde bu randımanın daiha da yüksek olması beklenmektedir. % 15 Hg. ihtiva eden konsantreler ise % 86 randımanla elde edilmiştir. Bu konsantreler leaching testlerinde kullanılmış ve leaching yolu ile civa îstilhsalinde % 85 civarında bîr randıman elde edilmiştir. Bunların neticesi olarak Halıköy‘e günde 100 ton tüvenan cevher kapasiteli bîr flotasyon tesisi ile yine günde 5 ton konsantre işliyebilecek bir Hereshof fırını kurulması tavsiye edilmiştir. Bunlar kurulduğu takdirde civa istihsali senede 82 tona çıkacağı gibi maliyet de şişe başına % 55 nisbetinde azalacaktır. Bü­ tün bu ‘hesapların 1964 senesi şartlarına göre yapıldığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bunları şimdiki şartlara uygulamak ayrı bîr çalışmayı icabettîrmektedir.

ABSTRACT

The problem of beneficiation of low grade cinnabar ores from Halıköy Mine are reported in this article. The investigations were carried out on laboratory scale and include screen - assay analyses, gravity separation, flotation and leaching. Gravity separation - due to the low point of liberation - proved to be unsuccessful, but by flotation the ore had been up graded from 0,241 % Hg. to S % Hg. at a recovery of 96 % and up to 15 % Hg. at a recovery .of 86 %. These concentrates then were leached by Na^S + NaOH and the metallic mercury was precipitated out of the solution. Te combined recovery was as high as 85 %. By installing a 100 tons/day flotation plant at Halıköy and by treating the concentrates in a multiple- hearth funnace, not only the yearly production wil l increase by about 82 tons of mercury, but at the same time the production cost will be reduced to 55 % per flask. (Calculations based on 1964‘s production figures.)

Hagedoorn`un Artı Eski Metodunun Düşük Hızlı Yüzey Tabakalar İçin Düzeltmelerde Kullanılması
DOI 158-163 G. Uğurtaş

 ÖZET

 

Jibs tabakalarını aramak için 1963 yazında Kuzey İngiltere‘nin Lake District bölgesinde Kirkby Thore‘da sismik refraksiyon etüdleri yapıldı. İki yönlü zaman - mesafe grafiğinde her İki uçta zaman kesintili İki ta baka bulunmuştur. Zaman kesintisi düşük hızlı pit tabakasından ileri geldiği kabul edilmiştir. Pit hız tayini bu tabakanın ince olduğundan dolayı yapılamamıştır. Bu yüzden pit hızı tahmini olarak alınmıştır. Pit‘in bu hız tahmininden doğan muhtemel hatalar Hagedoorn‘un artı - eksi metodunu iki defa kullanarak yok edilmiştir. Bu İşlem üç tabaka İçin yeni bir bağıntı bulunarak yapılmıştır. Hagedoor‘n‘uın artı - eksi metodunun üç tabakaya uygulanışı ve bu uygulanışın yüzey tabakaları düzeltmelerinde kullanılışı bu yazıda İncelenmiştir.

ABSTRACT

During the summer of 1963, refraction works was ca‘nried out in Norlthern England at Kirby Thore for the investigation of gypsum beds. The reversed time distance graph showed two la/er earth with an intercept at each end. The intercept was taken to be due to the low velocity peat layer. No velocity determination could be done on peat due to the thin thickness of these beds. Therefore a peat velocity was assumed. Possible errors for this assumption on the thickness of marly shales between peat and the gypsum beds were eliminated by using Hagedoorn‘s plus - minus method twice. This was done by deriving new expression for three layer earth. Application of plus - minus method to the three layer earth and its use for the weathering correction* are discussed in this paper.

Maden Ocaklarında Malzeme Nakliyatı
DOI 164-169 M. D. Öcal

ÖZET

Bu yazıda Önce malzeme nakliyatının önemi üzerinde durulmakta ve kapalı bir işletmedeki tabiî güç­ lüklere değinilmektedir. Daha sonra mevcut durumu tespit edebilecek olan gerekli bilgileri ortaya çıkaracak so> rular verilmektedir. Bunun yanında, malzeme nakliyatını merkez leş t İrmek İçin bazı teklifler yapılmaktadır. Bu teklifler arasında malzemeleri birimleme ve müşterek bir toplama yeri tespit etme konuları da yer almaktadır. Son kısımda ise organizasyon sorunları ele alınmakta ve muhtemel organizasyon sistemleri belirtilmektedir.

ZUSAMMENFASSUNG 

in dem vorliegenden Bericht wird zuerst die Bedeutung des Materîaltransportes für ein Bergwerk und die bedingten Schwierigkelten erörterf. Dann werden einzelne Fragen entworfen, durch deren Antworten der 1st  Zustand eines Bergwerkes festgestellt werden kann. Um eîne Zentralisierung des Materîaltransportes zu erreichen, werden auf einige Vorschlage elngegangen, wie z. B. die Materîalien zu elner Einheit zusammen zu binden, eîn gemeinsamer Lagerplatz eînzurichten sînd usw İm letzten Abschnitt werden organisatorische Fragen und mögüche Organisatîonsformen behandelt.

Türkiye Madenciliğinin Tarihçesi
DOI 170-174 M. Topkaya

ÖZET 

Bu yazı, Türkiye madenciliğinin tarihi yanında Anadolu‘da kurulmuş devletlerin madenciliğe dayanan medeniyetlerini bilıhassa Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki merhaleler.! ve tarihî» belgeleri belirtmek gayesiyle hazırlanmıştır.

RESUME

Cet article est publie pour montrer d‘une part I‘histoire miniere de Turquie et d‘autre part, les etapes et les documents historiques de l‘Empire Ottcmane et de etats anciens d‘Anatolie qui fonderent leurs civilisations sur les activites mirtieres.

Petrol Konusunda Genel Bilgiler
DOI 175-180 B. Gürses

ÖZET

Bu yazı, petrol endüstrisinde çalışanlar dışında kalanlara petrolün tarihçesi, jeolojisi, arama faaliyetleri, sondaj metodları, kuyu tamamlama operasyonları ve petrolün istihsalini doğuran kuvvet kaynaklan hakkında tamamen genel mahiyette bir bilgi vermek gayesiyle hazırlanmıştır.