Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 9 - No 2-3 (May 1970)
BOR NEDİR?
DOI 9-29 maden.org

ÖZET

Giriş: "Bor nedir?" başlıği altında sunduğumuz bu bölümde okurlarımıza bor mineralleri ve tabiatta bulunuşundan itibaren bor ürünlerinin teknolojisi, kullanım sahaları, dünya ile mukayeseli olarak Türkiye‘nin bor mineralleri ve ürünleri imkânları ve pazar durumu hakkında kısa da olsa biraz aydınlatıcı bilgi veriyoruz. Amacımız bu özel sayımızın tümü ele alındığında; bor konusunda oynanan oyunların -tarihî gelişimini açıklayan bölüme teknik, ekonomik ve ticarî bakımdan kuvvet kazandırmaktır. Bir başka deyişle; bor ürünlerinin nerelerde ne miktarlarda kullanıldığını, bu ürünlerin ne şekilde ve hangi hammaddelerden elde edilebildiğini ve bu hammaddelerin neler olduğunu ve son olarak gerek hammadde ve gerekse ürün pazarlarındaki rekabet imkânlarımızın ne durumda olduğunu belirttikten sonra, oynanan oyunların tarihî geli­ şimi konuya açıklık kazandıracağı gibi okurlarımıza bor konusunda teknik bilgi sağlı- yacak bir doküman olma niteliğini de korumuş olacaktır

DÜN - BUGÜN - YARIN BOR
DOI 30-62 maden.org

ÖZET

Boraks konusunda bu bölüme kadar; adı geçen maddenin, kullanma sahalarından, cinslerinden, rezervlerinden, üretici ve tü­ ketici ilişkilerine kadar bütün fiziksel ve ekonomik özelliklerini özet olarak sunmuş bulunuyoruz. Ama bugün bir boraks sorunumuz varsa, biz bu madene sahip olma ve onu kullanma yönünde bağımsız davranamıyorsak konuyu, söz konusu maddenin emek gibi, sermaye gibi, toprak gibi bir üretim faktö­ rü olması yüzünden, üretim biçimi, üretim ilişkileri ve bunların tarihsel gelişimi açı­ sından incelemek de bir zorunluk olarak ortaya çıkmaktadır.