Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 9 - No 5 (September 1970)
Maden Pazarlarına Toplu Bakış - Overview of Mine Markets
DOI 2-5 Hüsnü Kale

ÖZET

çok yaygın bir şekilde fiyat düşüşleri oldu. Bunun sonucu olarak herzamanki gibi, önce, ekonomik çalışma sınırında faaliyet gösteren madenler kapandı, bunu takiben az çok kârda çalışan madenlerde üretim «rölanti» ye alındı. Büyük işletmeler ise fiyatların daha fazla düşmemesi için ürünlerini pazara sürmediler. Bu yazıda, pazarda meydana gelen dalgalanmaların bazı sebepleri, çeşitli madenlerin son durumları ve çok kısa vadede gelişme eğilimleri üzerinde durulacaktır.

Kalkınan Ülkelerde Jeotermik Kaynakları Geliştirme İmkanları - Opportunities to Develop Geothermal Resources in Developing Countries
DOI 6-7 Sadrettin Alpan

ÖZET

22 Eylül‘de yapılan ilk özel oturumdan beri jeotermik enerjinin toplam Dünya enerji üretiminin ancak küçük bir kısmım teşkil ettiğinden bahsedildi.

Türkiye`de Jeotermik Sondaj ve Kızıldere`de İlk Test Ameliyesi - Geothermal Drilling in Turkey and First Test Operation in Kızıldere
DOI 8-10 Ekrem Durucan

 ÖZET : 

Bu yazıda,  Türkiye‘de  buhar  kuyularında  kul lanılan  sondaj  aletini,  sondajçamur ve  çimento ameliyesi  İle   beraber   tarif  edilmektedir.  Ayrıca kuyuda  rastlanan   problemler   ve  patlamalar  da rapor    edilmiştir.       

Giriş :

Kızıldere‘de        tabii  buhar  için  ilk      jeotermik sondaj    1968   de   başlatıldı.    îlk    test    kuyusundan buhar   ve   sıcak  su   karışıımı  istihsal   edildi.   Şim diye  kadar  bu  bölgede  7  derin  test  kuyusu  ta mamlandı.   6   sı  I.   rezervuarda   7.  si  n   rezervuar- dadır.

Yeraltı Suyunun veya Sıcak Suyunun Oluşumu - Formation of underground water or hot water
DOI 11-18 Sırrı Kavlakoğlu

ÖZET:

Yeraltı sıcak suyu veya sıcak eu buharı oluşumu için, genellikle, bir meteorik sa reseervuarnun, bir ısı kaynağının ve ikinci bir meteorik suyu bu ısı kaynağına kadar taşıyan, burada ısındıktan sonra meteorik su rezervuarına yükselmesini temin eden mekanizmanın olması gerekmektedir. Yazıda, bu görüşün tesbitine çalışılmış, ve temas suretiyle ısınan ikinci meteorik suyun ya tek başına yahut ısa kaynağından ayrılan juvenil suyla birlikte rezervuara yerleşmesi ele aluunigtir. Datrcy kanunu kullanılarak, bu sıcak çözeltinin meteorik su rezervuarındaki yerleşme şekli teorik olarak incelenmiş, bunun, tabanı geniş bir silindir şeklinde olacağı tesbit edilmiş­ tir. Teorik olarak çıkartılan bu neticeyi Gecâk-Afyon, Sarayköy-Denizli ve Broadlands-Yenizelanda jeotermal sahalarmda yapılan reziztivite ve sondaj çalışmalarının gerçeklediği gösterilmiştir. Ayrıca, Mc, Nabb‘ın ve G. V. Keller‘in çalışmalarının da bu görüşü desteklediğine işaret edilmiştir.

Trepez Profilli Ağaç Galeri Tahkimatın Statik Olarak Boyutlandırılması - Static Scale of Trapeze Profiler Tree Gallery Support
DOI 19-29 Ergin Arıoğlu

ÖZET:

Prof. Protodyakonov teorisine göre bir trapez ağaç tahkimata gelen basınçlar analiz analiz edilmiştir. . Boyundurukların, yan direklerin ve kamaların emniyetli boyutları, bütün kaya çeşitleri ve formasyonları için, içsel sürtünme açıları ve sertlik katsayüarjı veren tablolardan ve gerilme formüllernden faydalanılarak bulunmuştur. Normal trapez ahşap tahkimatta boyunduruk, yan direk ve kamanın emniyetli boyutları yapılan üç nümerik misâlde hesaplanmıştır.

ABSTRACT

The stresses on a trapezoid wooden set have been analysed under the theory based by prof. Protodyakonov. Safe dimensions of «caps», «posts» and «lagging» have been found by using stress formulae and tables giving the hardness coefficient and internal friction angles for all sorts if rocks and formations. Three numerical examples are explained finding the safe diameter of the cap. post and lagging in a nonmal trapezoid wooden set.

Bulgaristan Karadeniz Bakır İşletmesi - Bulgaria Black Sea Copper Business
DOI 30-31 Maden.org

ÖZET

Bulgaristan Kara Deniz sahilinde, ülkenin en büyük Umanı olan Burgas‘m güney ve batısında önemli bir bakır işletme bölgesi yer almaktadır. İsletmenin tümü kapalı işletme şeklinde olup, üç flotasyon tesisi iğin cevher üretilmektedir. Bölgedeki en büyük ocak Burgas‘m 20 mil güney batısındaki Rosen‘dir.

Radyoizotopların Maden Endüstrisine Tatbikatı - Application of Radioisotopes to the Mining Industry
DOI 32-34 Ömer Ünver

Çeşitli ve teferruatlı işlemleri bünyesinde kapsıyan madencilik faaliyetlerinde, işçiliğin maliyete tesirini minimum seviyeye indirmek ve bu konuda önemli tasarruflar sağlamak amacı ile yapılan çalışmaların arasında Radyoizotopların kontrol tekniğindeki tatbikatıni saymak gerekir. Bu mevzuda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümünde 30 Haziran 2 Temmuz 1970 tarihleri arasında «Radyoizotopların Endüstride Tatbikatı» konulu bir seminer verilmiştir. Semineri bu konuda uzun bir tecrü­ besi olan Polonya Nükleer Araştırma Merkezi elemanlarından Dr. Radiman ve Dr. M. Kryş yö­ netmiştir. Seminer sırasında aldığımız notları yayınlamakta fayda bulduk.

Nikel - nickel
DOI 35-49 Güneş Caner

ÖZET

Nikel tarih boyunca varlığı yakın zamanlara kadar bilinmiyen maddelerden biri olarak kalmıştır. Bununla beraber, kısa zamanda, diğer maddeler arasmdaki yerini almış ve çağdaş endüstri sahalarında demirden sonra en yaygın metal haline gelmiştir. Bu yazıda tarihçesi, mineralleri, jeoşimisi, jeolojisi, teknolojisi, başlıca kullanış sahaları, istihsal ve tüketimi ele alınmış ve böylece nikel hakkında genel bir fikir vermeye çalışılmjıştır.

RESUME

Le nickel est un de nombreux matériaux dont L‘existence est restée inconnue pendant La plus grande partie de L‘époque historique, tl a cependant conquis, «a, peu de temps, sa place parmi les matériaux déjà connus, et est devenu après le fer le metal le plus répandu dans tous les domaines de l‘industrie contemporaine. Dans cet article on a traité son histoire, ses minéraux, sa géochimie, sa géologie, sa technologie, ses principales utilisations, sa production, sa consommation et ainsi on a tâché de donner une idée générale sur le nickel.

Tavan Cıvatalarının En Randımanlı Düzeni Üzerine Model Çalışmaları - Model Studies on the Most Effective Order of Ceiling Bolts
DOI 50-58 Ömer Ünver

ÖZET

Bu makale, 1967 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Maden Mühendisliğinde Yüksek Mühendis derecesi İçin yapılan araştırına çalışmalarının bir kısmım kapsar.!** Araştırmanın gayesi iki yönlüdür. İlk olarak civatalanmış bir maden tavanının taklit edilmiş bir model dizaynını inşa etmek, ikinci olarak, tavan cıvataları teorisi ışığı altında çeşitli düzen dizaynları yaparak, bazı esasları ispatlamak veya çürütmek için bu modeller üzerinde tahrip testleri uyguluyarak elde edilen neticelerin tefsirini yapmaktır.

 

ABSTRACT

This paper covers partly, the research work made in the Middle Kast Technical University for obtaining Master of Science Degree in Mining Engineering in 1967. The objectives of this research te two folds. Firstly designing models that will simulate the bolted mine roof strata and secondly upon the light if roof bolting theory, designing several bolting pattern and testing thte models to destruction in order to prove or disprove certain premises and interpretation of the results obtained.

Madenleri Mamul Mü Ham Mı İhraç Etmeli- how mines should be exported?unrefined or processed
DOI 59-60 Hüsnü Kale

3 Ekim 1970 tarihli gazetelerde, Milletlerarası Para Fonu Konsorsiyumu ve Dünya Bankası‘nın ortaklaşa Türk Hükümetine «Gizli» ve «Önemli» damgalarıyla verdikleri raporun bazı kısımları yayınlandı. Raporun madencilik ile ilgili bölümünde şu husus üzerinde durulmaktadır : TÜRKİYE‘NİN İŞLENMEMİŞ MADEN İHRACINI GENİŞ ÖLÇÜDE ARTTIRMASI GEREKMEKTEDİR.