Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 8 - No 1 (February 1969)
Örendüzü Pizolitik Sedimenter Demir Yatakları ( İçel, Gülnar, Gilindire)
DOI 1-3 Y. Arıkan

ÖZET 

Örendüzü sedimanter pizolitik demir yatağı 1966 senesinde Gilindire Bucağı civarında bulunmuştur. Yatak Alt Kretase tabanında olup Jurassik üzerine diskordansla oturmaktadır. Saha fazla tektonize olduğundan yatağın işletilmesinde çok büyük zorluklar doğurmaktadır. RESUME : Le gisement sédimentarie de minerais de fer pîsolitique d‘Orendüzü fut découvert en 1966 prés de Gilindire. Il se trouve à la base du Crétacé inférieur et repose en discordance sur le Jurassique. La région étudiée est très faillée, ce qui pose de grands problêmes d‘explotation et rend ce Ile-ci impossible pour le moment.

Çeliklerde İç Yapı ile «Olgunlaşma» ve «Yavaş Akma» Olayları Arasındaki Bağıntı
DOI 4-9 M. Özel

ÖZET

Elektron - mikroskop tekniklerinin gelişmesi metallerin mekanik özellikleri ile iç yapıları arasında çok kuvvetli bağıntılar olduğunu göstermiştir. Bugünün metalürjisinde önemli rolleri olan olgunlaşma ve yavaş - akma olaylarının da İç yapıların etüdü İle kolayca izahı yapılabilmektedir. Bu yazıda,, her îki alanda, alaşımlar ve özellikle çelikler üzerinde yapılan önemli çalışmaların literatürden örnekleri verilmiştir. SYNOPSIS : The development of electron - microscope techniques has shown that there is a strong interrelationship between the mechanical properties of metals and their microstructures. The ageing and creep phenomena, which play important roles in today‘s metallurgy, can also be explained easily by the study of microstructures. In this paper, examples from literature on both subjects are given of the important studies on alloys, especially alloy •veels, carried out by electron - microscopy.

Bor Cevherleri ve Bor`un Çağımız ve Gelecekteki Önemi
DOI 10-18 D. Çeçen

ÖZET

Dünyanın büyük borat rezervleri Türk i yede ve Amer ikada bulunmaktadır. Bu makale borun kullanış yerleri ve önemin-İ belirtmek İçin hazırlanmıştır. 

Türkiye Cıva Yatakları ve Bunların Ekonomik Önemi
DOI 19-30 K. A. Bekişoğlu

ÖZET

Bu yazıda TUrkiyedeki cıva yataklarının coğrafi dağılışı ile bunların jeolojisi ve rezerv imkânları incelenmekte, konunun ekonomik önemi gözden geçirilmektedir. Bu arada cıva minerolojıisi ve metalürjisi kısaca incelenmektedir. Ayrıca cıva istihsal eden ve kullanan belli başlı dUnya devletlerinin durumu ile cıva piyasası ele alınmakta ve Türkiyenin bu piyasada bugün işgal ettiği yer ve gelecekteki gelişme imkânları araştırılmakta, bazı görüş ve temenniler ileri sürülmektedir. Bütün bu incelemeler sonunda cıvanın Türkiye için çok önemli bir yeraltı serveti olduğu ve millî ekonomiye müsbet etkiler yapabilecek bir potansiyelin mevcut olduğu sonucuna varılmaktadır.

ABSTRÀCT

In this article, the Mercury deposits of Turkey, their geographic distribution, geologic and economic importance is being discussed. Also the reserve potential as well as the minéralogie and metallurgical aspects are briefly delineated. World consumption and production of Mercuny, market konditions and position of Turkey in this market is scrutinized. The future out look is explained and some suggestions and wiews concerning Turkish producer are put forward. As a result it is suggested that Mercury is an important mining material for Turikey and that this potential resource can contribute greatly to the Turkish national economy.

Türkiye Kömür Madenciliği ve Geleceği
DOI 31-33 T. Erkin

ÖZET

Dünyada en güç mesleğin yeraltı madenciliği olduğu bilinen bir gerçektir. Yeraltı madenciliği içinde de kömür madenciliği sahip olduğu şartlar sebebiyle şüphesiz en ağır ve zor olanıdır. Yeraltı şartlarının zorluğu kömür istihsal edebilmek için kısmen de olsa teknik bir çalışma, yatırım ve organizasyonu gerektirir. Bilhassa üretim arttıkça, belirli bir teknik güce sahip olmak şarttır. Aksi halde uzun süreli bir istihsal yapılamaz, ancak kısa zamanda tükenecek bir mostra işletmeciliği söz konusu olabilir.