Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 8 - No 2 (May 1969)
İnce Seramik Sanayiimizin Problemleri
DOI 56-63 O. Orhun

ÖZET

Bu yazıda önce, İnce seramik sanayiimizin mamullerinin üretim, tüketim, İthal ve inraç miktarları gözden geçirilecek, müteakiben, bu endüstri branşının teknolojik ve ekonomik problemleri incelenecektir. ZUSAMMENFASSUNG : In diesem Beitrag wird zunaechst über die Produktlons -, Verbrauchs-, Imports- und Exportsziffern der feinkeramisehen Erzeugnisse İn der Türkel berichtet. Anschliessend werden technologische und wlrtschaftliche Probleme dieses Industrlezwelges eingehend untersucht.

Hekimhan - Deveci Demir Madeni, Jönezi ve Rezervi
DOI 64-79 K. E. İzdar

ÖZET

Sivas - Malatya arasındaki bölge, bugün Türkiye‘nin bilinen toplam demir cevherinin yarı rezervine sahip bir metalojenik provens olarak, yapılan araştırmalar sonucu, ortaya çıkmış bulunmaktadır. Deveci demir yatağı da, bahsedilen metalojenik provens içinde tesbit edilmiş, yeni bir cevher potansiyelidir. Görünür ve muh‘emel 25 milyon tonluk rezervi İle Türk Ağır Sanayii hammadde kaynaklarına önemli bir katgıda bulunacağı aşikârdır. Hekichan - Deveci b‘jljesinin jeolojik yapısında çeşitli oluşumlu kayaç üniteleri bulunmaktadır. Üst Yapıdaki Sübmarin volkanizma faaliyeti ve onu takip eden Na-siyenitik kimyasındakl entermedyer karakterli erüpsiyonlara bağlı olarak gelen, demirce zenigin hidrotermal eriyiklerin etkisi ile, bu yapı elemanlarından resif kalkerlerinin, Deveci bölje^inde, Metasomatik olarak cevherleştiği tesbit edilmiştir.

İstihsal Gayeli Derin Su Kuyularının İnşa Esasları
DOI 80-87 A. Yalçın

ÖZET

Su kuyuları genellikle 2 ana grupta toplanır, işletme kuyuları ve araştırma kuyuları. Bu gruplar da çeşitli tiplere ayrılabilir. Bu kuyuların sonda] metodlanndakl bariz farklar kadar İnşa metodları arasında da farklar mevcuttur. Biz burada işletme kuyularının İnşaasında kullanılan prensiplerin ana hatlarını İzah edeceğiz. Bu prensipler özellikle farklı akifer şartlan ve strüktürleri dikkate alınarak etüd edilmiştir.

Sismik Prospeksiyonda Atış Derinliği Tayini
DOI 88-93 F. Aksaray

ÖZET

Sismik prospeksiyonda kaliteli kayıt elde edebilmek İçin şarjın derinliğini tayin etmek çok önemlidir. Aşağıdaki deneysel etüdümüzde mlkroslsmik karotaj yardımıyla bu derinliğin daha hassas bir şekilde tayini gösterilecektir.

SOMMAIRE

ti est très important de déterminer la profondeur de charge pour pouvoir obtenir des enregistrements de bons qualités en slsmlque prospection. Dans cette étude expérimantale on a montré la détermination de cette profondeur d‘une façon plus précise par la microsismique carottage..

Extrem Değerler İstatistiğinin Deney Sonuçlarına Uygulanması
DOI 94-101 M. T. Yegülalp

ÖZET

Genellikle, maden yataklarının işletilmesi ile İlgili bir çok problemler özellikler ihtimali taşı­ maktadır. Bunu doğuran başlıca sebep jeolojik âlemin «random» unsurlar İhtiva etmesidir. İhtimaller teorisi ve istatistik, Jeolojik âlemde olagelen tabii olayların gelecekteki gözlemlemelerinin tahmin edilmesinde faydalı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Ekstrem Değerler tstatlstlğl‘nln bu çeşit tahmin problemlerine uygulanışını örneklemek olacaktır, örneğin, jeolojik kayaçların basıya mukavemetinin ölçülmesi proje yapmada gerekli bir bale gelmiştir. Ekstrem Değerler Teorisi, basıya mukavemet dağılımının en küçük bası mukavemetlerini kapsayan tarafını incelemekte son derecede faydalıdır. Proje dağılım fonksiyonuna alt parametreler, ölçülen bütün bası mukavemetlerini kapsayan dağılımın parametrelerinden daha önemlidir. Aşağıda, Ekstrem Değerler Teorisi‘- nin ana prensipleri örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

 ABSTRACT

in general, many problems relating to the exploitation of mineral deposits are probabilistic In nature. This derives from the fact that the geologic universe is Inherently random. Probability theory and statistics have been found useful for forecasting the behavior of natural events that occur in the geologic universe. The objective of this paper is to illustrate the application of the theory of extremes to this forecasting problem. For example, it is customary for design purposes to determine the rupture strength of geologic materials. The theory of extremes is exceedingly useful in describing that portion of the frequency distribution of rupture strength which contains the least strengths. Parameters describing the distribution of the least strengths are more important to the designer of mining excavations than parameters describing the total distribution. The basic principles of the theory of extremes will be detailed and illustrated. 

Maden Mikroskopu ile Araştırma ve Kullanıldığı Sahalar
DOI 102-107 G. Aslaner

ÖZET 

Maden mikroskobunun görevi ma tellerin, maden minerallerinin ve maden yataklarının mikroskopik tetkikidir. Son senelerde maden minerallerinin birlikte büyüme şekilleri hakkında yeni bilgiler maden mikroskopik İncelemelerle elde edilmiştir. Maden mikroskobundan yalnız saf bilimsel alanda değil aynı zamanda teknikte de gitgide artan bir ölçüde istifade edilmektedir, örneğin maden çıkarma, maden hazırlama, izabe v.s. iş­ lerinde olduğu gibi. Son senelerde refleksiypn mikroskobu tamamen başka alanlarda da başarı İle kullanılmıştır.

ZUSAMMENFASSUNG 

Erzmikıoskopie hat die Aufgabe, Erze, Erzmineraiten und Erzlagerataetten mikroskopisch zu untersuchaıı. Die Erzmikroskopie hat über die Verwacnsungen der Erzmlnerallen auf den L?.gèrstaetten in den leztzten Jahren eine grosse Zahl ııeuer Erkenntnisse gebracht. Erzmikroskopie wird nlcht nur von rein wiessenschaftlicher Selte angewandt, sonderr. werden in İmmer stelgendem Masse İn der Tecknik (im praktlscen Betrieb des Bergbaues, der Aufbereitungskunde, Hüttenkunde) benutzt. İn den letzten Jahren ist Auflichtmikroskople a‘^ch in ganz anderen Faellen mit Erfolgt gewand worden.

Ergani Konverler Curuflarından Siyanürle Bakır Eldesi
DOI 108-113 U. Sadık

ÖZET 

Anlatılan çalışma, siyanür metodunun Ergani konverter cüruflarına hangi şartlarda uygula- ‘ nacağını göstermek İçin yapılmıştır. Maksimum bakır çözünürlüğü (% 92 Cu), - 200 meş cürufun, yüzde 0.5 NaON çözeltisi İle 8 saat üç yapılmasıyla elde olunmuştur. Bu şartlarda demirin çözünürlüğü ancak % 0.4 dür.

ABSTRACT 

The present work was carried out In order to determine the feasibility of using cyanldation to recover the copper from the converter slags obtained from the smelterat Ergani In Turkey Maximum copper solubility (92 percent Ou) was obtained by leaching minus 200 mesh slag for 8 hours with 0.5 percent NaCN solution. At this conditions, the solubility of iron was only 0.4 percent.

Kaya Mekaniğinin Mühendislikteki Önemi ve Kayaların Bazı Mekanik Özellikleri
DOI 114-118 E. Timur

ÖZET

Günümüzde mühendislik alanında yeraltı çalışmaları, sonda], büyük ve ağır İnşaatların gelişmesi, Kaya Mekaniğinin önemini artırmıştır. Özellikle Maden ve İnşaat Mühendisliğini İlgilendiren Kaya Mekaniği çalışmaları ve bunlar İle İlgili kayaların bazı mekanik özellikleri bu makalede özetlenmiştir.

SYNOPSIS

Subsurface studies, drilling, and the development of large and heavy structures Increased the Importance of Bock Mechanics today. Bock Mechanic activities which are especially related to Mining and Civil engineering and also some mechanical properties of Bocks are summarized in this paper.