Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 9 - No 1 (February 1970)
Hidrotermal Eriyikler Yantaştaki Flor ve Stransiyuma Tesir Eder Mi? - Are Hydrothermal Solutions Effective in Stable Flor and Stransmission?
DOI 5-8 T. Kineş

ÖZET

Hidrotermal olarak teşekkül etmiş cevher yataklarında cevhere yakın yantaş İçindeki tali elementlerde meydana gelen değişiklikler jeoşiminln önemli konusunu teşkil eder. Bunun pratik önemi ; meydana gelen değişimleri önceden bilmek gartlyle, yeni zuhurların keşlinde rol oynaması veya aramaları yanlış yöne sevketmekten alıkoyacağından zaman ve para bakımından bü­ yük tasarruflar sağlamasıdır. flor İçin yeni geliştirilmiş analiz tekniğini mevcut şartlara göre adapte ederek, Keban Kurgun - Çinko madeninden sistematik olarak toplanmış 21 adet numune üzerinde yapılan Flor ve stronsyum analizleri alaka çekici neticeler vermiştir; Flor konsantrasyonu, cevher kütlesinden itibaren tedrici olarak azalmakta, buna mukabil stronsyum konsantrasyonu artmaktadır. Çalışmalar, hidrotermal eriyiklerin yantaşı flor bakımından zenginleştirdiğini, stronsyumun ise mobilize olarak eriyiklerin kaynağı kuvars - siyenit porfirde konsantrasyon yaptığını ortaya koymuştur.

SYNOPSIS 

Chemical changes In the host rock in hydrothermal deposites are one of the important subjects in geochemistry. Changes in host rock compositions are one of the effective tools Indicating the presence of ore deposites which may be utilized In locating prospective ore polentialitle in an exploration area to save much time and expense. Flourite and Strontlom analysis In 21 samples taken from Keban Lead - Zinc deposit« with the newly developed technique gave interesting results. Concentration of flourite decrease away from the massive flourite deposite while strontium concentration increases. The results indicate that the hydrothermal luids have enrcihed host rock in flourite while strontium concentration beling confined to the Quartz Syenites, the source of hydrothermal fluids.

Demir - Silis Alaşımlarının Pasifleşme Özelliği Üzerine Bazı Düşünceler - Some Thoughts on the Feasibility of Iron-Silica Alloys
DOI 9-15 Y. Omurtak

ÖZET :

Sİ-miktarı % 8-20 arasında değişen Fe - Sİ alaşımlarının İNH SO , 25 "O İçindeki pasifleşme özelliği potansiyodinamik polarizasyon ve potansiyel düşme eğrilerinin yardımı ile İncelendi. Kazanılan bulgulardan aşağıdaki sonuçlamalan çıkarmak mümkündür. Sİ - miktarı % 14 üzerinde bulunan alaşımların pasifleşme tutumunu kontrol eden faktör alaşım üst yüzeyini örten SlO tabakasıdır. Sİ - miktarı bu değerin aşağısına düşen alaşımların pasifleşme tutumunu İse, dana çok demir oksit tabakasının var sayımı ile tariflemek mümkündür. Gözlemler bu görüşü destekler niteliktedirler. Örneğin, Si - miktarı % 14 üzerinde bulunan alaşımların traaspaslf alandaki potansiyel - akım yoğunluğu eğrileri artan Si - miktarı ile eğimlerini değiştirerek potansiyel eksenine yaklaşırlar. Yani mevcut koşullar pasif oksit tabakası kalınlığını artıracak niteliktedirler. Bu İse SlO gibi elektrik İletkenliği çok düşük pasif tabakalara özgü bir tutumdur. Potansiyel düşme zamanı ve Flade potansiyelinin gözlenen değerleri de aynı sonuçlamaya imkân verirler. % 14 ye 16 Sİ İhtiva eden anlaşımlarm potansiyel düşme eğrilerinde yer alan kısa süreli potansiyel düşüş ve yükselişi, önce çözünerek kaybolmak eğiliminde görünen demir oksit tabakasının yerini SiO tabakasına terkettiğlni ve bu nedenle pasif tutumun kazanıldığını göstermesi bakı­ mından ilginçtir. Ayrıca, Fe - Si alaşımlarında pasifleşme olayının tarifi için, alaşım kararlılık sınırı kavramının geçerli olduğu ortaya konuldu.

SUMMARY :

The passivity characteristic of the 8 to 20 % Si containing irons in 1NH SO, 25 °C have been studied using the potentiodynamic anodic polarization and the potential decay curves. It Is concluded that the alloys with more than 14 % Si have passivity characteristics which are controlled by the formation of SlO on the surface. Below this percentage, however, the behavior is controlled by the passive iron oxide film. This view Is supported by many observations. It is at 14 % SI content that the transpassive regions of the polarization curves exhibit a variation In slope approaching the potential axis. This means, that there is a tendecy toward the growth of passive film which is mostly characteristic of a film with poor electrical conductivity as SlO . Observed values of decay times and Flade potentials allow conclusions m the same direction. Also the observed recovery of passivity at 14 and 16 % Si contents, after a normal decay, Indicates that after the dissolution of passive iron oxide film self passivation occurs due to Increased SI content. Finally a tentative explanation is also proposed for the corrosion behavior of Fe-Si alloys in terms of the alloy stability limits.

Taşların Ayrışması ve Ayrışmanın Ölçülmesi - Distinction of Stones and Measurement of Distinction
DOI 17-25 K. Güleç

ÖZET 

Bu yazıda, taşların ayrışması ve yapı taşlarının bozulmasına sebep olan bir çok faktörler anlatılmakta ve taşların ayrışma derecelerinin hesabı İle ayrışabllmeleri izah edilmektedir. Diğer taraftan, bu mevzuda Bulgaristanda yapılan bir araştırmadan bahsolunmaktadır.

SUMMARY :

In this article, different factors have been explained to cause to the weathering of stone and decay of building stone, and to estimate degree of weathering of rocks with weatherablllty have been explaining. On the other hand, from an Investigation has been mentioned that was doing at Bulgaria in this subject.

Kuyu verimine Tesir Eden Faktörler Üzerine Düşünceler - Thoughts on Well Driven Factors
DOI 27-37 F. Yalçındağ

ÖZET :

Yeraltısuyu dünya tatlı su rezervinin % 96 sini kapsamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de bu rezervin geliştirilmesine büyük önem verilmekte bununla İlgili büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu yazıda büyük yatırımlarla açılan İstihsal kuyularının verimlerini ve maliyetlerini devamlı olarak aynı seviyede tutabilmek için yapılması gerekli proje çalışmaları ile İstihsalden sonra doğabilecek problemler ve bunların çözüm şekillerinden bahsedilecektir.

Kavrulmuş Pirit (Sinter) Tasfiyesi - Roasted Pyrite (Sinter) Liquidation
DOI 39-44 S. Buyuran

ÖZET 

Bu makalede, kavrulmuş piritten demir İstihsali İçin yüksek fırınlarda kullanılabilecek kalitede pembe cevher peletlerl elde etme metodları kısaca gözden geçirilmiştir. Yüz yıldan beri bilinen Klorlu Kavurma Metodu ile yeni geliştirilmiş, L.DK. ve Kowa Beloo Prosesleri gibi Klorlu Buharlaştırma metodlarımn bir mukayesesi yapılmıştır.

SUMMARY : In this article, a short review Is given about the existing methods of treating the pyrite calcines to produce purple ore pellets suitable for the Iron production in the blast furnace. A comparison Is made between the century - oldt Chlorldlzlng Boasting and the newly developed Chlorlnation Volatilization methods, namely L.D.K. and Kowa Selco Processes.

Karotlu Sondajlarda Karot Randımanı - Carbon Percentage in Core Drilling
DOI 45-58 Z. Albayrak

ÖZET

Karotlu sondajlarda karo t yüzdesinin artırılması üzerinde durulan en önemli konudur. Karat yüzdesini etkileyen faktörlerin en önemlileri; sondörün bilgi ve tecrübesi, matkaba verilen baskı ve devir adedi, sondaj suyu miktarı, matkabın bloke olunması, formasyona göre uygun matkab kullanılması, karotun öğütülmesi, tljlerln kamçılanmaması, segmanın karotu geçirmesi VA dir. Bu makalede bu faktörler etüd edilmektedir.

SUMMARY :

The Importent subject on the core drilling is the core recovery which depends on the drillers skill and experience. This article will discuss the main factors related to core recovery such as best weight, best rotary speed, amount of the drilling fluid, blocking problem, bit, best stulted for the formation, whippin gaction of the drill rods, grounding of the core, releasing the core from the cather and soon.

Hadde Dökümü Hadde Seçimi ve Haddeye Gelen Yükler
DOI 59-72 E. Alkan

ÖZET :

Her geçen gün biraz daha gelişen Türkiye Çelik Sanayiinde sıcak şekillendirmenin bir kolu olan haddeleme mühim yer almaktadır. Bu makalede hadde çeşitleri, dökümü yapılacak İşe göre hadde seçimi ve haddeye gelen yükler incelenmiştir.

SUMMARY :

Rolling Is an important part of the hot working practice and is taking a great Importance in Turkish Steel Industry that is progressing day by day. Here it is tried to explain the types oi the rolls, choosing the rolls for casting and the loads coming to the rolls.