Cilt: 61 Sayı: 1, 7.03.2022

Yıl: 2022

TMMOB Maden Mühendisleri Odası`nın açık erişimli elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan süreli bilimsel yayınıdır. Dergi 1960 yılından itibaren yayımlanmaktadır. Derginin ismi 2016 yılı Haziran sayısına kadar "Madencilik" şeklindeyken, benzer isimli popüler dergilerle karıştırılabilmesi nedeniyle 2016 yılı Eylül sayısından itibaren "Bilimsel Madencilik Dergisi" olarak değiştirilmiş ve o tarihe kadar 0024-9416 olan ISSN numarası da 2564-7024 olarak güncellenmiştir.


Yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayımlanan Bilimsel Madencilik Dergisi (ISSN: 2564-7024), maden mühendisliği ve mineral endüstrisi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan, bilimsel normlara ve yayın etiğine uygun, özgün bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, maden mühendislerine ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce`dir.

Dergi, maden mühendisliği alanında özgün bir araştırmayı bulgu ve sonuçları ile yansıtan kuramsal, deneysel ve uygulamalı araştırma makalelerine; yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan tarama makalelerine; özgün bir yöntem veya tekniği tarif eden kısa makale olarak tanımlanabilecek teknik notlara; ve gerçek ya da kuramsal bir mesleki uygulamayı temel alan, sistematik veri toplama ve veri analizi içeren vaka çalışmalarına yer vermektedir.

Dergide, yenilenemeyen maden kaynakların sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda insanlığın hizmetine sunulması için gereken mevcut bilginin geliştirilmesini sağlayacak konularda eserlere öncelik verilmektedir. Bu kapsamda; maden arama, maden yatağı modelleme, topoğrafya, maden ekonomisi, jeoistatistik, kaya mekaniği ve jeoteknik, kazılabilirlik etüdü, yer altı ve açık maden işletme, maden tasarımı, madenlerde ve tünellerde tahkimat sistemleri, delme-patlatma tasarımı, madenlerde üretim planlaması ve optimizasyon, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, maden havalandırma, yeraltı kömür madenlerinde metan gazı emisyonu ve metan drenajı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, proses mineralojisi, analitik teknikler, öğütme, sınıflandırma ve ayırma, flotasyon/flokülasyon, katı/sıvı ayırımı, fiziksel zenginleştirme yöntemleri, hidro ve biyometalurji, üretim metalurjisi, modelleme ve simülasyon, enstrümantasyon ve proses kontrol, geri dönüşüm ve atıkların işlenmesi, maden hukuku, madenlerde çevre sağlığı ve yönetimi, madenlerde nakliyat, makina ve ekipman seçimi ve planlaması, kömür gazlaştırma, mermer teknolojisi, endüstriyel hammaddeler, uzay madenciliği, denizaltı madenciliği ve mekanizasyon ile ilgili konular dergi içeriğinde yer almaktadır.

Gönderilen yazılar editörler kurulu ve konusunda uzman hakemler tarafından bağımsız ve akademik yayıncılıkta en iyi uygulamalarla uyumlu şekilde değerlendirilmekte olup, değerlendirme süreci sonunda yayınlanması uygun görülen yazıların yayın hakları yazarlar tarafından telif sözleşmesi ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası`na devredilir.

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI


1. DERGİ KAPSAMINDAKİ MAKALE TÜRLERİ
Dergi, Maden Mühendisliği alanında özgün bir araştırmayı bulgu ve sonuçları ile yansıtan kuramsal, deneysel ve uygulamalı araştırma makalelerine; yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan tarama makalelerine; özgün bir yöntem veya tekniği tarif eden kısa makale olarak tanımlanabilecek teknik notlara ve gerçek ya da kuramsal bir mesleki uygulamayı temel alan, sistematik veri toplama ve veri analizi içeren vaka çalışmalarına yer vermektedir.
2. MAKALE GÖNDERİMİ
Bilimsel Madencilik Dergisi’ne makale gönderilmesi ve/veya gönderilen makalelerin takibi sadece elektronik ortamda, http://www.mining.org.tr adresinden erişebileceğiniz internet sitesindeki “Makale Gönder” sekmesi üzerinden yapılmaktadır. Aşağıda tanımlanan yazım kurallarına uygun olarak hazırladığınız makalenizi “doc” ya da “docx” uzantılı Microsoft Word dokümanı olarak göndermelisiniz.
Bilimsel Madencilik Dergisi’nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan makalelerin; başka bir yerde daha önce yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir yerde sunulmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
Dergiye gönderilecek çalışmalarda, araştırma ve yayın etiğine uyulması tartışmasız bir ön koşul olarak kabul edilmektedir.
Daha önce herhangi bir kongre/sempozyum/konferans bildiriler kitabında tam metin olarak yayımlanan bir bildirinin Bilimsel Madencilik Dergisi Editörler Kurulu tarafından hakem değerlendirilmesine gönderilebilmesi için; bildirinin ilgili platformlardaki tartışmalarda aldığı geri bildirimler sonrasında yeniden kaleme alınarak yeni veri ve materyallerle geliştirilmesi/iyileştirilmesi, başlık ve özetin değişmiş olması, yeni bildirinin yayımlanmış bildiriye atıfta bulunması ve yazarın dergi editörlerini tüm süreç konusunda bilgilendirmesi gerekir. Yeniden düzenlenen bildirinin yayımlanmış bildiriyle benzeme oranı, herhangi bir intihal yazılımında %60 oranını geçmemelidir.
3. MAKALE YAZIM KURALLARI
3.1. Şablon
Makalenizi düzenlemek için örnek şablonu buradan indirebilirsiniz.
3.2. Makale Uzunluğu
Makalenin toplam uzunluğu 14 sayfayı geçmemelidir.
3.3. Sayfa Düzeni
A4 kâğıdı boyutlarına (21,0 x 29,7 cm) ayarlanmış Microsoft Word sayfası üzerindeki yazı alanı; üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve sağdan 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.
3.4. Font
Yazılar Microsoft Word ile Arial 10 yazı tipi ile yazılmalıdır. Arial 12 yazı tipi sadece makale başlığında kullanılmalıdır. Başlıklar dışında kalın yazı kullanılmamalıdır. Belgenin tamamı tek aralıklı olmalı ve paragraflardan sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.
3.5. Ön Sayfa
Ön sayfada yazının başlığı, yazar isimleri, kurumları, e-posta adresleri, ORCID numaraları, anahtar kelimeler ve bir özet ile abstract (İngilizce öz) bulunmalıdır. Yazının başlığı küçük harf olmalı, kısa ve konuyu en iyi yansıtacak şekilde seçilmelidir.
3.6. Yazarlar ve Kurumları
Yazar isimleri aynı satırda listelenmeli ve virgülle ayrılmalıdır. Kurum ve adres bilgileri yazar adlarının hemen altına yazılmalı ve a, b, c gibi üst simgelerle verilmelidir. Adresleri sadece kurum/kuruluş ismi, şehir ve ülke olarak verilmeli, cadde/sokak ismi ya da numarası gibi bilgiler yer almamalıdır. Sorumlu yazar mutlaka belirtilmelidir. Sorumlu yazar ve diğer yazarların e-posta adresleri ve ORCID numaraları, üst simge asterikslerle verilmek suretiyle ön sayfanın altına yazılmalıdır.
Örnek: Birinci Yazara,*, İkinci Yazara,**, Üçüncü Yazarb,***
a Kurum/Kuruluş/Üniversite Adı, Bölüm Adı, Şehir, Ülke
b Kurum/Kuruluş/Üniversite Adı, Bölüm Adı, Şehir, Ülke
Ön sayfanın en altında (lütfen bu bölümde Arial 9 font kullanın):
* Sorumlu yazar: birinci.yazar@e-posta.adresi.com • https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
** ikinci.yazar@e-posta.adresi.com • https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
*** ucuncu.yazar@e-posta.adresi.com • https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
Eşit katkı:
Eşit derecede katkıda bulunan yazarlar, makalenin yazar listesinde (†) sembolü ile işaretlenmelidir.
Örnek: Birinci Yazara,*,†, İkinci Yazara,**,†, Üçüncü Yazarb,***,†
† Bu yazarlar makaleye eşit katkıda bulunmuş ve birinci yazarlığı paylaşmışlardır.
3.7. Öz
Türkçe öz, uzunluğu 175 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazının amacını, içeriğini ve sonuçlarını kısa ve özlü olarak aktarmalıdır. Özette kısaltma kullanımından kaçınılmalı, kaynak bilgisi verilmemeli, şekil veya tablolardan alıntı yapılmamalıdır. İngilizce öz, Türkçe öz ile uyumlu olmalıdır.
3.8. Anahtar Kelimeler
Anahtar kelime sayısı en fazla 5 olmalıdır.
3.9. Ana Metin
Yazının ana metni tek sütun olarak yazılmalıdır. Metin tamamen iki yana yaslanmalıdır. Ön sayfa dâhil tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.
3.10. Bölümler
Araştırma makalelerinin aşağıdaki bölümlerde ya da eşdeğer bir bölümleme ile düzenlenmesi önerilir:
GİRİŞ (alt başlık olmaksızın)
MALZEME VE YÖNTEM
SONUÇLAR
TARTIŞMA
3.10.1. Başlıklar
Tüm üst başlıklar, yazım alanının en solundan başlayarak kalın ve küçük harflerle yazılmalıdır. Bölüm başlıkları (Giriş, Teşekkür ve Kaynaklar hariç) sayısal sisteme göre numaralandırılmalıdır. Örneğin; 1., 2. gibi.
3.10.2. Alt başlıklar
Alt başlıklar, yazı alanının en solundan başlayarak küçük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar sayısal sisteme göre numaralandırılmalıdır. Örneğin; 1.1., 1.2., 3.1.1., 3.1.2. gibi. Makalede, en fazla 4 alt başlık seviyesi olmalıdır.
3.11. Teşekkür
Yazarların çabalarına yardımcı olan kişi ya da kurumların katkıları için kısa bir teşekkür metni makalede yer alabilir.
3.12. Çizelge, Şekil ve Görseller
Çizelge, şekil ve görsellere makalede verilmeden hemen önce metin içinde atıfta bulunulmalıdır.
Çizelgeler resim formatında olmamalıdır. Çizelgelerde sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır. Tek tek çizelgeler veya şekiller bir sayfadan uzun olmamalıdır. Çizelge ve şekil içindeki tüm yazı ve rakamlar Arial 10 yazı tipinde olmalıdır.

3.12.1. Altyazılar

Çizelge başlıkları çizelgenin üst kısmında yer almalı, başlığın sadece baş harfi büyük olmalı ve çizelge numarası verilmelidir. Şekil başlıkları da aynı şekilde ilk harfi büyük olarak yazılmalı, şeklin altında yer almalı ve numaralandırılmalıdır. Çizelge ve şekil yazıları Arial Narrow 10 yazı tipi ile ve italik yazılmalı, sonuna noktalama işareti konulmamalıdır. Şekil panelleri, parantez içinde kalın, büyük harflerle belirtilmelidir ((A), (B), (C), (D) gibi).

Başka bir kaynaktan olduğu gibi alınan çizelge, şekil ya da görsel varsa, alındığı kaynak ilgili çizelge, şekil ya da görselin üst ya da alt yazısının sonunda parantez içinde belirtilmelidir.
3.12.2. Görüntü Boyutu ve Çözünürlük
Şekil ve görseller renkli olarak konulabilir, ancak çözünürlükleri en az 300 dpi olacak şekilde ayarlanmalıdır. Şekillerdeki metinler okunaklı ve kaliteli olmalıdır. Gerçek boyutta görüntülendiğinde en küçük metin boyutu en az 8 punto olmalıdır. Kenar çizgileri kesintiye uğramamalıdır. Şekildeki herhangi bir çizginin kalınlığı en az 2 punto olmalıdır.
3.12.3 Çizelgeler, Şekiller ve Görseller İçin Lisanslar
Makalelerde yer alan çizelge, şekil ve görsellerin lisanslarının alınması yazarların sorumluluğundadır.
3.13. Eşitlikler
Eşitlikler, Microsoft Word yazılımındaki denklem editörü kullanılarak düzenlenmelidir. Eşitlikler paragraf başından başlamalıdır. Eşitliklerde kullanılan semboller birimleriyle birlikte açıklanmalıdır. Her eşitlik sırasıyla numaralandırılmalı, verilen numara yazı alanının en sağ kenarında gösterilmeli ve metin içinde bu numaraya atıfta bulunulmalıdır.

h = x + y - z/10                                            (1)

Eşitliklerdeki semboller “sembol: açıklama, birim” şeklinde gösterilmelidir. Örnek:
h: yükseklik, m

3.14. Kısaltmalar
Metin içindeki kısaltma kullanımı en az düzeyde tutulmalıdır. Standart olmayan kısaltmalardan, yazı içinde en az dört defa geçmedikçe ve ilk kullanımda tanımlanmadıkça kaçınılmalıdır.
Kısaltmalar metinde ilk göründükleri yerde parantez içinde büyük harflerle yazılmalı ve karakterler arasında boşluk bırakılmamalıdır (örneğin; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)).
3.15. Ondalık Sayılar
Ondalık sayılar "," ile ve binlik basamaklar "." ile ayrılmalıdır.
3.16. Birimler
Makalelerde Standart Uluslararası Birimler kullanılmalıdır.
3.17. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
Makalenizin görünürlüğünü arttırmak için aşağıdaki adımları uygulamanızı öneririz:
• anahtar kelimelerden birkaçını makale başlığına ekleyin,
• makale konusuyla ilgili hem genel hem spesifik terimlere anahtar kelimeler arasında yer verin,
• özetin ilk iki cümlesinde mümkün olduğu kadar çok anahtar kelime kullanın,
• bazı anahtar kelimeleri makalenin birinci düzey başlıklarında kullanmaya çalışın.
4. KAYNAKLAR
Makalede atıfta bulunulan tüm kaynaklar metnin sonunda "KAYNAKLAR" başlığı altında listelenmelidir. Bu bölümde Arial 9 yazı tipi kullanılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır. Eğer mevcutsa mutlaka DOI numarası eklenmelidir.

4.1. Metin İçi Alıntılar
Yazı içinde, şekil veya çizelgelerde yer alan tüm alıntılar kaynaklar listesinde yer almalıdır. Aynı şekilde, kaynaklar listesinde yer alanların tümü yazı içinde alıntı şeklinde gösterilmiş olmalıdır.
Metin içinde herhangi bir atıf; yazar soyadı ve yıl formatında yapılmalıdır:
• tek yazarlı eserler için soyadını ve ardından yılı ekleyin,
• iki yazarlı eserler için, her iki soyadını ve ardından yılı ekleyin,
• ikiden fazla yazarlı eserler için, yalnızca ilk yazarın soyadını, ardından vd. ifadesini ve yılı ekleyin.
Metindeki atıflara örnekler:

(Garner, 1980)

(Gaudin ve Fuerstenau, 1955)

(Watson vd., 1997)

(Watson vd., 1998; Madrigal, 1998)

“Smith vd. (2006) çalışmasında göstermiştir ki...”

Herhangi bir metnin kaynağından alınarak olduğu gibi makaleye eklenmesi durumunda, tırnak işaretleri arasına alınmalı ve orijinal kaynağa atıfta bulunulmalıdır.
4.2. Kaynak Listesi
Basılı dergideki makale:
Smith, R., John, S. 2021. Principles of copper processing. Scientific Mining Journal. 59(2), 163-172.
Çevrimiçi dergideki makale:
Smith, R., John, Y., Sam, D.D. 2021. Principles of copper processing. Scientific Mining Journal. doi: 10.1000/fendo.2021.00001.
Kitaptaki makale veya bölümler:
Smith, R., John, J.C. 2021. Copper processing. Robertson, S. L. (Ed.). Principles of Copper Processing, Academic Press. London, 375-405.
Kitap:
Smith, R., John, T.M., Sam, S.L. 2021. Principles of Copper Processing. New York: Oxford University Press.
Web sitesi:
World Bank, 2021. Total natural resources rents. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS [Erişim tarihi: 20 Nisan 2021].
Tezler:
Smith, R. 2021. Principles of copper processing. [Doktora/master tezi]. [Ankara]: University of Ankara.
Ön baskı:
Smith, R. 2021. Principles of copper processing. Ön baskı. https://persistent-url (Erişim tarihi: 10 Nisan 2021).

Yayın Etiği

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, COPE’un (Yayın Etiği Komitesi) Mesleki Davranış Kurallarına ve En İyi Uygulama Rehberine uymayı taahhüt eder (https://publicationethics.org/guidance/Guidelines)Editörler için Cope Rehberi’nin izlenmesi editörlerimiz sorumluluğunda olup hakemlerimiz de COPE’un Hakem Değerlendirmeleri Etik Rehberine uymak zorundadır.

Hakemli bir dergide bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde temel bir yapı taşı olup bu, yazarların ve onları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesinin doğrudan bir yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemleri destekler ve somutlaştırır. Bu nedenle; yayın süreci ile ilgili olan yazar, dergi editörü, hakem ve yayın kuruluşu gibi tüm tarafların beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya varmaları önemlidir.

1. Yayınlama ve Yazarlık:

-kaynaklar listesi, finansal destek;

-intihal ve sahte verinin olmaması;

-aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasının yasak olması.

2. Yazarın Sorumlulukları:

-yazarlar yayın değerlendirme sürecine katılmak zorundadır;

-tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır;

-makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir;

-tüm yazarlar hataların geri çekilmesi veya düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür.

3. Yayın Değerlendirme Süreci/Hakemlerin Sorumlulukları

-değerlendirmeler tarafsız olmalıdır;

-hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırmaya fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır;

-hakemler henüz atıf yapılmamış ilgili yayınları belirtmelidirler;

-değerlendirilen makaleler gizlilikle ele alınmalıdır.

4. Editör Sorumlulukları:

-editörlerin bir makaleyi reddetme/kabul etme konusunda tam sorumluluk ve yetkileri vardır;

-editörlerin reddettikleri/kabul ettikleri makaleler ile ilgili çıkar çatışması olmamalıdır;

-sadece mantık çerçevesi içerisinde belli olan makaleler kabul edilmelidir;

-hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanması ya da geri çekilmesi desteklenmelidir;

-hakemlerin isimleri saklı tutulmalıdır.

5. Etik Sorunlarının Yayımlanması:

-yayın kurulu tarafından yayın etiğinin izlenmesi/korunması;

-makalelerin geri çekilmesi için rehber;

-akademik kaydın bütünlüğünü sağlamak;

-düşünsel ve etik standartlardan ödün vermemek adına, ticari ihtiyaçlara engel olmak;

-her zaman düzeltme, açıklığa kavuşturma, geri çekme ve gerekliyse özürleri yayımlamaya istekli olmak;

-intihal ve sahte veriye engel olmak.

Editörlerin Görevleri

Yayımlama kararı

Tarafsızlık

Gizlilik

İfşa etme ve çıkar çatışması

Soruşturmalarda işbirliği ve dahil olma

Hakemlerin Görevleri

Editör kararlarına katkıda bulunma

Çabukluk

Gizlilik

Tarafsızlık standartları

Kaynağın tanımlanması

İfşa etme ve çıkar çatışması

Yazarların Görevleri

Raporlama standartları

Veri erişimi ve saklama

Özgünlük ve intihal

Birden çok, gereksiz ya da eş zamanlı yayım

Kaynağın tanımlanması

Makalenin yazarlığı

Tehlike içeren ve insan ya da hayvana etki eden unsurlar

İfşa etme ve çıkar çatışması

Yayımlanan eserlerde temel hatalar

Yayıncı Kuruluşun Görevleri

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ticari gelirin yayın kurulu kararlarında herhangi bir etki ve tesirinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder. Buna ek olarak, Uluslararası Yönetim, Modern Bilim ve Teknolojileri Dergisi (International Journal of Management, Modern Sciences and Technologies) editörler için faydalı olduğu durumda diğer dergiler ve/veya yayıncılarla olan iletişimde yardımcı olacaktır. Son olarak, etik sorunları, hatalar ve geri çekme konularındaki en iyi uygulama standardını belirlemek için diğer yayıncılar ve endüstri kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olup gerektiğinde uzmanlaşmış hukuki inceleme ve danışmanlık hizmeti için de hazırlıklarımız devam etmektedir.

İntihali Ortaya Çıkarma

Hakemlik süreci bilimsel yayıncılığın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçası olarak, BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ’nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması ya da intihal durumlarında yardımcı olma yükümlülüğü vardır.

Okuyucu BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde, ya da yayın içeriği ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman info@madencilik.org.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetleri gelişmemiz için fırsat sağlayacağından memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

Bilimsel Madencilik Dergisi makale süreçleri (gönderim, işlem vs.) tamamen ücretsizdir.