Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, COPE’un (Yayın Etiği Komitesi) Mesleki Davranış Kurallarına ve En İyi Uygulama Rehberine uymayı taahhüt eder (https://publicationethics.org/guidance/Guidelines)Editörler için Cope Rehberi’nin izlenmesi editörlerimiz sorumluluğunda olup hakemlerimiz de COPE’un Hakem Değerlendirmeleri Etik Rehberine uymak zorundadır.

Hakemli bir dergide bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde temel bir yapı taşı olup bu, yazarların ve onları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesinin doğrudan bir yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemleri destekler ve somutlaştırır. Bu nedenle; yayın süreci ile ilgili olan yazar, dergi editörü, hakem ve yayın kuruluşu gibi tüm tarafların beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya varmaları önemlidir.

1. Yayınlama ve Yazarlık:

-kaynaklar listesi, finansal destek;

-intihal ve sahte verinin olmaması;

-aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasının yasak olması.

2. Yazarın Sorumlulukları:

-yazarlar yayın değerlendirme sürecine katılmak zorundadır;

-tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır;

-makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir;

-tüm yazarlar hataların geri çekilmesi veya düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdür.

3. Yayın Değerlendirme Süreci/Hakemlerin Sorumlulukları

-değerlendirmeler tarafsız olmalıdır;

-hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırmaya fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır;

-hakemler henüz atıf yapılmamış ilgili yayınları belirtmelidirler;

-değerlendirilen makaleler gizlilikle ele alınmalıdır.

4. Editör Sorumlulukları:

-editörlerin bir makaleyi reddetme/kabul etme konusunda tam sorumluluk ve yetkileri vardır;

-editörlerin reddettikleri/kabul ettikleri makaleler ile ilgili çıkar çatışması olmamalıdır;

-sadece mantık çerçevesi içerisinde belli olan makaleler kabul edilmelidir;

-hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanması ya da geri çekilmesi desteklenmelidir;

-hakemlerin isimleri saklı tutulmalıdır.

5. Etik Sorunlarının Yayımlanması:

-yayın kurulu tarafından yayın etiğinin izlenmesi/korunması;

-makalelerin geri çekilmesi için rehber;

-akademik kaydın bütünlüğünü sağlamak;

-düşünsel ve etik standartlardan ödün vermemek adına, ticari ihtiyaçlara engel olmak;

-her zaman düzeltme, açıklığa kavuşturma, geri çekme ve gerekliyse özürleri yayımlamaya istekli olmak;

-intihal ve sahte veriye engel olmak.

Editörlerin Görevleri

Yayımlama kararı

Tarafsızlık

Gizlilik

İfşa etme ve çıkar çatışması

Soruşturmalarda işbirliği ve dahil olma

Hakemlerin Görevleri

Editör kararlarına katkıda bulunma

Çabukluk

Gizlilik

Tarafsızlık standartları

Kaynağın tanımlanması

İfşa etme ve çıkar çatışması

Yazarların Görevleri

Raporlama standartları

Veri erişimi ve saklama

Özgünlük ve intihal

Birden çok, gereksiz ya da eş zamanlı yayım

Kaynağın tanımlanması

Makalenin yazarlığı

Tehlike içeren ve insan ya da hayvana etki eden unsurlar

İfşa etme ve çıkar çatışması

Yayımlanan eserlerde temel hatalar

Yayıncı Kuruluşun Görevleri

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ticari gelirin yayın kurulu kararlarında herhangi bir etki ve tesirinin olmadığını sağlamayı taahhüt eder. Buna ek olarak, Uluslararası Yönetim, Modern Bilim ve Teknolojileri Dergisi (International Journal of Management, Modern Sciences and Technologies) editörler için faydalı olduğu durumda diğer dergiler ve/veya yayıncılarla olan iletişimde yardımcı olacaktır. Son olarak, etik sorunları, hatalar ve geri çekme konularındaki en iyi uygulama standardını belirlemek için diğer yayıncılar ve endüstri kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olup gerektiğinde uzmanlaşmış hukuki inceleme ve danışmanlık hizmeti için de hazırlıklarımız devam etmektedir.

İntihali Ortaya Çıkarma

Hakemlik süreci bilimsel yayıncılığın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçası olarak, BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ’nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması ya da intihal durumlarında yardımcı olma yükümlülüğü vardır.

Okuyucu BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde, ya da yayın içeriği ile ilgili herhangi bir şikayeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman info@madencilik.org.tr adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikayetleri gelişmemiz için fırsat sağlayacağından memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

22562 22561 22560 22590 22558