Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 9 - No 4 (July 1970)
1970 Yılında Dünya Kömür Madenciliğine Toplu Bakış - Overview of World Coal Mining in 1970
DOI 17-19 Maden.org

Dünya kömür üretimi (K. Çin hariç) bir önceki yıla nisbetle 25 milyon ton fazlasıyla 2524 milyon ton‘a yükselmiştir. Bu değerin 1765 milyon tonu taşkömür 759 milyon tonu da linyittir. 1968 yılında, grevler dolayısıyle düşen Amerikan taşkömürü istihsalinin tesiriyle toplam dünya üretimindeki düşüş böylece 1969 yılında tekrar artış göstermiş olmaktadır. 1969 yılında. bilhassaA.B.D., Sovyet Rusya, Polonya, üiüney Afrika, Avusturalya, Hindistan, Çekoslovakya gibi önemli madencilik ülkelerinde büyük artışlar olmuş, buna mukabil, Batı Avrupa ülkelerinde üretim bu yıl da düşüş göstermiştir. Linyit üretiminde ise bilhassa Batı ve Doğu Almanya ile Çekoslavakya ve Polonya artış sağlamıştır.

İş Değerlendirmesi Nedir - What is Job Evaluation
DOI 20-22 Ertuğrul Doğuç

ÖZET :

İş değerlendirmesi işletmelerin personel ve ücret politikalarını sağlam esaslara bağlı- yan bir tekniktir. Bu makalede modern_firma yönetiminin önemli gereklerinden biri olan iş değerlendirmesi hakkında açıklayıcı bilgi verilmekte ve önemli faydalarına işaret edilmektedir. . SUMMARY : Job evaluation «is an administrative technique to establish a sound personnel and wage administration in a firm. In this article the main princples and importance of this technique are discussed.

Türkiye, İran ve Pakistan Oniks Mermerleri Hk. Genel Bir İnceleme - Turkey, Iran and Pakistan About Onyx Marbles A General Review
DOI 23-24 Arhan Tekvar

Türkiye, İran ve Pakistan‘ın sahip olduğu ba- * zı mermer cinsleri takriben 1962 yıllarından beri başta, İtalya, Almanya, Belçika ve Japonya olmak üzere dünya pazarlarında görülmeye ve tanınmaya başlamıştır. Bunun tabii bir neticesi olarak tanmmış bir italyan firması Pakistan‘daki oniks mermeri işletmesine ortak olmuş ve çalışmalar başlamış, Türkiye ve iran‘da bu konuda, ileri ülkeler seviyesinde sanayiler kurulması için bazı kıpırdanışlar görülmüştür, ileri mermer endüstrisine sahip ülkelerin ithalatçı mümessilleri her yıl artan istekleri ile bu ülkeleri ziyaret eder olmuşlardır.

Arapdağ Kuvars - Altın Filonlarının Minerolojik Etüdü - Mineralogical Survey of Arapdaq Quartz - Gold Funds
DOI 25-40 O. Özcan Dora

ÖZET 

Karşıyaka kuzeyindeki miosen yaşlı genç volkanik serilerin petrografik deskripsiyonu yapılarak jenezî tartışılmıştır. Bu entermedier kayaçlar juvenilsimik magmanın ürünleridir. Altta dasit ve üstte andezit kimyasında volkanitler olarak tezahür ederler. Beslenme kanalarım E - W dogruitulu baca ve yarıklar teşkil etmiştir, göz konusu doğrultu batı Anadolu‘nun rejyonal graben zonlarıyla uyuşma halindedir. Dasitik volkanizma ile andezitik volkanizma arasında gene E - W dogruitulu tansiyon çatlakları boyunca altınca zengin hidroternal solüsyonlar yükselerek Kuvars - Altın filonlarını mey dana getirmişlerdir. Cevher mikroskopik etüdler filonların hidrotermal safhanın meso - epitermal fazlarında oluştuğunu ortaya çıkarmaktadır. Toplam olarak 500 - 600 kg‘ Altın rezervi hesaplanmıştır.

ABSTARCT 

The Jung volcanic series of miosen age from the north of Karşıyaka has been described petrographicaly and its genesis has been discussed. These intermediery rocks originated from a juvenil - simic magma. They appear as volcanits of dasitic chemism below and andezitic chemisim in the upper part. Pipes and vents Striking E - W, have served as supply channels. These strikes fit in to the regional graben zones of westeren Anatolia. Hydrothermal solutions rich in gold, have risen along the tension joints also of E - W strike, between dasitic and andezitic volcanism and have created quartz - gold veins. Ore microscopic studies have shown, that the veins have developed in the meso - epithermal phases of the hydrothermal stage. The gold reserve has been calculated as 500 - 600 kg.

Tras Elemanların Mineral ve Kayaçlar İçerisindeki Dağılımı - Distribution of Tras elements in Mineral and Rocks
DOI 41-49 Güneş Caner

ÖZET :

Jeoşimi lisanında tras elemanlar (iz elementler), nadir elemanlar, aksesuar elemanlar, oligo - elemanlar, minör elemanlar, disperse (dağınık) elemanlar gibi aynı veya benzer manalarda kullanılan birçok terime rastlamaktayız. Bu yazının gayesi sık, sık karşılaştığımız ve kullandığımız bu terimlerin neleri ifade ettiğini açıklamak, tras elemanların mineral ve kayaç­ lar içersindeki dağılım ve tesbitini incelemek ve bu dağılımı idare eden jeoşimi prensiplerini kısaca gözden geçirmektir. , Ayrıca yazıya ek olarak, yer kabuğundadüşük tenörlerde bulunan, bazı elemanların kullanıldığı başbca sanai kollan, biı liste halinde hazırlanmıştır.

ABSTRACT :

In the language of geochemistry we often meet a lot of terms such as trace-element, rare-element, accessory-element, oligo-element, minor-element and dispersed-element, used in the same or similar senses. The aim of this article is to give an idea about meanings of these terms, distribution and localisation of trace-elements in minerals and rocks and to study briefly the geoohemical principles governing this distribution. This contribution is including an appendix ments occured in low-grade in the Earth‘s crust.

Tavan Cıvataları Teorisi ve Pratiği - Ceiling Bolts Theory and Practice
DOI 50-58 Ömer Ünver

ÖZET :

Yanımızdaki ana gaye, henüz ülke-mizde uygulanmayan bu tahkimat metodunu ana hatları ile tanıtmak ve diğer ülkelerde emniyet ve ekonmik avantajlarla kuHanılian bu metodun kendi şartlarımıza adaptasyonu konusunda meslektaşlarımızı düşünceye sevk etmektir.

ABSTRACT‘:

The main purpose of this paper, is to present this supporting method which is not practiced in our country, with the main outlines, wheres in other countries applied with safety and with economic advantages, and to canalize the thoughts of our colleagues for the adaptation of this method to our own conditions.